Олег УСТЕНКО:

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Стра­те­гі­чно ду­же пра­виль­не рі­ше­н­ня спро­бу­ва­ти змен­ши­ти де­фі­цит дер­жав­но­го бю­дже­ту, щоб не ство­рю­ва­ти но­вих бор­гів. Та ко­ли зни­жу­єш де­фі­цит бю­дже­ту, то не мо­жеш ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти для роз­ви­тку еко­но­мі­ки бю­дже­тні сти­му­ли. І це дру­гий і прав­ди­вий бік ме­да­лі. То­му що українська еко­но­мі­ка по­тре­бує до­да­тко­вих сти­му­лів для сво­го роз­ви­тку. І одним із них, зда­тних у ко­ро­тко­стро­ко­вій пер­спе­кти­ві збіль­шу­ва­ти тем­пи еко­но­мі­чно­го зро­ста­н­ня, справ­ді є бю­дже­тні сти­му­ли. Але в Укра­ї­ні їх не мо­жна ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти, то­му що над­то не­без­пе­чно ста­ло на­ро­щу­ва­ти дер­жав­ний борг

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.