«Це по­зи­тив, але не має бу­ти ей­фо­рії»

Екс­пер­ти «Дня» — про очі­ку­ва­н­ня від пер­шої очної зу­стрі­чі пре­зи­ден­тів Укра­ї­ни та США Пе­тра По­ро­шен­ка та До­наль­да Трам­па

Den (Ukrainian) - - День Планети - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

Дня­ми укра­їн­ські ЗМІ по­ві­до­ми­ли з по­си­ла­н­ням на дже­ре­ла в Адмі­ні­стра­ції Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни, що на­сту­пно­го ти­жня у Ва­шинг­то­ні від­бу­де­ться зу­стріч пре­зи­ден­тів Укра­ї­ни і США Пе­тра По­ро­шен­ка і До­наль­да Трам­па. По­за­вчо­ра пі­зно уве­че­рі це під­твер­див мі­ністр за­кор­дон­них справ Павло Клім­кін. Однак він не став на­зи­ва­ти да­ту, за­зна­чив­ши в роз­мо­ві з жур­на­лі­ста­ми, що во­на бу­де озву­че­на най­ближ­чим ча­сом одно­ча­сно пред­став­ни­ка­ми Бан­ко­вої і Бі­ло­го до­му.

Він та­кож по­ві­до­мив, що до по­ряд­ку ден­но­го зу­стрі­чі пре­зи­ден­тів вклю­че­ні пи­та­н­ня ви­ко­на­н­ня Ро­сі­єю Мін­ських до­мов­ле­но­стей, си­ту­а­ції в ане­ксо­ва­но­му Криму, до­сту­пу між­на­ро­дних спо­сте­рі­га­чів на оку­по­ва­ний­пі­в­острів. «Ми бу­де­мо пра­цю­ва­ти над тим, щоб узго­ди­ти ло­гі­ку на­шої вза­є­мо­дії що­до ти­ску на Ро­сію», — за­зна­чив гла­ва МЗС.

Крім то­го, роз­по­вів Клім­кін, гла­ви дер­жав обго­во­рять по­гли­бле­н­ня дво­сто­рон­ньої спів­пра­ці, спри­я­н­ня США укра­їн­ським ре­фор­мам, в то­му чи­слі, у сфе­рі на­ціо­наль­ної без­пе­ки та обо­ро­ни.

«День» звер­нув­ся до екс­пер­тів з про­ха­н­ням про­ко­мен­ту­ва­ти зна­че­н­ня цьо­го ві­зи­ту і роз­по­ві­сти, з чим має їха­ти до Ва­шинг­то­ну українська сто­ро­на.

«УКРА­Ї­НІ ВАЖЛИВО ВИКОРИСТАТИ ЦЕЙ МО­МЕНТ, ЩОБ ЗА­ПРО­ПО­НУ­ВА­ТИ НО­ВІ ІНІЦІАТИВИ»

Оле­ксандр ЦВЄ­ТКОВ,

аме­ри­ка­ніст, про­фес­сор, Ди­пло­ма­ти­чна ака­де­мія МЗС Укра­ї­ни:

— Уже ба­га­то пре­зи­ден­тів ма­ли зу­стрі­чі з Трам­пом, і не так важливо, хто пер­шим зу­стрі­не­ться з ним, ска­жі­мо, наш Пре­зи­дент чи Пу­тін. Най­го­лов­ні­ше, що цей ві­зит на­дасть для про­су­ва­н­ня всьо­го ком­пле­ксу про­блем і, зокре­ма, для вре­гу­лю­ва­н­ня кон­флі­кту.

Для нас ду­же важливо, щоб пе­ре­го­во­ри про­йшли на хо­ро­шо­му рів­ні і Укра­ї­на зна­йшла, що за­про­по­ну­ва­ти аме­ри­кан­ській сто­ро­ні для про­су­ва­н­ня в уре­гу­лю­ван­ні кон­флі­кту.

Зви­чай­но, тре­ба го­во­ри­ти про но­вий, або до­да­тко­вий фор­мат до «нор­манд­сько­го». По­трі­бно про­по­ну­ва­ти но­ві ідеї для пер­спе­кти­ви ба­че­н­ня, як до­ся­га­ти по­сту­пу у за­ла­го­джен­ні кон­флі­ктно­сті і при­хо­ди­ти до до­мов­ле­но­стей.

Пе­ред пе­ре­го­во­ра­ми стра­те­гі­чно­го ха­ра­кте­ру з Ро­сі­єю з ба­га­тьох пи­тань США по­трі­бна до­да­тко­ва ін­фор­ма­ція з місць. І одні­єю з та­ких сфер є Укра­ї­на та її кон­флікт з Ро­сі­єю.

Пи­та­н­ня по­ста­ча­н­ня ле­таль­ної зброї мо­же ста­ти пре­дме­том до­мов­ле нос тей, але не цен т раль ним, оскіль­ки ситуація з роз­слі­ду­ва­н­ням втру чан ня ро сійсь кої сто ро ни в аме­ри­кан­ський по­лі­ти­чний і ви­бор­чий про­цес ду­же го­стро ста­вить про­бле­му від­но­син Ва­шинг­то­ну і Мо­скви у вну­трі­шньо­му клі­ма­ті США. І за­раз різ­ких кро­ків не бу­де. Основ­ний ін­те­рес аме­ри­кан­ської сто­ро­ни — отри­ма­ти сві­жу ін­фор­ма­цію з пер­ших вуст і по­ди­ви­тись, де мо­жна про­су­ну­ти­ся з то­чки зо­ру но­вих аме­ри­кан­ських іні­ці­а­тив.

Усе бу­де за­ле­жа­ти від фор­ма­ту зу­стріч пре­зи­ден­тів, яка мо­же звес- тись до обмі­ну ін­фор­ма­ці­єю. Але це та­кож важливо. Ми мо­же­мо по­тім оці­ню­ва­ти рі­вень до­ся­гну­тих ре­зуль­та­тів, а сам факт зу­стрі­чі ва­жли­вий, оскіль­ки він зні­має пев­ну на­пру­же­ність у сто­сун­ках між лі­де­ра­ми, від­кри­ва­ю­ться осо­би­сті мо­жли­во­сті до зв’яз­ку, ро­зу­мі­н­ня спів­ро­змов­ни­ка не ли­ше по те­ле­фо­ну, а в очно­му зна­йом­стві.

Укра­ї­ні важливо використати цей мо­мент, щоб за­про­по­ну­ва­ти но­ві ініціативи, які ма­ють бу­ти роз­ро­бле­ні укра­їн­ською сто­ро­ною. Окрім то­го, Ки­є­ву важливо про­де­мон­стру­ва­ти пе­ред­ба­чли­вість сво­го кур­су, го­тов­но­сті до ро­зум­них ком­про­мі­сів, які не тор­ка­ю­ться прин­ци­по­вих пи­тань. Укра­ї­на мо­гла б під­ка­за­ти адмі­ні­стра­ції США пси­хо­ло­гі­чні мо­ти­ви Ро­сії, про­де­мон­стру­ва­ти своє зна­н­ня ро­сій­ської сто­ро­ни і по­ясни­ти, чо­му від­бу­ва­є­ться та­ке за­го­стре­н­ня.

«ЦЕ МОЖЛИВІСТЬ ДОВЕСТИ СВОЮ ТО­ЧКУ ЗО­РУ, ОКРЕСЛИТИ ПРІОРИТЕТИ...» Ко­стян­тин ГРИ­ЩЕН­КО,

екс-мі­ністр за­кор­дон­них справ Укра­ї­ни:

— Тре­ба ро­зу­мі­ти кон­текст, у яко­му Пре­зи­дент Порошенко зби­ра­є­ться їха­ти у Ва­шинг­тон. Зокре­ма, йде­ться про за­трим­ку з ого­ло­ше­н­ням ві­зи­ту в Ки­є­ві та Ва­шинг­то­ні пі­сля ціл­ком очі­ку­ва­но­го по­тра­пля­н­ня у пре­си но­ви­ни про по­їзд­ку пре­зи­ден­та. Як пра­ви­ло, та­ке офі­цій­не по­ві­дом­ле­н­ня да­є­ться за­зда­ле­гідь і стає ві­до­мою про­гра­ма та­ко­го ві­зи­ту. Тут не­має чо­го хо­ва­ти. То­му не зро­зумі­ло, яким бу­де ха­ра­ктер цьо­го ві­зи­ту, адже одні па­ра­ме­три має дер­жав­ний, а ще ін­ші — офі цій ний ві зит. То му по ки що не­зро­зумі­ло, які зу­стрі­чі ма­ти­ме Пре­зи­дент Порошенко у Ва­шинг­то­ні. А щоб пе­ре­го­во­ри у США бу­ли пре­дме­тни­ми, по­трі­бна ко­ман­да, а во­на не сфор­мо­ва­на в Дер­жде­пі. І те ж са­ме мо­жна ска­за­ти про ін­ші аме­ри­кан­ські стру­кту­ри.

Ін­ши­ми сло­ва­ми, цей ві­зит чи­мось на­га­дує по­пе­ре­дній ві­зит мі­ні­стра за­кор­дон­них справ Пав­ла Клім­кі­на, ко­ли той при­їхав у Ва­шинг­тон, не зна­ю­чи, з ким він бу­де зу­стрі­ча­ти­ся, але був у зру­чний час, щоб зба­лан­су­ва­ти зу­стріч Трам­па з Лав­ро­вим. Три дні не­ві­до­мо, чим він за­ймав­ся, і по­тім йо­го по­кли­ка­ли. З Тіл­лер­со­ном, з яким по­трі­бно ве­сти пре­дме­тні роз­мо­ви, зу­стрі­чі не від­бу­ло­ся, а для фо­то се­сії все для ба­лан­су аме­ри­кан­ці да­ли. То­му ви- ни­кає пи­та­н­ня, хто ким грає. Адмі­ні­стра­ція Бі­ло­го до­му з на­ми чи ми на­ма­га­є­мось, на цьо­му тлі щось со­бі отри­ма­ти.

Ціл­ком зро­зумі­ло, які пи­та­н­ня має ста­ви­ти Пре­зи­дент Порошенко. Це ефе­ктив­не за­лу­че­н­ня США на бо­ці Укра­ї­ни, щоб на­да­ти но­вий ім­пульс пе­ре­го­во­рам, які, як за­яв­ляє наш пре­зи­дент, ма­ють ба­зу­ва­ти­ся на Мін­ських до­мов­ле­но­стях. То­му він, ма­буть, бу­де пе­ре­ко­ну­ва­ти Трам­па в то­му, що тре­ба де­що змі­ни­ти по­слі­дов­ність їхньо­го ви­ко­на­н­ня.

Пи тан ня на дан ня ле таль ної зброї про­су­ва­ють у Кон­гре­сі, але з бо­ку ви­ко­нав­чої вла­ди США існу­ють сум­ні­ви що­до ре­а­лі­за­ції ці­єї ідеї. На мою дум­ку, не­ми­ну­чою бу­де на пе­ре­го­во­рах оцін­ка то­го, що здій­сню­є­ться в Укра­ї­ні за остан­ні три ро­ки в пла­ні ре­фор­му­ва­н­ня се­кто­ру без­пе­ки, су­до­вої си­сте­ми, бо­роть­би з ко­ру­пці­єю. Та­кож бу­де да­на оцін­ка ефе­ктив­но­сті ви­ко­ри­ста­н­ня ко­штів на ре­а­лі­за­цію усіх про­грам, які, в то­му чи­слі, фі­нан­су­ва­ли­ся США, зокре­ма що­до бо­роть­би з ко­ру­пці­єю усе­ре­ди­ні укра­їн­ської вла­ди. Мо­жна очі­ку­ва­ти рі­зних ва­рі­ан­тів та­кої роз­мо­ви, у то­му чи­слі в ру­слі ду­же не­при­єм­них для укра­їн­ської сто­ро­ни то­наль­но­сті.

Ду­маю, що Порошенко знає, що за­яви­ти Трам­пу. Але він має бу­ти під­го­тов­ле­ний до за­пи­тань, які йо­му по­став­лять у відповідь. Лег­кої роз­мо­ви очі­ку­ва­ти не до­во­ди­ться. Тим біль­ше де­кла­ро­ва­на пре­зи­ден­том Трам­пом ме­та не ро­би­ти жи­т­тя Укра­ї­ни ща­сли­вим, за­без­пе­чи­ти су­ве­ре­ні­тет і те­ри­то­рі­аль­ну ці­лі­сність, а швид­ше при­пи­ни­ти цей кон­флікт, щоб мо­жна бу­ло роз­по­ча­ти пов­но­мас­шта­бне від­нов­ле­н­ня від­но­син з Ро­сі­єю за­для розв’яза­н­ня ін­ших про­блем, які во­ни вва­жа­ють на­ба­га­то ва­жли­ві­ши­ми з то­чки зо­ру на­ціо­наль­них ін­те­ре­сів США і сво­їх осо­би­стих.

Той факт, що ця зу­стріч між пре­зи­ден­та­ми Укра­ї­ни і США від­бу­де­ться, це по­зи­тив. Так чи іна­кше, її тре­ба про­во­ди­ти. На­віть якщо там не бу­де ком­плі­мен­тар­но ве­стись роз­мо­ва, то кра­ще її ма­ти ра­ні­ше, ніж пі­зні­ше. Справ­ді, це по­зи­тив, але не має бу­ти ей­фо­рії, бо тре­ба че­ка­ти на ду­же сер­йо­зну і ма­буть не та­ку вже при­єм­ну роз­мо­ву, при­найм­ні, на де­які те­ми, які мо­жуть бу­ти да­ле­ко не­при­єм­ни­ми для тих, хто бу­де з укра­їн­сько­го бо­ку сто­ла. Але ра­зом з тим це можливість довести свою то­чку зо­ру, окреслити пріоритети, які є для нас на­два­жли­ви­ми, і ма­кси­маль­но спри­я­ти то­му, щоб за­лу­чи­ти США до пе­ре­го­вор­но­го про­це­су.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.