Ло­ви­ся риб­ка... ве­ли­ка

Дер­жри­б­агент­ство Укра­ї­ни ви­сту­пи­ло з низ­кою за­ко­но­дав­чих іні­ці­а­тив

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Очіль­ник агент­ства Яре­ма Ко­ва­лів вва­жає, що ство­ре­н­ня Фон­ду під­трим­ки ри­бно­го го­спо­дар­ства мо­же за­без­пе­чи­ти га­лу­зі близь- ко 500 міль­йо­нів гри­вень на рік. «Ми є но­ме­ром один у Єв­ро­пі за кіль­кі­стю во­дних по­вер­хонь, при­да­тних для роз­ве­де­н­ня ри­би. Але за­йма­є­мо менш як 1% у всьо­му агро­про­ми­сло­во­му се­кто­рі кра­ї­ни. У нас ду­же ве­ли­кий­по­тен­ці­ал. На­ші за­ко­но­дав­чі ініціативи спря­мо- ва­но на те, аби цей­по­тен­ці­ал роз­кри­ти», — на­го­ло­шує го­ло­ва Дер­жри­б­агент­ства.

Ко­шти до фон­ду над­хо­ди­ти­муть з ком­пен­са­цій, спла­че­них за дії, які мо­жуть зав­да­ти шко­ди ри­бно­му го­спо­дар­ству. «От­же, вже че­рез 3—5 ро­ків га­лузь змо­же са­ма, без дер­жав­но­го бю­дже­ту, ге­не­ру­ва­ти ко­шти на роз­ви­ток на­у­ко­во­до­слі­дно­го по­тен­ці­а­лу, за­се­ле­н­ня во­до­ймищ біо­ре­сур­са­ми і ри­бо­охо­ро­ну», — пе­ре­ко­на­нийКо­ва­лів.

Сьо­го­дні в кра­ї­ні не­ле­галь­но ви­лов­лю­ють близь­ко 60% ри­би, що над­хо­дить на ри­нок, за­зна­чає очіль­ник агент­ства «Аби змен­ши­ти цей­від­со­ток, ми за­про­ва­ди­мо сер­ти­фі­кат по­хо­дже­н­ня ри­би. Він ви­да­ва­ти­ме­ться за до­по­мо­гою су­ча­сної еле­ктрон­ної си­сте­ми ви­да­чі до­ку­мен­тів по­хо­дже­н­ня, якої ще не­має в жо­днійз кра­їн Єв­ро­пи, — роз­по­від­ає Ко­ва­лів. — Ми спо­ді­ва­є­мо­ся, що вже 2018 ро­ку змо­же­мо в пі­ло­тно­му ре­жи­мі за­про­ва­ди­ти цю ре­фор­му і не­вдов­зі спо­жи­вач ма­ти­ме у сво­є­му роз­по­ря­джен­ні всю ін­фор­ма­цію про ри­бу, яку ку­пує. Я га­даю, що це опо­се­ред­ко­ва­но впли­не та­кож на без­пе­ку хар­чо­вих про­ду­ктів».

ФО­ТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.