Ру­му­нія: мі­ні­стри прав­ля­чої ко­а­лі­ції по­да­ли у від­став­ку

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Всі чле­ни уря­ду від прав­ля­чої ко­а­лі­ції Ру­му­нії, яка скла­да­є­ться із Со­ці­ал-де­мо­кра­ти­чної пар­тії та Альян­су лі­бе­ра­лів і де­мо­кра­тів, по­да­ли у від­став­ку. «На­ступ ним кро­ком має бу­ти від­став­ка прем’єр­мі­ні­стра», — ци­тує Agepress.ro. сло­ва лі­де­ра со­ці­ал-де­мо­кра­тів Лі­віу Дра­гня. Ана­ло­гі­чний крок зро­би­ли і пред­став­ни­ки Альян­су лі­бе­ра лів і де мо кра тів. Прем’ єр- мі - ністр Ру­му­нії Со­рін Грін­дя­ну по­пе­ре­див мі­ні­стрів, що від­став­ку має за твер ди ти пре зи дент Кла ус Йо­хан­ніс, і за­кли­кав їх до від­по­від­аль­но­сті. Сам він у від­став­ку йти не зби­ра­є­ться. Те­пер прав­ля­ча ко­а­лі­ція мо­же іні­ці­ю­ва­ти во­тум не­до­ві­ри уря­ду в пар­ла­мен­ті, щоб усу­ну­ти прем’єра. Уря­до­ва кри­за в Ру­му­нії роз­по­ча­ла­ся пі­сля то­го, як уве­че­рі в се­ре­ду Со­ці­ал-де­мо­кра­ти­чна пар­тія у сво­їй оцін­ці ді­яль­но­сті уря­ду за пів­ро­ку зви­ну­ва­ти ла йо го у зри ві стро ків ви ко - нан ня уря до вої про гра ми. Уряд під ке­рів­ни­цтвом Грін­дя­ну бу­ло за­твер­дже­но 30 гру­дня 2016 ро­ку.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.