В Iр­пе­ні вста­нов­лять пам’ятник Ко­бза­рю

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» -

Ві­дві­ду­ва­чі Ір­пін­сько­го істо­ри­ко- кра­є­знав­чо­го му­зею ма­ють можливість по­ба­чи­ти ма­кет пам’ятни­ка Та­ра­су Шев­чен­ку, який вста­нов­лять в Ір­пе­ні. Уро­чи­сте від­кри­т­тя від­бу­де­ться на День Не­за­ле­жно­сті 24 сер­пня ни­ні­шньо­го ро­ку. Та­рас Шев­чен­ко зо­бра­же­ний мо­ло­дим. Але це бу­де не просто за­мі­на по­ста­ті Ле­ні­на на по­стать Шев­чен­ка. Ір­пін­ський пам’ ятник — це ви­со­ко­ми­сте­цький твір. Він є ше­сти­ме­тро­вою брон­зо­вою ком­по­зи­ці­єю, до якої, окрім фі­гу­ри Та­ра­са Шев­чен­ка, уві­йшла сим­во­лі­чна па­лі­тра ху­до­жни­ка. Та­кож тут — зо­бра­же­н­ня кві­тів, сно­пів пше­ни­ці, ха­ти­ни, де ріс Та­рас, ста­туї ге­ро­їв йо­го тво­рів — ко­бза­ря, Ка­те­ри­ни, пер­со­на­жів « Най­ми­чки » . Ав­то­ри пам’ ятни­ка — ві­до­мі в Укра­ї­ні та за кор­до­ном скуль­пто­ри Олесь Си­до­рук і Бо­рис Кри­лов — мо­вою пла­сти­чно­го ми­сте­цтва від­тво­ри­ли образ ве­ли­ко­го Та­ра­са Шев­чен­ка — по­е­та і ху­до­жни­ка.

Без сум­ні­ву, пам’ ятник в Ір­пе­ні бу­де ше­дев­ром скуль­птур­ної шев­чен­кі­а­ни.

Всі охо­чі мо­жуть віль­но від­ві­да­ти му­зей і ви­сло­ви­ти пи­сьмо­во свою дум­ку про май­бу­тній пам’ ятник.

Ана­то­лій ЗБОРОВСЬКИЙ, ди­ре­ктор Ір­пін­сько­го істо­ри­ко-кра­є­знав­чо­го му­зею

ФО­ТО НАДАНО АВТОРОМ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.