За­ги­блий в Iло­вай­ську

Den (Ukrainian) - - День України - Іван АНТИПЕНКО, «День», Хер­сон

У Хер­со­ні хо­чуть пе­ре­йме­ну­ва­ти шко­лу на честь Ро­ма­на На­бє­го­ва

15 черв­ня у Хер­сон­ській ЗОШ № 50 від­бу­ли­ся збо­ри пе­да­го­гі­чно­го ко­ле­кти­ву, під час яко­го обго­во­рю­ва­ли при­сво­є­н­ня на­вчаль­но­му за­кла­ду іме­ні Ро­ма­на На­бє­го­ва — ко­ли­шньо­го учня ці­єї шко­ли, який­за­ги­нув в зо­ні АТО під Іло­вай­ськом. Го­ло­су­ва­н­ня чле­нів пед­ко­ле­кти­ву про­хо­ди­ло у та­єм­но­му ре­жи­мі, хо­ча про­ти цьо­го ви­сту­пи­ли акти­ві­сти, при­су­тні на збо­рах. В ре­зуль­та­ті 41 пе­да­гог про­го­ло­су­вав «за», а 3 утри­ма­лись. Рі­ше­н­ня пед­ко­ле­кти­ву — пер­ший­крок у три­ва­лій про­це­ду­рі. Да­лі ма­ють від­бу­ти­ся гро­мад­ські слу­ха­н­ня з цьо­го пи­та­н­ня, а оста­то­чне рі­ше­н­ня при­ймуть де­пу­та­ти мі­ської ра­ди на се­сії.

Іні­ці­а­ти­ву з при­сво­є­н­ня шко­лі №50 іме­ні Ро­ма­на ви­су­ну­ла ро­бо­ча гру­па з вша­ну­ва­н­ня пам’яті хер­сон­ців, які не по­вер­ну­лись із вій­ни на схо­ді кра­ї­ни. Ідею під­три­ма­ли кіль­ка гро­мад­ських фор­му­вань ве­те­ра­нів АТО, мі­ський­го­ло­ва, низ­ка де­пу­та­тів мі­ської ра­ди, во­лон­те­ри, дру­зі Ро­ма­на та ін­ші го­ро­дя­ни, які слід­ку­ють за ці­єю те­мою. «Ко­ли про­по­ну­ва­ли ва­рі­ан­ти з най­ме­ну­ва­н­ня ву­ли­ці чи шко­ли, я обра­ла дру­гий­ва­рі­ант, — ко­мен­тує « Дню » ма­ма Ро­ма­на На­бє­го­ва Окса­на. — Ро­ма вчив­ся там з 1 до 11 кла­си, був актив­ним учнем, чле­ном шкіль­но­го пар­ла­мен­ту. І пі­сля на­вча­н­ня теж не за­бу­вав шко­лу. Ма­ю­чи вже юри­ди­чну осві­ту, при­хо­див до ді­тейз ле­кці­я­ми на пра­во­ві те­ми».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.