«По­трі­бна си­стем­на бо­роть­ба»

Дер­жав­на ар­хі­те­ктур­но-бу­ді­вель­на ін­спе­кція по­обі­ця­ла акти­ві­стам пе­ре­ві­ри­ти не­за­кон­ні об’єкти в Ки­є­ві

Den (Ukrainian) - - День України - Ма­рія ПРОКОПЕНКО, «День»

За­бу­дов, які лю­ди ви­ма­га­ють про­ін­спе­кту­ва­ти, біль­ше де­ся­ти. Це, зокре­ма, те­ри­то­рія ко­ли­шньо­го Сін­но­го рин­ку і го­ре­зві­сне озе­ро Ка­чи­не, об’єкти на ву­ли­ці Жи­лян­ській, 120Б, ву­ли­ці Ко­пер­ни­ка, 7 то­що. По­пе­ре­дні звер­не­н­ня до ДАБІ ре­зуль­та­тів не при­но­си­ли. Тож 15 черв­ня акти­ві­сти при­йшли до бу­дів­лі ін­спе­кції, щоб по­го­во­ри­ти з чи­нов­ни­ка­ми на­пря­му. Акцію іні­ці­ю­ва­ла гро­мад­ська ор­га­ні­за­ція «Бар­ви жи­т­тя».

«Нас зу­стрів пер­ший­за­сту­пник го­ло­ви ДАБІ Ва­ле­рійФі­лон­чук. Ми по­да­ли звер­не­н­ня по всіх за­бу­до­вах, — роз­по­від­ає Лі­дія ГОНЧАРЕНКО, го­ло­ва ГО «Бар­ви жи­т­тя» . — Ми ви­ма­га­ли про­ве­де­н­ня ви­їзних пе­ре­ві­рок із за­лу­че­н­ням гро­мад­сько­сті, і нам по­обі­ця­ли зро­би­ти це. Ска­за­ли, що на­сту­пно­го ти­жня на­ді­шлють гра­фік цих пе­ре­ві­рок, щоб гро­мад­ськість і пра­во­охо­рон­ні ор­га­ни теж до­лу­чи­лись до та­кої ро­бо­ти. Оскіль­ки за­бу­дов ба­га­то, це десь де­сять днів ви­їздів ДАБІ тіль­ки по на­ших звер­не­н­нях».

По­зи­тив­ні зру­ше­н­ня у бо­роть­бі з бу­ді­вель­ним ха­о­сом є, але си­ту­а­цію тре­ба по­стій­но кон­тро­лю­ва­ти. «Во­се­ни ми до­мо­гли­ся вру­че­н­ня при­пи­су про зу­пин­ку ро­біт на Ме­чні­ко­ва, 11А, але за­бу­дов­ни­ки йо­го обі­йшли. Ми до­ма­га­є­мось ска­су­ва­н­ня до­зво­лів на не­за­кон­ні ро­бо­ти, а за­бу­дов­ни­ки зна­хо­дять шля­хи, як їх по­но­ви­ти або обі­йти», — про­дов­жує Лі­дія.

Один з об’єктів, що­до яко­го звер­та­ли­ся акти­ві­сти, — на Кру­гло­у­ні- вер­си­тет­ській, 2/1. «Там роз­та­шо­ву­є­ться істо­ри­чний­бу­ди­нок, до яко­го при­бу­до­ву­ва­ли ба­га­то­по­вер­хо­вий«твор­чо­тор­гі­вель­ний­центр», як йо­го на­зва­ли за­бу­дов­ни­ки. Пі­сля на­ших акцій, звер­нень до Пре­зи­ден­та, по­хо­дів у Мі­ні­стер­ство куль­ту­ри бу­ді­вель­ні ро­бо­ти вда­лось зу­пи­ни­ти на пів­ро­ку. За­раз во­ни від­но­ви­лись, мля­во три­ва­ють. І ми зно­ву про­во­ди­мо акції, — про­дов­жує Лі­дія Гончаренко. — Як­би нор­маль­но пра­цю­ва­ли кон­тро­лю­ю­чі і пра­во­о­хо- рон­ні ор­га­ни, цьо­го не бу­ло б. Як мо­же ве­сти­ся бу­дів­ни­цтво на Мі­чу­рі­на, 44 де зем­ля під аре­штом і не­має жо­дно­го до­зво­лу на ро­бо­ти? Не­за­кон­но му­ру­ю­ться три по­вер­хи яко­гось об’єкту, й їх тре­ба зне­сти. Чи­нов­ни­ки по­го­джу­ю­ться з на­ми, обі­ця­ють ді­я­ти, а по­тім щось їм за­ва­жає. Ми звер­та­є­мо­ся до них знов. Це си­стем­на бо­роть­ба. Але ре­зуль­та­ти є: від­кри­ва­ю­ться кри­мі­наль­ні про­ва­дже­н­ня, ми стри­му­є­мо не­за­кон­ні за­бу­до­ви».

ФО­ТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.