Як «зв’яза­ти» ча­си-4

Мо­нар­хія в ХХІ сто­літ­ті — на при­кла­ді Ко­ро­лів­ства Шве­ція

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

ве­ре­сня 1973 ро­ку 74-м ко­ро­лем Шве­ції пі­сля смер­ті сво­го ді­да ко­ро­ля Гу­ста­ва VI Адоль­фа став 27-рі­чнийXVI Гу­став (Карл Гу­став Бер­на­дотт). Як пер­со­наль­ний­де­віз він обрав ви­слів «За­для Шве­ції — ра­зом з ча­сом», чим акцен­ту­вав на сво­є­му пра­гнен­ні від­по­від­а­ти су­ча­сним ви­мо­гам.

Карл Гу­став за­кін­чив при­ва­тну по­ча­тко­ву шко­лу в Сток­голь­мі і ви­щу шко­лу за­кри­то­го ти­пу в м. Сіг­ту­на. Пі­сля скла­да­н­ня всту­пних іспи­тів до уні­вер­си­те­ту в 1966 ро­ці про­тя­гом двох з по­ло­ви­ною ро­ків про­хо­див дій­сну вій­сько­ву слу­жбу у вій­сько­во-мор­ських та вій­сько­во-по­ві­тря­них си­лах, за­вер­шив­ши її у 1968 ро­ці офі­цер­ськи­ми кур­са­ми у швед­сько­му На­ціо­наль­но­му ко­ле­джі обо­ро­ни.

У 1968—1970 ро­ках Карл Гу­став від­ві­ду­вав кур­си істо­рії, со­ціо­ло­гії, по­лі­ти­чних на­ук, юри­спру­ден­ції та еко­но­мі­ки в Уп­псаль­сько­му уні­вер­си­те­ті, а та­кож кур­си з еко­но­мі­ки — в Сток­гольм­сько­му уні­вер­си­те­ті.

Пі­сля за­кін­че­н­ня на­вча­н­ня він у 1970— 1973 ро­ках про­йшов спе­ці­аль­ну про­гра­му під­го­тов­ки як май­бу­тній гла­ва дер­жа­ви. Про­гра­ма пе­ред­ба­ча­ла озна­йом­чі ві­зи­ти до цен­траль­них та мі­сце­вих ор­га­нів вла­ди та управ­лі­н­ня, ком­па­ній, під­при­ємств, на­у­ко­вих і на­вчаль­них за­кла­дів, ви­вче­н­ня ді­яль­но­сті су­дів, уста­нов со­ці­аль­но­го за­без­пе­че­н­ня, проф­спі­лок та об’єд­нань ро­бо­то­дав­ців. Осо­бли­ву ува­гу у рам­ках про­гра­ми бу­ло при­ді­ле­но ді­яль­но­сті швед­сько­го уря­ду, Ри­кс­да­гу (пар­ла­мен­ту) та Мі­ні­стер­ства за­кор­дон­них справ. З ме­тою на­бу­т­тя до­сві­ду між­на­ро­дних від­но­син крон­принц Карл Гу­став брав участь у ро­бо­ті По­стій­но­го пред­став­ни­цтва Шве­ції при ООН у Нью-Йор­ку, пред­став­ництв Швед­сько­го агент­ства між­на­ро­дно­го роз­ви­тку (SIDA) в Афри­ці, три­ва­лий­час пе­ре­бу­вав у Лон­до­ні, пра­цю­ю­чи у «Хам­броз Бан­ку» та По­соль­стві Шве­ції у Ве­ли­ко­бри­та­нії. Пра­цю­вав та­кож у пред­став­ни­цтві Шведської тор­го­вель­ної па­ла­ти у Фран­ції. У 1970 ро­ці очо­лю­вав швед­ську де­ле­га­цію на Все­сві­тній­ви­став­ці в м. Оса­ка (Япо­нія).

Згі­дно зі змі­на­ми, які бу­ли вне­се­ні до Кон­сти­ту­ції Шве­ції в 1974 ро­ці і на­бу­ли чин­но­сті з 1 сі­чня 1975 ро­ку, ко­роль Шве­ції фа­кти­чно по­збав­ле­ний­будь-яких вла­дних пов­но­ва­жень. Ре­аль­ну ж вла­ду ма­ють Ри­кс­даг та уряд на чо­лі з прем’єр-мі­ні­стром. Ко­роль здій­снює пе­ре­ва­жно пред­став­ни­цькі та це­ре­мо­ні­аль­ні фун­кції: дер­жав­ні ві­зи­ти за кор­дон, при­ймає вір­чі гра­мо­ти іно­зем­них по­слів, від­кри­ває що­рі­чні се­сії Ри­кс­да­гу, го­ло­вує на спе­ці­аль­них за­сі­да­н­нях уря­ду. Є го­ло­вою До­рад­чої ра­ди в за­кор­дон­них спра­вах, до якої вхо­дять пред­став­ни­ки Ри­кс­да­гу та уря­ду.

Хо­ча ко­роль має най­ви­ще вій­сько­ве зва­н­ня (адмі­рал Ко­ро­лів­ських ВМС), ке­рів­ни­цтво Зброй­ни­ми си­ла­ми пов­ні­стю за­без­пе­чує уряд.

Ко­ро­лів­ське по­друж­жя тра­ди­цій­но при­су­тнє на що­рі­чній­це­ре­мо­нії вру­че­н­ня Но­бе­лів­ської пре­мії, яка від­бу­ва­є­ться в Сток­голь­мі 10 гру­дня. Но­бе­лів­ську пре­мію вру­чає осо­би­сто ко­роль Шве­ції.

Ко­роль Карл Гу­став від­дає пе­ре­ва­гу тим ви­дам ді­яль­но­сті, які пов’яза­ні з охо­ро­ною дов­кі­л­ля. Він є пре­зи­ден­том Все­сві­тньо­го фон­ду при­ро­ди. Во­дно­час ці­ка­ви­ться су­ча­сни­ми те­хно­ло­гі­я­ми і бе­ре актив­ну участь у Ко­ро­лів­ських те­хно­ло­гі­чних мі­сі­ях, що ор­га­ні­зу­ю­ться Ко­ро­лів­ською Швед­ською ака­де­мі­єю ін­же­нер­них на­ук з ме­тою за­охо­че­н­ня швед­сько­го екс­пор­ту те­хно­ло­гій і ноу-хау, а та­кож па­тро­нує Ко­ро­лів­ську ака­де­мію на­ук.

Карл XVI Гу­став має сту­пінь по­че­сно­го до­кто­ра Швед­сько­го уні­вер­си­те­ту сіль­сько­го­спо­дар­ських на­ук, Сток­гольм­сько­го те­хно­ло­гі­чно­го ін­сти­ту­ту та фін­лянд­ської ака­де­мії м. Тур­ку.

Є ка­ва­ле­ром швед­ських ор­де­нів Се­ра­фи­ма, По­ляр­ної зір­ки, ор­де­ну Ва­са, ор­де­ну Кар­ла XIII; пер­шою осо­бою, якій­на­да­но ти­тул По­че­сно­го чле­на Уп­псаль­сько­го уні­вер­си­те­ту. Має низ­ку іно­зем­них на­го­род. 19.03.1999 на­го­ро­дже­ни­йор­де­ном кня­зя Яро­сла­ва Му­дро­го І сту­пе­ню. У 29.09.2008 став пер­шим ка­ва­ле­ром ор­де­ну Сво­бо­ди Укра­ї­ни.

У черв­ні 1978 р. ко­роль Шве­ції Карл XVI Гу­став від­ві­дав Ки­їв в рам­ках Дер­жав­но­го ві­зи­ту до ко­ли­шньо­го СРСР.

30 ве­ре­сня — 3 жов­тня 2008 р. від­був­ся Дер­жав­ний­ві­зит в Укра­ї­ну ко­ро­ля Шве­ції Кар­ла XVI Гу­ста­ва і ко­ро­ле­ви Сіль­вії.

Сам мо­нарх, як і чле­ни ко­ро­лів­ської ро­ди­ни, ко­ри­сту­є­ться ви­со­ким ав­то­ри­те­том та по­ва­гою у швед­сько­му су­спіль­стві.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.