Ба­тьки – най­кра­щі ру­шії ре­форм

Аме­ри­кан­ські фа­хів­ці на­вча­ють укра­їн­ські гро­ма­ди на­да­ва­ти по­слу­ги ді­тям з ін­ва­лі­дні­стю

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Окса­на МИКОЛЮК, «День»

Сьо­го­дні в Укра­ї­ні 18 ти­сяч ді­тей з осо­бли­ви­ми по­тре­ба­ми пе­ре­бу­ва­ють в ін­сти­ту­цій­них за­кла­дах. Стра­те­гія ре­фор­му­ва­н­ня ін­тер­на­тів в Укра­ї­ні та план дій вже обго­во­ре­ні на рів­ні Пре­зи­ден­та і Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів, во­на пе­ред­ба­чає, окрім ін­шо­го, що ді­ти з осо­бли­ви­ми по­тре­ба­ми ви­хо­ву­ва­ти­му­ться в ро­ди­нах. Со­ці­аль­ні по­слу­ги їм по­вин­ні на­да­ва­ти­ся на рів­ні гро­мад. Для Укра­ї­ни це є ве­ли­кою ре­фор­мою як що­до де­ін­сти­ту­ці­а­лі­за­ції, так і для фор­му­ва­н­ня но­вої куль­ту­ри люд­ських вза­є­мин. Тож вкрай важливо на­пра­цю­ва­ти ме­то­ди і те­хно­ло­гії ро­бо­ти з та­ки­ми ді­тьми та чле­на­ми їхніх ро­дин. За спри­я­н­ня офі­су Упов­но­ва­же­но­го Пре­зи­ден­та з прав ди­ти­ни за­раз в Укра­ї­ні ви­вча­ють до­свід США. На від­мі­ну від ці­єї кра­ї­ни, для нас, на жаль, до­сі є рід­кі­стю ін­клю­зив­ний клас у шко­лі, існує ба­га­то сте­ре­о­ти­пів що­до ді­тей з осо­бли­ви­ми по­тре­ба­ми.

«Та­ка ве­ли­ка кіль­кість ді­тей ви­ма­гає пев­ної ін­фра­стру­кту­ри і на рів­ні дер­жа­ви, й на рів­ні мі­сця про­жи­ва­н­ня, — за­зна­чає

Ма­рі­ан­на ОНУФРИК, ке­рів­ник су­спіль­них про­грам Ін­сти­ту­ту су­спіль­но-еко­но­мі­чних до­слі­джень. —

У нас є пі­ло­тні ін­клю­зив­ні та ме­ди­чні про­е­кти, але у сфе­рі со­ці­аль­них по­слу­гі­сну­ють ве­ли­кі си­стем­ні про­бле­ми. Ця га­лузь мо­но­по­лі­зо­ва­на дер­жа­вою, то­ді як у сві­ті со­ці­аль­ні по­слу­ги на­да­ють гро­мад­ські ор­га­ні­за­ції на рів­ні гро­мад, і це ду­же ефе­ктив­но».

За­га­лом в Укра­ї­ні про­жи­ває 150 ти­сяч ді­тей з ін­ва­лі­дні­стю, це 2 відсотки від усьо­го ди­тя­чо­го на­се­ле­н­ня. При цьо­му 10від­со­тків всьо­го ди­тя­чо­го на­се­ле­н­ня має осо­бли­во­сті пси­хо­фі­зи­чно­го роз­ви­тку: ді­ти по­тре­бу­ють осо­бли­вих під­хо­дів в осві­ті, охо­ро­ні здо­ров’я, на­да­н­ня спе­ці­аль­них со­ці­аль­них по­слуг. До них фа­хів­ці від­но­сять, зокре­ма, й гі­пе­р­актив­них ді­тей, і ге­ні­їв.

«Мі­но­сві­ти про­зві­ту­ва­ло, що ми­ну­ло­го на­вчаль­но­го ро­ку в Укра­ї­ні у пів­то­ра ра­зу збіль­ши­лась кіль­кість ді­тей в ін­клю­зив­них кла­сах. Але ча­сто до­ро­слі не го­то­ві, щоб по­руч із їхньою ди­ти­ною бу­ла ди­ти­на з ін­ва­лі­дні­стю; вчи­те­лі не зна­ють, як на­да­ва­ти їм осві­тні по­слу­ги, — акцен­тує

Ми­ко­ла КУЛЕБА, Упов­но­ва­же­ний Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни з прав ди­ти­ни. —

Біль­ше то­го, шко­ла не ро­зу­міє, що для та­ких ді­тей по­трі­бна ре­сур­сна кім­на­та, окре­мий ту­а­лет. Із 17 ти­сяч шкіл у нас тіль­ки 91 за­клад має до­ступ для ді­тей на віз­ках на дру­гий по­верх, одна тре­ти­на шкіл — ли­ше на пер­ший».

За сло­ва­ми Ми­ко­ли Ку­ле­би, аме­ри­кан­ські фа­хів­ці акцен­ту­ють на то­му, що нам слід ба­чи­ти на­сам­пе­ред ди­ти­ну, зо­се­ре­джу­ва­ти ува­гу на її зді­бно­стях, а не на ін­ва­лі­дно­сті. Адже ди­ти­на на­віть із най­важ­чою фор­мою ін­ва­лі­дно­сті має пра­во по­чу­ва­ти­ся гі­дно.

«Ми ба­чи­мо фан­та­сти­чну пла­тфор­му для змін в Укра­ї­ні! Ба­тьки ді­тей із осо­бли­ви­ми по­тре­ба­ми і пред­став­ни­ки гро­мад актив­но вклю­чи­ли­ся в ро­бо­ту, — ствер­джує

Крі­сто­фер Ді РОСА, аме­ри­кан­ський кон­суль­тант із впро­ва­дже­н­ня адре­сних рі­шень для лю­дей з обме­же­ни­ми мо­жли­во­стя­ми.

— В Аме­ри­ці всі змі­ни роз­по­чи­на­ли­ся з ба­тьків, які хо­ті­ли для сво­єї ди­ти­ни кра­щої до­лі. Те­пер ми по­ча­ли ство­рю­ва­ти на­віть спе­ці­аль­ні ти­пи гро­мад, які тур­бу­ю­ться про по­тре­би гро­ма­дян із ін­ва­лі­дні­стю. Це — цен­три, ін­сти­ту­ції, від­кри­ті для всіх, — для тих, ко­му по­трі­бна до­по­мо­га, і для тих, хто її хо­че на­да­ти».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.