Се­нат США ухва­лив но­ві сан­кції про­ти РФ

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Се­нат Спо­лу­че­них Шта­тів Аме­ри­ки ухва­лив за­ко­но­про­ект про за­про­ва­дже­н­ня но­во­го па­ке­та сан­кцій про­ти Ро­сії. Як по­ві­дом­ляє агент­ство AP, но­ві обме­жу­валь­ні за­хо­ди бу­ли ухва­ле­ні у відповідь на ймо­вір­не втру­ча­н­ня Крем­ля у пре­зи­дент­ську ви­бор­чу кам­па­нію в США ми­ну­ло­го ро­ку, а та­кож за ане­ксію Криму та під­трим­ку уря­ду Си­рії. Но­ві сан­кції пе­ред­ба­че­но за­про­ва­ди­ти про­ти ко­рум­по­ва­них ро­сій­ських пред­став­ни­ків та осіб, при­че­тних до по­ру­шень прав лю­ди­ни, по­ста­ча­н­ня зброї уря­ду пре­зи­ден­та Си­рії Ба- ша­ра Аса­да та кі­бе­ра­так «від іме­ні ро­сій­сько­го уря­ду». Пе­ред­ба­че­но та­кож за­про­ва­дже­н­ня но­вих сан­кцій про­ти клю­чо­вих еле­мен­тів ро­сій­ської еко­но­мі­ки — гір­ни­чо­до­був­ної про­ми­сло­во­сті, ме­та­лур­гії, су­дно­бу­ду­ва­н­ня і за­лі­зниць. При цьо­му в до­ку­мент вне­се­но по­ло­же­н­ня, які не до­зво­лять пре­зи­ден­то­ві ска­су­ва­ти або пом’якши­ти сан­кції про­ти Ро­сії без узго­дже­н­ня з Кон­гре­сом. За­кон бу­ло ухва­ле­но пра­кти­чно одно­го­ло­сно — 97 се­на­то­рів про­го­ло­су­ва­ли «за», во­дно­час «про­ти» ви­сло­ви­ли­ся ли­ше двоє.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.