США про­да­ють Ка­та­ру ви­ни­щу­ва­чі на $12 млрд

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Мі­ні­стри обо­ро­ни США та Ка­та­ру Джеймс Мет­тіс та Ха­лід альАт­тія під­пи­са­ли контракт на за­ку­пів­лю ви­ни­щу­ва­чів ти­пу F-15 на су­му 12 млрд до­ла­рів. Дер­жде­пар­та­мент США схва­лив про­даж ви­ни­щу­ва­чів Ка­та­ру в ли­сто­па­ді 2016 ро ку. Але ни ніш нє під пи сан ня кон­тра­кту від­бу­ло­ся на тлі ди­пло­ма­ти­чної та транс­порт­ної ізо­ля­ції ці­єї близь кос хід ної кра ї ни, яка три­ває від по­ча­тку чер вня. Са­у­дів­ська Ара­вія, Об’єд­на­ні Араб­ські Емі ра ти, Бах рейн, Єги пет та ін ші арабсь кі кра ї ни ро зі рва ли ди­пло­ма­ти­чні зв’яз­ки з Ка­та­ром, при­пи­ни­ли по­ві­тря­не спо­лу­че­н­ня й пе­ре­кри­ли кор­дон. Во­ни зви­ну­ва­чу­ють кра­ї­ну в під­трим­ці те­ро­рис тич них ор га ні за цій, зок ре ма «Іслам­ської дер­жа­ви». Ка­тар зви­ну­ва­че­н­ня від­ки­дає.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.