«Бла­ки­тний три­зуб-2017»

На про­фе­сій­ність пе­ре­ві­ряє по­лі­гон

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Пі­дго­ту­вав Іван КАПСАМУН, «День»

Урам­ках пра­кти­чної фа­зи ко­ман­дно-шта­бних на­вчань «Бла­ки­тний­три­зуб-2017», на одно­му із за­галь­но­вій­сько­вих по­лі­го­нів осо­бо­вий­склад по­ві­тря­но­го ко­ман­ду­ва­н­ня « Пів­день » По­ві­тря­них Сил ЗС Укра­ї­ни про­дов­жує від­пра­цьо­ву­ва­ти по­кла­де­ні зав­дань на ви­зна­че­них пун­ктах управ­лі­н­ня, здій­сню­ю­чи ке­рів­ни­цтво під­по­ряд­ко­ва­ним скла­дом вій­сько­вих ча­стин та під­роз­ді­лів, який­за­лу­ча­є­ться до на­вчань, по­ві­дом­ляє пре­сцентр по­ві­тря­но­го ко­ман­ду­ва­н­ня «Пів­день».

Пе­ре­вір­ку го­тов­но­сті по­ві­тря­но­го ко­ман­ду­ва­н­ня до про­ве­де­н­ня на­вчань бу­ло здій­сне­но осо­би­сто ко­ман­ду­ва­чем По­ві­тря­них Сил Зброй­них Сил Укра­ї­ни ге­не­рал-пол­ков­ни­ком Сер­гі­єм Дро­здо­вим. Зокре­ма бу­ло пе­ре­ві­ре­но якість еле­мен­тів ма­ску­ва­н­ня та ін­же­нер­но­го обла­дна­н­ня по­зи­цій, рі­вень го­тов­но­сті офі­це­рів управ­лін­ської лан­ки до прийня­т­тя рі­шень з ура­ху­ва­н­ням швид­ко­плин­них змін об­ста­нов­ки на­вчань.

У подаль­шо­му, за ле­ген­дою на­вчань, про­тя­гом до­би умов­ний­про­тив­ник на­но­сив авіа­цій­ні уда­ри по пун­ктам управ­лі­н­ня ме­ха­ні­зо­ва­них вій­сько- вих ча­стин та під­роз­ді­лів, а та­кож під­роз­ді­лів про­ти­по­ві­тря­ної обо­ро­ни. У відповідь, чер­го­ві бо­йо­ві об­слу­ги під­роз­ді­лів зе­ні­тних ра­ке­тних військ успі­шно про­ве­ли ро­бо­ту по від­би­т­тю цьо­го авіа­цій­но­го уда­ру, по­пе­ре­дньо роз­гор­нув­шись у ви­зна­че­них ра­йо­нах бо­йо­во­го при­зна­че­н­ня. Слід за­зна­чи­ти, що пе­ре­ва­жна біль­шість офі­це­рів, які ви­ко­ну­ють зав­да­н­ня — це до­свід­че­ні фа­хів­ці на ра­хун­ку яких до­свід ве­де­н­ня бо­йо­вих дій в ра­йо­ні АТО та участь у про­ве­ден­ні ко­ман­дно- шта­бних на­вчань рі­зно­го рів­ня.

ФО­ТО НАДАНО МІНІСТЕРСТВОМ ОБО­РО­НИ УКРА­Ї­НИ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.