Ро­берт КОРКЕР,

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

го­ло­ва Ко­мі­те­ту з між­на­ро­дних від­но­син у се­на­ті США:

Се­нат пе­ре­ва­жною біль­ші­стю прийняв змі­ни з ре­жи­му сан­кцій що­до Ро­сії, США над­си­ла­ють по­ту­жний си­гнал пре­зи­ден­то­ві Пу­ті­ну, але і за­без­пе­чу­ють, що у адмі­ні­стра­ці­їє не­об­хі­дна гну­чкість. Ро­сій­ський уряд про­дов­жує по­ру­шу­ва­ти су­ве­ре­ні­тет Укра­ї­ни, по­си­лю­ва­ти кри­зу в Си­рі­ї­та де­ста­бі­лі­зу­ва­ти де­мо­кра­тію у сві­ті. Змі­ни чі­тко вка­зу­ють, що ми не бу­де­мо ми­ри­тись з та­ки­ми ді­я­ми

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.