За що ка­ра­ли Та­ра­са Шев­чен­ка?

Ро­сій­ська ім­пе­рія вба­ча­ла за­гро­зу для сво­го існу­ва­н­ня в та­ла­но­ви­тій укра­їн­ській по­е­зії

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» -

І ни­ні мо­жна про­чи­та­ти, що Та­ра­са Шев­чен­ка від­да­ли в сол­да­ти на 10 ро­ків за на­ле­жність до Ки­ри­ло-Ме­фо­ді­їв­сько­го то­ва­ри­ства. А під­лі люд­ці ствер­джу­ють, що цар Ми­ко­ла І про­чи­тав, як Шев­чен­ко обі­звав ца­ри­цю за­су­ше­ним опень­ком і обра­зив­ся за дру­жи­ну. Мов­ляв, це й ста­ло при­чи­ною по­ка­ра­н­ня по­е­та. Але да­вай­те роз­гор­не­мо ма­те­рі­а­ли Ки­ри­ло-Ме­фо­ді­їв­сько­го то­ва­ри­ства, які ви­да­ли ли­ше 1990 ро­ку, ко­ли СРСР роз­ва­лю­вав­ся. Справ­ді, Ко­бзар не був чле­ном ці­єї ор­га­ні­за­ції: «Шев­чен­ко не при­на­дле­жал к Украй­но-Сла­вян­ско­му об­ще­ству (са­ме так ро­сій­ські жан­дар­ми на­зи­ва­ли Ки­ри­ло-Ме­фо­ді­їв­ське то­ва­ри­ство, тим са­мим під­кре­слю­ю­чи, що та­єм­на ор­га­ні­за­ція ста­ви­ла за ме­ту ство­ре­н­ня не­за­ле­жної Укра­ї­ни. — Авт.) и дей­ство­вал от­дель­но, ув­ле­ка­ясь соб­ствен­ной испор­чен­но­стью. Тем не ме­нее, по во­зму­ти­тель­но­му ду­ху и дер­зо­сти, выхо­дя­щих из вся­ких пре­де­лов, он дол­жен быть при­зна­ва­ем одним из ва­жных пре­сту­пни­ков». У рі­шен­ні ІІІ від­ді­ле­н­ня в спра­ві Та­ра­са Шев­чен­ка по­е­та зви­ну­ва­чу­ва­ли, що він «со­чи­нял сти­хи на ма­ло­рос­сий­ском языке са­мо­го во­зму­ти­тель­но­го со­дер­жа­ния». А да­лі роз­кри­то при­чи­ну по­ка­ра­н­ня ге­нія Укра­ї­ни: «Шев­чен­ко при­о­брел ме­жду дру­зья­ми свои­ми сла­ву зна­ме­ни­то­го ма­ло­рос­сий­ско­го пи- са­те­ля, а по­то­му сти­хи его вдвой­не вре­дны и опа­сны. С лю­би­мыми сти­ха­ми в Ма­ло­рос­сии мо­гли по­се­я­ться и впо­след­ствии уко­ре­ни­ться мысли о мни­мом бла­жен­стве вре­мен ге­тман­щи­ны, о сча­стье во­зв­ра­тить эти вре­ме­на и о во­змо­жно­сти Украй­не су­ще­ство­вать в ви­де от­дель­но­го го­су­дар­ства».

Ро­сій­ська ім­пе­рія вба­ча­ла за­гро­зу для сво­го існу­ва­н­ня в та­ла­но­ви­тій укра­їн­ській по­е­зії. Ве­ли­кий по­ет сво­єю твор­чі­стю фор­му­вав укра­їн­ську на­цію і то­му був, є й бу­де не­на­ви­сним для мо­сков­ських шо­ві­ні­стів.

У жан­дарм­ських до­ку­мен­тах під­кре­слю­є­ться рі­зни­ця між тво­ра­ми Шев­чен­ка та Ку­лі­ша: « Со­чи­не­ния Ку­ли­ша мо­гли столь­ко же по­се­ять в ма­ло­рос­си­я­нах мысли о во­змо­жно­сти су­ще­ство­вать от­дель­но, сколь­ко сти­хо­тво­ре­ния Шев­чен­ки, и тем бо­лее прои­зво­дить вре­да, что одно из них из­да­но «для де­тей стар­ше­го во­зра­ста » . Ра­зни­ца ме­жду эти­ми дву­мя пи­са­те­ля­ми та, что Ку­лиш, ув­ле­ка­ясь лю­бо­вью к ро­ди­не, не пред­по­ла­гал, что­бы мне­ния его мо­гли быть при­ня­ты в дур­ном смысле, и ко­гда ука­за­ли ему на дву­смыслен­ные ме­ста в его кни­гах, он с ужа­сом уви­дел, что мысли его дей­стви­тель­но мо­гли сде­ла­ться при­чи­ной боль­ших бе­спо­ряд­ков » . Тоб­то Та­рас Шев- чен­ко, на від­мі­ну від Пан­те­лей­мо­на Ку­лі­ша, «пред­по­ла­гал», як «его мне­ния» будуть «при­ня­ты».

1851 ро­ку в до­від­ці ІІІ від­ді­ле­н­ня про ря­до­во­го Шев­чен­ка по­вто­рю­є­ться теж зви­ну­ва­че­н­ня, що з роз­по­всю­дже­н­ням йо­го вір­шів по­ши­ри­ться дум­ка « о во­змо­жно­сти Украй­не су­ще­ство­вать в ви­де отель­но­го го­су­дар­ства » . То­му бу­ло на­ка­за­но за­а­ре­шту­ва­ти ря­до­во­го Шев­чен­ка, «вну­шив, что­бы он не пи­сал и не ри­со­вал». Жан­дар­ми пиль­ну­ва­ли, щоб на­каз ца­ря ви­ко­ну­вав­ся.

По­ляк Бро­ні­слав За­лє­ський у сво­їх спо­га­дах « Ви­гнан­ці поль­ські в Орен­бур­зі» пи­сав, що Та­рас Шев­чен­ко « ма­рив про уділь­ну ма­ло­ру­ську не­пі­дле­глість » . У поль­ській мо­ві не­пі­дле­глість озна­чає не­за­ле­жність.

І вре­шті- решт, зга­да­є­мо, що ге­рой по­е­ми Та­ра­са Шев­чен­ка «Гай­да­ма­ки» Яре­ма мріє:

...а в сте­пах Украй­ни — О бо­же мій ми­лий — бли­сне бу­ла­ва!

Ко­бзар ви­сло­вив уста­ми сво­го ге­роя вла­сну мрію про те, щоб на­ша Ба­тьків­щи­на ста­ла не­за­ле­жною. Бу­ла­ва — сим­вол геть­ман­ської вла­ди, тоб­то дер­жав­ної не­за­ле­жно­сті.

Ана­то­лій ЗБОРОВСЬКИЙ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.