Актор «за­вис»...

«Пу­ті­ну тре­ба біль­ше дба­ти про вла­сний на­род і фе­де­ра­цію. У се­бе ми са­мі роз­бе­ре­мо­ся — Укра­ї­на уні­тар­на дер­жа­ва», — екс­перт

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Іван КАПСАМУН, Ва­лен­тин ТОРБА, «День»

Уче­твер в су­сі­днійРо­сії мо­жна бу­ло спо­сте­рі­га­ти чер­го­вий­спе­ктакль. Во­ло­ди­мир Пу­тін спіл­ку­вав­ся з ро­сі­я­на­ми. Цей­тра­ди­цій ний те­атр під на­звою « пря­мая ли­ния» ор­га­ні­зо­ву­є­ться вже про­тя­гом 15 ро­ків. Суть — під­да­ні (по­ін­шо­му не на­звеш) щось пи­та­ють або про­сять у ро­сій­сько­го пре­зи­ден­та, а остан­ній­грає ца­ря.

Окрім вну­трі­шньої те­ма­ти­ки зде­біль­ше со­ці­аль­но- еко­но­мі­чно­го ха­ра­кте­ру, а та­кож де­яких зов­ні­шніх аспе­ктів, зви­чай­но, Пу­ті­ну не мо­гли не ор­га­ні­зу­ва­ти пи­та­н­ня з при­во­ду Укра­ї­ни. Пре­зи­дент РФ від­по­вів на запитання ні­би­то Дми­тра з Ки­є­ва «Чо­му ви нас ки­ну­ли?.. Чо­му ро­сій­ські те­ле­ка­на­ли нас ма­жуть одні­єю фар­бою?». «...Ми бо­ї­мо­ся зав­да­ти шко­ди, ми не хо­че­мо втру­ча­ти­ся у вну­трі­шньо­по­лі­ти­чні про­це­си Укра­ї­ни » , — від­по­вів Пу­тін... (і в цей­час мав би про­зву­ча­ти ди­кий­ре­гіт. —

Ро­сій­ський пре­зи­дент — пре­кра­снийв­чи­тель з уро­ків ци­ні­зму. Кремль не те, що не втру­ча­є­ться у вну­трі­шньо­по­лі­ти­чні про­це­си Укра­ї­ни, він ні­ко­ли звід­ти не « ви­ла­зив » . Ще з поч. 1990- х, осо­бли­во по­чи­на­ю­чи з пре­зи­дент­ства Ле­о­ні­да Ку­чми, Мо­сква зав­жди ве­ла свою гру в укра­їн­ській­по­лі­ти­ці, не да­ю­чи роз­ви­ва­ти­ся кра­ї­ні і три­ма­ю­чи її під кон­тро­лем, не ка­жу­чи вже про сто­лі­т­тя ко­ло­ні­а­лі­зму і со­вє­ти­за­ції. В остан­ні ж ро­ки Ро­сія вза­га­лі розв’яза­ла про­ти Укра­ї­ни вій­ну, оку­пу­вав­ши Крим і ча­сти­ну Дон­ба­су.

«У Ме­двед­чу­ка є свої пе­ре­ко­на­н­ня. Я вва­жаю, що він укра­їн­ський­на­ціо­на­ліст, — це Пу­тін вже роз­по­від­ає про сво­го ку­ма. — Йо­му не по­до­ба­є­ться та­ке ви­зна­че­н­ня. Він вва­жає се­бе осві­че­ним па­трі­о­том Укра­ї­ни, але не се­крет, що йо­го ба­тько був актив­ним ді­я­чем ОУН, був за­су­дже­ний­ра­дян­ським су­дом, си­дів у в’ язни­ці і був за­сла­ний­на за­сла­н­ня, де Ме­двед­чук в Кра­сно­яр­сько­му краї і на­ро­див­ся. Йо­го си­сте­ма по­гля­дів ба­зу­є­ться на фун­да­мен­таль­них пра­цях укра­їн­ських на­ціо­на­лі­стів, які пи­са­ли свої ро­бо­ти в XIX сто­літ­ті. По­тім пі­зні­ше — Гру­шев­ський, Фран­ко, Дра­го­ма­нов... По­тім лю­ди­на на­шо­го ча­су Чор­но­віл».

«Во­ни всі ви­хо­ди­ли з то­го, що Укра­ї­на має бу­ти не­за­ле­жною, але во­на по­вин­на бу­ти фе­де­ра­тив­ною дер­жа­вою, — про­дов­жив Пу­тін. — Більш то­го, один з них пря­мо пи­сав сво­го ча­су, що на­дмір­на ме­ха­ні­чна цен­тра­лі­за­ція при­зве­де до вну­трі­шніх кон­флі­ктів в Укра­ї­ні, що ми за­раз спо­сте­рі­га­є­мо. Ме­двед­чук від­сто­ює їх то­чку зо­ру, ро­бить це пу­блі­чно, за­йма­є­ться на­у­кою. Фун­да­мен­та­лі­сти не­за­ле­жно­сті Укра­ї­ни, укра­їн­сько­го на­ціо­на- лі­зму, де­які з них не ба­чи­ли Крим у скла­ді Укра­ї­ни, це між ін­шим, але у вся­ко­му ра­зі, всі ви­сту­па­ли за фе­де­ра­лі­за­цію, за роз­ви­ток сво­бо­ди осо­би­сто­сті, за де­мо­кра­ти­чний­ро­з­ви­ток Укра­їн­ської дер­жа­ви. Ці­єї ж то­чки зо­ру до­три­му­є­ться і пан Ме­двед­чук».

Ми вже зви­кли до пе­ре­кру­чу­вань і при­вла­сне­н­ня на­шої істо­рії Пу­ті­ним, то­му чер­го­вийі­сто­ри­чнийе­кс­курс, не ви­кли­кає по­ди­ву. Це ли­ше свід­чить про те, що Пу­тін на­по­ле­гли­во на­ма­га­є­ться нав’ яза­ти Ме­двед­чу­ка укра­їн­цям, спо­ді­ва­ю­чись, на­пев­но, що він ко­лись ще змо­же по­вер­ну­ти­ся в актив­ну укра­їн­ську по­лі­ти­ку. При­найм­ні ґрунт для цьо­го Ро­сія го­тує, зокре­ма по­стій­но нав’ язу­ю­чи нам фе­де­ра­лі­за­цію. На­справ­ді ж фе­де­ра­лі­за­ція по­трі­бна са­мійРо­сії. Справ­жня фе­де­ра­лі­за­ція, а мо­жли­во, на­віть і кон­фе­де­ра­ція. Укра­ї­на ж має бу­ти уні­тар­ною дер­жа­вою, осо­бли­во в та­кі скла­дні ча­си, ко­ли до­во­ди­ться про­ти­сто­я­ти ро­сій­сько­му агре­со­ру.

«Я ду­маю, ско­ро Ро­сій­ська ака­де­мія на­ук при­су­дить па­ну Пу­ті­ну зва­н­ня по­че­сно­го ака­де­мі­ка, — ко­мен­тує «Дню» екс-мі- ністр за­кор­дон­них справ Во­ло­ди­мир Огриз­ко. — За остан­ні ро­ки Пу­тін не стіль­ки пи­ше, скіль­ки пе­ре­пи­сує істо­рію так, як йо­му са­мо­му за­ма­не­ться. Оскіль­ки в тій­ча­сти­ні РАН, яка за­йма­є­ться істо­рі­єю, са­мою істо­рі­єю і не па­хне, то все це ціл­ком мо­жли­во».

« Ке­рів­ни­ку су­сі­дньої дер­жа­ви тре­ба біль­ше дба­ти про вла­сний­на­род та вла­сну дер­жа­ву, а не про устрій­су­сі­дньої, — до­дає Огриз­ко. — По­ки що від ці­єї кра­ї­ни всі ті­ка­ють. Адже на­справ­ді єди­не, що мо­же РФ за­про­по­ну­ва­ти сві­ту — це ядер­ний шан­таж. Не Пу­ті­ну ви­зна­ча­ти шлях і фор­му на­шо­го існу­ва­н­ня. Хай­кра­ще за­йму­ться со­бою. Якщо ми го­во­ри­мо про РФ як фе­де­ра­ці­єю, то та­кою во­на є ли­ше фор­маль­но. Ре­аль­них прав суб’ єкти ці­єї « фе­де­ра­ції » не ма­ють. РФ на­справ­ді є жорс­ткою уні­тар­ною си­сте­мою, де існує один єди­ний­центр, з яко­го всі зга­да­ні суб’ єкти отри­му­ють ли­ше вка­зів­ки. Вар­то при­га­да­ти, що там всі гу­бер­на­то­ри при­зна­ча­ю­ться. Більш то­го, про­во­ди­ться по­лі­ти­ка, яка ста­вить за ме­ту по­хо­ва­ти зре­штою на­ціо­наль­ні осо­бли­во­сті ре­гіо­нів».

« Існує стра­те­гія РФ що­до де­су­ве­ре­ні­за­ції Укра­ї­ни. Стра­те­гі­чно во­на бу­ла ви­зна­че­на ще на по­ча­тку 2000-х ро­ків і по­ля­гає в кіль­кох мо­мен­тах: по­сла­блен­ні і лі­кві­да­ції по­са­ди пре­зи­ден­та, тоб­то пе­ре­хо­ду до пар­ла­мент­ської ре­спу­блі­ки, і фе­де­ра­лі­за­ції, — ко­мен­тує « Дню » до­ктор по­лі­ти­чних на­ук Ма­ксим Ро­зум­ний. — Окрім то­го, ро­зі­гру­є­ться мов­не пи­та­н­ня і так зва­ний­ней тра­лі­тет в зов­ні­шніх від­но­си­нах, так зва­на ба­га­то­ве­ктор­ність і по­за­бло­ко­вість. Всі ці еле­мен­ти спря­мо­ва­ні на ре­а­лі­за­цію зга­да­ної де­су­ве­ре­ні­за­ції укра­їн­ської дер­жа­ви, оскіль­ки по­збав­ля­ють її ве­кто­ра зро­зумі­ло­го роз­ви­тку і за­ли­ша­ють в сі­рій­зо­ні за­ле­жно­сті від РФ. Та­кий­стан Укра­ї­ни, як по­збав­ле­но­го суб’єктно­сті са­те­лі­та, є стра­те­гі­чно ви­гі­дний для Ро­сії і ком­фор­тний».

« Зро­зумі­ло, що ро­сій­ське ке­рів­ни­цтво при­йшло до ці­єї дум­ки не са­мо, а в кон­та­кті із сво­ї­ми укра­їн­ськи­ми пар­тне­ра­ми, в то­му чи­слі з ко­ман­дою Ме­двед­чу­ка, — на­го­ло­шує екс­перт. — Цю фор­му­лу во­ни на­ма­га­ю­ться впро­ва­ди­ти впро­довж двох де­ся­ти­літь. Ця стра­те­гія пов’яза­на з ін­ши­ми на­у­ко­во-ана­лі­ти­чни­ми обрі­я­ми, зокре­ма з укра­їн­ською істо­рі­єю. Тоб­то роз­гляд фе­де­ра­лі­за­ції в кон­текс­ті укра­їн­ської не­за­ле­жно­сті та кон­текс­ті істо­рії ста­нов­ле­н­ня лі­бе­раль­них су­спільств та дер­жав­но­стей. Ро­сія до цьо­го під­хо­дить су­то пра­гма­ти­чно і су­то ін­стру­мен­таль­ним чи­ном. В сьо­го­дні­шніх умо­вах при тій­ін­фор­ма­цій - ній, по­лі­ти­чній, еко­но­мі­чній, зброй­ній де­ста­бі­лі­за­ції, фе­де­ра­лі­за­ція Укра­ї­ни, як і по­сла­бле­н­ня цен­траль­ної вла­ди, є по­сла­бле­н­ням Укра­ї­ни».

« Ро­сія дав­но і до­сить успі­шно бе­ре участь у вну­трі­шньо­по­лі­ти­чно­му ди­скур­сі Укра­ї­ни, — акцен­тує Ро­зум­ний. — Во­на весь час ви­дає якісь ар­гу­мен­ти, пі­ді­грує тим чи ін­шим то­чкам зо­ру, вер­сі­ям, са­ма вки­дає тра­кту­ва­н­ня по­дій. Укра­їн­ським по­лі­ти­кам тре­ба на­вчи­тись го­лов­но­му прин­ци­пу — су­пе­ре­чки все­ре­ди­ні ро­ди­ни не по­вин­ні бу­ти при­во­дом для ма­ні­пу­ля­цій­су­сі­да, тим біль­ше якщо він є во­ро­гом. Тоб­то пер­шою ре­а­кці­єю на за­яви Пу­ті­на що­до, на­при­клад, тих са­ме офшо­рів має бу­ти та­ка: не лізь­те до нас, ми са­мі роз­бе­ре­мось і з офшо­ра­ми, і зі сво­їм шля­хом. Укра­їн­ські по­лі­ти­ки дій­сно да­ють при­від се­бе шан­та­жу­ва­ти, оскіль­ки не є до­ста­тньо прин­ци­по­ви­ми і по­слі­дов­ни­ми».

Що ж, ро­сі­я­нам вко­тре про­ми­ли міз­ки, спе­ктакль за­кін­чив­ся. Але то їхні про­бле­ми. Зви­чай­но, як­би во­ни не сто­су­ва­ли­ся Укра­ї­ни. Суть в то­му, що ни­ні­шня ро­сій­ська вла­да, про­во­дя­чи, по су­ті, ім­пер­ську по­лі­ти­ку, на­ма­га­є­ться фа­кти­чно під­ми­ти або зни­щи­ти укра­їн­ську дер­жав­ність. Звід­ти і ане­ксія те­ри­то­рій, вбив­ство ти­сяч укра­їн­ців, під­трим­ка « п’ ятої ко­ло­ни » , за­яви про єди­ний­на­род, кра­діж­ка на­шої істо­рії... Укра­ї­ні в цій­си­ту­а­ції по­трі­бно дба­ти про се­бе, до­кла­да­ю­чи ма­кси­мум зу­силь для роз­ви­тку еко­но­мі­ки, збе­ре­же­н­ня вла­сної істо­рії, бо­роть­би з ко­ру­пці­єю, щоб той­же Пу­тін не до­рі­кав з при­во­ду офшор на За­хо­ді, по­си­ле­н­ня ар­мії і т.д. Тіль­ки так ми змо­же­мо пе­ре­мог­ти агре­со­ра.

МАЛЮНОК ВІКТОРА БОГОРАДА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.