Чи го­то­ва Укра­ї­на до «кі­бер­вій­ни»?

У Ки­є­ві від­був­ся пер­ший Гло­баль­ний са­міт з кі­бер­без­пе­ки (Global Сybersecurity Summit — GCS 2017)

Den (Ukrainian) - - День Планети - На­та­лія ПУШКАРУК; фо­то Руслана КАНЮКИ, «День»

Уза­хо­ді взя­ли участь по­над 500 фа­хів­ців у сфе­рі комп’ютер­них те­хно­ло­гій­та без­пе­ки кі­бер­про­сто­ру із 20 кра­їн сві­ту. Від­кри­т­тя та­ко­го не­пе­ре­сі­чно­го для Укра­ї­ни за­хо­ду при­вер­ну­ло ува­гу не ли­ше екс­пер­тів, а йпред­став­ни­ків укра­їн­ської вла­ди, по­слів іно­зем­них дер­жав, на­у­ков­ців та бі­зне­сме­нів. Адже те­ма кі­бер­без­пе­ки з ро­ку в рік на­бу­ває де­да­лі біль­шої акту­аль­но­сті для Укра­ї­ни: чи­ма­ло спі­ке­рів зга­да­ли у сво­їх про­мо­вах ви­па­док з кі­бе­ра­та­кою на обл­енер­го, ко­ли без сві­тла за­ли­ши­ли­ся 80 тис. спо­жи­ва­чів.

Іні­ці­а­то­ром і го­ло­вою ор­га­ні­за­цій­но­го ко­мі­те­ту GCS17 став го­ло­ва Мі­жна­ро­дної аген­ції ре­гіо­наль­но­го роз­ви­тку «GloBee» Дми­тро ШУВАЛ. Він від­зна­чив, що Са­міт, в пер­шу чер­гу, орі­єн­ту­є­ться на по­тре­би ко­мер­цій­них, не­ко­мер­цій­них ком­па­ній, від­ді­лів без­пе­ки усіх рів­нів. Окрім то­го, за йо­го сло­ва­ми, цей­фо­рум та­кож є ва­жли­вим для уря­ду та по­лі­ти­ки на­ціо­наль­ної без­пе­ки, осо­бли­во з огля­ду на остан­ні по­дії в Укра­ї­ні та сві­ті.

■ «Сьо­го­дні кі­бер­без­пе­ка в Укра­ї­ні впли­ває на успі­шну ім­пле­мен­та­цію уря­до­вих іні­ці­а­тив, бу­дів­ни­цтво гро­ма­дян­сько­го су­спіль­ства, бо­роть­бу з ко­ру­пці­єю, за­без­пе­че­н­ня до­ві­ри гро­ма­дян», — ска­зав за­сту­пник мі­ні­стра еко­но­мі­ки Укра­ї­ни Ми­хай­ло ТІТАРЧУК. При цьо­му він на­го­ло­сив, що Пре­зи­дент Укра­ї­ни та прем’єр-мі­ністр за­яви­ли про не­об­хі­дність під­три­му­ва­ти і роз­ви­ва­ти ІТ-ін­ду­стрію як стра­те­гі­чно ва­жли­ву для укра­їн­ської еко­но­мі­ки, і в цьо­му на­пря­мі вже бу­ли зро­бле­ні ре­аль­ні кро­ки, зокре­ма, ухва­ле­но За­кон про спро­ще­н­ня екс­пор­ту по­слуг для роз­ви­тку ІТ-ін­ду­стрії та ви­йшов Указ про збіль­ше­н­ня кіль­ко­сті фа­хів­ців у сфе­рі ІТ. Ми­хай­ло Тітарчук на­вів при­клад, ко­ли вна­слі­док кі­бе­ра­так на сер­ві­си дер­жав­но­го ка­зна­чей­ства та Мі­ні­стер­ства фі­нан­сів Укра­ї­ни 2016 ро­ку уряд за­пла­тив 80 млн гри­вень із ре­зерв­но­го фон­ду дер­жав­но­го бю­дже­ту Укра­ї­ни на від­нов­ле­н­ня йу­до­ско­на­ле­н­ня на­дій­но­сті фун­кціо­ну­ва­н­ня ін­фор­ма­ції і те­ле­ко­му­ні­ка­цій­них си­стем. «То­му за­про­ва­дже­н­ня но­вої си­сте­ми за­хи­сту кі­бер­про­сто­ру є прі­о­ри­те­тним зав­да­н­ням для Укра­ї­ни», — на­го­ло­сив він.

■ У від­крит­ті са­мі­ту та­кож взяв участь се­кре­тар На­цра­ди ре­форм, за­сту­пник го­ло­ви АПУ Дми­тро ШИМКІВ. Він роз­по­вів, що із за­гро­за­ми гло­баль­ній­без­пе­ці ми сти­ка­є­мо­ся що­дня. Від­чу­ва­ють їх на со­бі і йо­го ко­ле­ги в Адмі­ні­стра­ції Пре­зи­ден­та.

За сло­ва­ми Шим­кі­ва, в су­ча­сно­му сві­ті жо­дна те­хно­ло­гія не мо­же за­хи­сти­ти від по­ді­бних атак, це мо­же зро­би­ти ли­ше люд­ськийін­те­лект. То­му одне із зав­дань цьо­го са­мі­ту по­ля­га­ло в то­му, як зро­сти­ти фа­хів­ців, які б мо­гли бо­ро­ти­ся зі зло­чин­ця­ми, — «не зі шкі­дли­ви­ми про­гра­ма­ми, а зі злов­ми­сни­ка­ми».

Дми­тро Шимків на­га­дав про ата­ки на енер­ге­ти­чну ін­фра­стру­кту­ру Укра­ї­ни, на­ма­га­н­ня втру­ти­ти­ся у ви­бо­ри. «За­ко­но­дав­ство по всьо­му сві­ту, на­ші за­хо­ди без­пе­ки не го­то­ві до цьо­го. Адже ча­сто ми чу­є­мо, де є ме­жа між без­пе­кою та сво­бо­дою сло­ва. Але са­ме сво­бо­да сло­ва ви­ко­ри­сто­ву­є­ться ха­ке­ра­ми, те­ро­ри­ста­ми та гео­по­лі­ти­чни­ми вій­на­ми, щоб пі­ді­рва­ти сво­бо­ду сло­ва » . Шимків роз­по­вів про три аспе­кти, які, на йо­го дум­ку, ва­жли­ві для кі­бер­без­пе­ки в су­ча­сно­му сві­ті: осві­та, ко­о­пе­ра­ція між ко­ман­да­ми, які за­йма­ю­ться кі­бер­без­пе­кою, та но­ве за­ко­но­дав­ство.

■ На­дзви­чай­но ко­ри­сною як при­клад для Укра­ї­ни бу­ла до­по­відь по­сла Дер­жа­ви Ізра­їль в Укра­ї­ні Елі­а­ва БЄЛОЦЕРКОВСКІ, який­роз­по­вів про під­хід йо­го кра­ї­ни до кі­бер­без­пе­ки.

Ізра­їль з по­ча­тку сво­го за­сну­ва­н­ня має спра­ву з кон­флі­ктом, а остан­ні­ми ро­ка­ми кі­бер­за­гро­за ста­ла одні­єю з го­лов­них за­гроз для Дер­жа­ви Ізра­їль, ска­зав по­сол. За йо­го сло­ва­ми, в Ізра­ї­лі є по­над 360 за­ре­є­стро­ва­них ком­па­ній, які ма­ють спра­ву з кі­бер­без­пе­кою, по­над 10% ін­ве­сти­цій­ком­па­нійіз кі­бер­без­пе­ки спря­мо­ву­ю­ться в Ізра­їль, і близь­ко 5% усіх кі­бер­про­ду­ктів, які ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться на рин­ку, ви­го­тов­ле­ні в Ізра­ї­лі. «Для то­го щоб зна­йти не­об­хі­дні від­по­віді на ви­кли­ки кі­бе­збез­пе­ки, ізра­їль­ський­уряд ство­рив щось по­ді­бне до еко­си­сте­ми, — ска­зав він. — Що ми на­ма­га­є­мо­ся зро­би­ти, то це за­хи­сти­ти наш уряд, дер­жав­не ке­рів­ни­цтво від за­гроз».

«Най­біль­ше ва­жить роз­ви­ток люд­сько­го ре­сур­су. На на­шу дум­ку, це клю­чо­ве зав­да­н­ня. Ми на­ма­га­є­мо­ся яко­мо­га ра­ні­ше роз­по­ча­ти це, щоб за кіль­ка ро­ків отри­ма­ти ко­ман­ду ви­со­ко­спе­ці­а­лі­зо­ва­них про­фе­сіо­на­лів», — ска­зав по­сол і на­го­ло­сив, що ця іні­ці­а­ти­ва вже впро­ва­джу­є­ться у шко­лах Ізра­ї­лю. На­сту­пна схо­дин­ка — це ар­мія. За сло­ва­ми Бєлоцерковскі, там є спе­ці­аль­ні під­роз­ді­ли, які ма­ють спра­ву з «вій­ною май­бу­тньо­го — кі­бер­вій­ною». Крім то­го, кі­бер­без- пе­ки на­вча­ють в ізра­їль­ських уні­вер­си­те­тах. «В Ізра­ї­лі ми ство­ри­ли осо­бли­ве ма­лень­ке кі­бер­мі­сте­чко — у мі­сті Бе­ер-Ше­ва», — ска­зав він і до­дав, що там є уні­каль­не по­єд­на­н­ня уні­вер­си­тет­сько­го на­вча­н­ня та ро­бо­ти ком­па­ній. Крім то­го, в Ізра­ї­лі є уря­до­ві ін­сти­ту­ції, які ма­ють спра­ву з кі­бер­без­пе­кою, най­ва­жли­ві­ші з яких — SOC — Security operation center — він мо­ні­то­рить будь-які ви­ди атак або за­гроз атак на уряд» та CERT — Cyber Event Response Team — це фа­хів­ці, які ма­ють справ­ля­ти­ся з ци­ми ата­ка­ми і зна­хо­ди­ти спосо­би розв’яза­н­ня по­ді­бних про­блем.

« Тут, у вас, в Укра­ї­ні є чу­до­вий­по­тен­ці­ал для то­го, щоб роз­ви­ну­ти пра­виль­них лю­дейі ста­ти справ­жньою су­пер­си­лою в га­лу­зі кі­бер­без­пе­ки, і, зви­чай­но, ми го­то­ві спів­пра­цю­ва­ти», — під­су­му­вав Бєлоцерковскі.

■ Та­кож під час від­кри­т­тя са­мі­ту про­мо­ву ви­го­ло­си­ла по­сол США в Укра­ї­ні Ма­рі ЙОВАНОВИЧ. «Ми зна­є­мо, що кі­бер­за­гро­зи та кі­бе­ра­та­ки не ма­ють кор­до­нів, — ска­за­ла по­сол. — Ось чо­му нам по­трі­бно об’єд­ну­ва­ти­ся, щоб про­ти­ді­я­ти цій­за­гро­зі. Це озна­чає, що ми ма­є­мо бу­ти ближ­чи­ми, ді­ли­ти­ся до­сві­дом і до­по­ма­га­ти одне одно­му», — за­зна­чи­ла во­на.

Та­кож Йованович на­го­ло­си­ла на укра­їн­сько-аме­ри­кан­ській спів­пра­ці в га­лу­зі кі­бер­без­пе­ки. «Ми гор­ді тим, як ми до­по­ма­га­є­мо Укра­ї­ні. І чу­до­во, що ми отри­му­є­мо до­по­мо­гу від Укра­ї­ни. Це справ­жнє пар­тнер­ство. Пі­сля атак 2016 ро­ку на­ші укра­їн­ські ко­ле­ги по­ді­ли­ли­ся ін­фор­ма­ці­єю про ата­ки, що до­по­мо­гло аме­ри­кан­цям уни­кну­ти май­бу­тніх атак. Ра­ні­ше, 2015 ро­ку, ми від­пра­ви­ли ко­ман­ду спе­ці­а­лі­стів в Укра­ї­ну, щоб до­по­мог­ти уря­ду Укра­ї­ни. Ми про­ве­ли тре­ну­ва­н­ня, на­да­ли обла­дна­н­ня. Ми та­кож пла­ну­є­мо про­ве­сти тре­ну­ва­н­ня для укра­їн­ських екс­пер­тів у сфе­рі кі­бер­без­пе­ки, які пра­цю­ють в енер­ге­ти­чних ком­па­ні­ях, дер­жав­них без­пе­ко­вих ор­га­ні­за­ці­ях та Мі­ні­стер­стві обо­ро­ни, щоб по­кра­щи­ти без­пе­ку укра­їн­ської те­хні­чної ін­фра­стру­кту­ри», — ска­за­ла Ма­рі Йованович.

■ Участь у са­мі­ті взяв та­кож ко­ли­шній за­сту­пник держ­се­кре­та­ря США (2015—2017) Ен­то­ні БЛІНКЕН, якийу сво­їй­про­мо­ві тор­кнув­ся те­ми втру­ча­н­ня Ро­сії у ви­бор­чий­про­цес у США. За йо­го сло­ва­ми, втру­ча­ю­чись в аме­ри­кан­ські ви­бо­ри, ро­сій­ський пре­зи­дент Во­ло­ди­мир Пу­тін хо­тів «пі­ді­рва­ти ві­ру в де­мо­кра­ти­чнийа­ме­ри­кан­ський­про­цес... Во­дно­час пан Пу­тін на­ма­га­є­ться про­де­мон­стру­ва­ти сво­є­му на­ро­ду, що всі си­сте­ми ко­рум­по­ва­ні, всі си­сте­ми бре­шуть. Але в цьо­му не­має об’єктив­ної прав­ди. Те, що Пу­тін зро­бив у США, він, імо­вір­но, зро­бив і в За­хі­днійЄв­ро­пі: у Фран­ції, Ні­меч­чи­ні, Гру­зії, мо­жли­во, на­віть не­що­дав­но в Ка­та­рі», — ска­зав Блінкен. За йо­го сло­ва­ми, в Укра­ї­ні Ро­сія за­сто­су­ва­ла ду­же ви­тон­че­ні кі­бе­ра­та­ки, зокре­ма, щоб під­три­му­ва­ти на­си­л­ля на схо­ді Укра­ї­ни.

«Ми­ну­ли май­же чо­ти­ри скла­дних ро­ки від­то­ді, як укра­їн­ці ви­йшли на Май­дан. Але стій­кість укра­їн­ців, їхня си­ла, опти­мізм, від­да­ність жорс­тким ре­фор­мам про­дов­жує зав­да­ва­ти по­раз­ки ко­жній спро­бі зму­си­ти цю кра­ї­ну по­тер­пі­ти нев­да­чу. Я ду­же гор­дий, що Спо­лу­че­ні Шта­ти не­по­хи­тно сто­ять на бо­ці Укра­ї­ни», — ска­зав Блінкен.

■ Про­тя­гом двох днів са­мі­ту уча­сни­ки за­хо­ду ма­ли можливість по­слу­ха­ти до­по­віді екс­пер­тів у га­лу­зі кі­бер­без­пе­ки, взя­ти участь у па­нель­них дис­ку­сі­ях або до­лу­чи­ти­ся до ін­те­р­актив­но­го діа­ло­гу з ін­ши­ми уча­сни­ка­ми са­мі­ту.

Як за­зна­чив за­снов­ник Дми­тро Шувал, «за три тро­ки цей­за­хід бу­де най­біль­шим у Схі­дній Єв­ро­пі, а за п’ять — одним із най­біль­ших у всійЄв­ро­пі».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.