Впер­ше в Укра­ї­ні

У Дні­прі за­пу­сти­ли єв­ро­пей­ську си­сте­му управ­лі­н­ня сві­тло­фо­ра­ми

Den (Ukrainian) - - День України - Ва­дим РИЖКОВ, «День» Дні­про

Спе­ці­аль­ний­центр ре­гу­лю­ва­ти­ме ро­бо­ту сві­тло­фор­них ком­пле­ксів і сте­жи­ти­ме за їх справ­ні­стю, роз­ван­та­жить рух на до­ро­гах. Це пер­ший­по­ді­бний­до­свід в Укра­ї­ні, хо­ча в ба­га­тьох єв­ро­пей­ських сто­ли­цях по­ді­бні цен­три управ­лі­н­ня пра­цю­ють дав­но. « За­раз іде­ться про пер­ший­мо­дуль, що ре­гу­лює до­ро­жній­рух і ро­бо­ту сві­тло­фор­них ком­пле­ксів. Ми ада­пту­є­мо її зі спіль­ною про­гра­мою На­цпо­лі­ції « Без­пе­чне мі­сто » зі вста­нов­ле­н­ня ві­део­ка­мер. Та­кож один із мо­ду­лів си­сте­ми в май­бу­тньо­му до­по­мо­же бо­ро­ти­ся з роз­кра­да­н­ням у сфе­рі лі­фто­во­го го­спо­дар­ства. За на­яв­но­сті фі­нан­су­ва­н­ня, а во­но бу­де, цей­про­ект ми роз­ви­ва­ти­ме­мо йда­лі. Адже опти­мі­за­ція транс­порт­них по­то­ків має ве­ли­кий­еко­но­мі­чнийі еко­ло­гі­чний ефект», — за­зна­чив мі­ський го­ло­ва Б. ФІЛАТОВ.

Як за­зна­ча­ють фа­хів­ці, го­лов­на пе­ре­ва­га но­вої си­сте­ми по­ля­гає в її ав­то­ма­ти­ці — управ­лі­н­ня в цен­трі пра­цює в он­лайн-ре­жи­мі. Окрім цьо­го, са­ма си­сте­ма за­хи­ще­на від ха­кер­ських атак. Про­гра­ма від­сте­жує те­хні­чний­стан сві­тло­фо­рів і в ра­зі їх по­лом­ки пе­ре­ми­кає при­стрійв ава­рій­ний­ре­жим, по­ві­дом­ляє про це дис­пе­тче­рів. У Цен­трі пра­цю­ють п’ять опе­ра­то­рів і один чер­го­вий— уно­чі. Всі во­ни про­йшли до­да­тко­ве на­вча­н­ня.

Про­ект спе­ці­аль­но для Дні­пра роз­ро­би­ли в укра­їн­ській­ком­па­нії, яка чверть сто­лі­т­тя за­йма­є­ться ви­ро­бни­цтвом і впро­ва­дже­н­ням по­ді­бно­го обла­дна­н­ня. По­над пів­ро­ку її фа­хів­ці ви­вча­ли транс­порт­ні по­то­ки в Дні­прі. Існу­ю­чий­до­свід го­во­рить про те, що так мо­жна під­ви­щи­ти про­пу­скну спро­мо­жність мі­ських до­ріг на 25%. До скла­ду ав­то­ма­ти­зо­ва­ної си­сте­ми управ­лі­н­ня увій­дуть усі 180 сві­тло­фор­них ком­пле­ксів Дні­пра. До­ни­ні під­клю­чи­ли по­над по­ло­ви­ну. За­кін­чи­ти ро­бо­ти пла­ну­ють най­ближ­чим ча­сом.

«У єв­ро­пей­ських мі­стах та­ка си­сте­ма ви­ко­ри­сто­ву­є­ться вже дав­но. Ми по­вин­ні теж ви­хо­ди­ти з «кам’яно­го ві­ку» і мо­дер­ні­зу­ва­ти рух у Дні­прі. Но­вий­центр управ­лі­н­ня сві­тло­фо­ра­ми роз­ван­та­жить рух на до­ро­гах, змен­шить кіль­кість про­бок, змен­шить за­бру­дне­н­ня по­ві­тря і убез­пе­чить уча­сни­ків ру­ху від ДТП. Для ме­не ва­жли­ва без­пе­ка го­ро­дян», — ска­зав Бо­рис Філатов.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.