Фран­ко очи­ма мо­ло­ді

«Че­сний те­атр» за­крив се­зон прем’єрою «По­лі­ти­чно не­на­дій­ний»

Den (Ukrainian) - - День України - Те­тя­на ПОЛІЩУК, «День»

Ви­ста­ву про не­пе­ре­сі­чну осо­би­стість, па­трі­о­та, по­е­та, пи­сьмен­ни­ка, пу­блі­ци­ста, по­лі­ти­ка і гро­мад­сько­го ді­я­ча Іва­на Яко­ви­ча Фран­ка по­ста­ви­ла мо­ло­дий­ре­жи­сер Ка­те­ри­на Че­пу­ра. По­каз від­бу­де­ться в Ки­є­во-Мо­ги­лян­сько­му те­а­траль­но­му цен­трі «Па­сі­ка». Як за­зна­чає К. Че­пу­ра, «ба­га­то­рі­чна про­па­ган­да ра­дян­ської до­би ство­ри­ла образ І. Фран­ка, який­не мав ні­чо­го спіль­но­го з ре­аль­ні­стю. І до­сі чи­ма­ло лі­те­ра­ту­ро­знав­ців про­дов­жу­ють на­зи­ва­ти Іва­на Яко­ви­ча «ві­чним ре­во­лю­ціо­не­ром» і Ка­ме­ня­рем... Ми спро­бу­ва­ли по­ка­за­ти ін­шу сто­ро­ну Фран­ка, ту, що, мо­жли­во, і ство­ри­ла цю ве­ли­ку лю­ди­ну, при­кро, але, во­на ж йо­го, зре­штою, і зни­щи­ла...»

Ви­ста­ва ви­рі­ше­на в жан­рі су­ча­сної дра­ми. В осно­ву ін­сце­нів­ки по­кла­де­ні урив­ки з ли­стів Іва­на Яко­ви­ча, спо­га­ди су­ча­сни­ків по­е­та, є ци­та­ти з тво­рів та вір­шів Фран­ка, а та­кож до­слі­дни­ків йо­го твор­чо­сті. Це ори­гі­наль­ний­твір, який­ра­ні­ше на сце­ні не ста­вив­ся. У по­ста­нов­ці бе­руть участь акто­ри: На­тал­ка Ко­бізь­ка, Ксе­нія Ва­си­льєв, Ма­ри­на Со­ро­ка, На­та­лія Де­ни­сен­ко і Ган­на Су­хом­лин.

На­га­да­є­мо, «Че­сний­те­атр» — мо­ло­дий­ко­ле­ктив (ство­ре­ний­два ро­ки то­му), якийу по­стій­но­му твор­чо­му по­шу­ку, не бо­ї­ться екс­пе­ри­мен­ту­ва­ти з те­ма­ми, сце­ні­чним про­сто­ром, актор­ською і ре­жи­сер­ською мо­вою. Це те­а­траль­на спів­дру­жність мо­ло­дих, кре­а­тив­них та ам­бі­тних ми­тців. Акто­ри — пе­ре­ва­жно ви­пу­скни­ки Ні­не­лі Би­чен­ко рі­зних ро­ків або лю­ди, які так чи іна­кше про­хо­ди­ли че­рез її те­а­траль­ну шко­лу. А ще всі по­ста­нов­ки «Че­сно­го те­а­тру» йдуть ли­ше укра­їн­ською мо­вою. Ни­ні в ре­пер­ту­а­рі ко­ле­кти­ву та­кі ви­ста­ви, як «Бо­я­ри­ня» за Ле­сею Укра­їн­кою, «Ка­те­ри­на» за Та­ра­сом Шев­чен­ком і «Ніч 16 сі­чня» за п’єсою Айн Ренд.

ФО­ТО РУСТАМА ГІМАДІЄВА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.