«Бра­ти­сла­ві» – но­ве жи­т­тя

Ки­їв­ська Обо­лонь мо­же ста­ти одним із цен­трів IT-ін­ду­стрії Укра­ї­ни

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

Ко­му­наль­ний кі­но­те­атр « Бра­ти­сла­ва » в Обо­лон­сько­му ра­йо­ні Ки­є­ва пла­ну­є­ться пе­ре­тво­ри­ти на су­ча­сний центр роз­ви­тку IT-під­при­єм­ни­цтва із збе­ре­же­н­ням йо­го со­ці­аль­но-куль­тур­них фун­кцій для за­без­пе­че­н­ня по­треб мі­сце­вої гро­ма­ди.

■ Про це по­ві­до­ми­ла лі­дер гро­мад­ської кам­па­нії « Вря­ту­ва­ти Бра­ти­сла­ву», де­пу­тат Ки­їв­ра­ди Ган­на Сви­ри­ден­ко, акти­віс­тка Бла­го­дій­но­го фон­ду спри­я­н­ня іні­ці­а­ти­вам га­зе­ти «День». ГО «Ки­їв IT Кла­стер» має на­мір ство­ри­ти на ча­сти­ні площ кі­но­те­а­тру «Бра­ти­сла­ва» центр роз­ви­тку IT- під­при­єм­ни­цтва. Ця стру­кту­ра бе­ре на се­бе зо­бов’ яза­н­ня при­ве­сти «Бра­ти­сла­ву» в на­ле­жний стан з ви­ко­ри­ста­н­ням су­ча­сних ін­но­ва­цій, а са­ме: про­ве­де­н­ня ка­пре­мон­ту, ре­монт опа­ле­н­ня, вен­ти­ля­ції, во­до­по­ста­ча­н­ня та ка­на­лі­за­ції, за­мі­на та ре­монт еле­ктро­обла­дна­н­ня, про­фі­ла­кти­ка про­ти­по­же­жної си­сте­ми то­що. Від­по­від­но до ін­фор­ма­ції на сай­ті ор­га­ні­за­ції, в рам­ках ре­а­лі­за­ції цьо­го про­е­кту пе­ред­ба­ча­є­ться ство­ре­н­ня місць для роз­роб­ки стар­та­пів, кре­а­тив­но­го про­сто­ру, кон­фе­ренц-за­лу, на­вчаль­ної ау­ди­то­рії, ла­бо­ра­то­рій, де­мо­зо­ни та зо­ни від­по­чин­ку.

■ У той же час мі­сце­ва гро­ма­да отри­має по­над 600 від­ре­мон­то­ва­них кв. м на за­без­пе­че­н­ня сво­їх со­ці­аль­но- куль­тур­них по­треб. Це ці­лий кі­но­зал та ще де­кіль­ка при­мі­щень. Та­ким чи­ном, кі­но­по­ка­зи та куль­тур­но- на­вчаль­ні за­хо­ди змо­жуть від­бу­ва­ти­ся у до­ста­тньо­му об­ся­зі.

■ « За­раз іде роз­роб­ка до­сить ці­ка­во­го та пер­спе­ктив­но­го про­е­кту у фор­ма­ті дер­жав­но­при­ва­тно­го пар­тнер­ства, який має шанс пе­ре­тво­ри­ти наш Обо­лон­ський ра­йон на укра­їн­ську Си­лі­ко­но­ву до­ли­ну, — роз­по­від­ає Ган­на Сви­ри­ден­ко. — Тим па­че, що зав­дя­ки йо­го ре­а­лі­за­ції гро­ма­да без ви­трат із мі­сько­го бю­дже­ту отри­має від­ре­мон­то­ва­ні, су­ча­сні при­мі­ще­н­ня для про­ве­де­н­ня кі­но­по­ка­зів та ін­ших за­хо­дів, а за­гро­зу зни­ще­н­ня «Бра­ти­сла­ви» та бу­дів­ни­цтва на її мі­сці чер­го­во­го ТРЦ чи «ви­со­тки» бу­де від­вер­не­но. Ни­ні три­ває ро­бо­та над до­ку­мен­том, який до­зво­лить за­до­воль­ни­ти ін­те­ре­си й за­без­пе­чи­ти пра­ва всіх сто­рін. І у цьо­му пи­тан­ні я як де­пу­тат, обра­ний від Обо­ло­ні, ви­сту­паю на бо­ці гро­ма­ди. То­му на­по­ля­га­ти­му на пу­блі­чно­му гро­мад­сько­му та екс­пер­тно­му обго­во­рен­ні цьо­го про­е­кту».

■ Га­зе­та «День» в по­пе­ре­дніх ма­те­рі­а­лах вже ви­сві­тлю­ва­ла си­ту­а­цію з « Бра­ти­сла­вою», оскіль­ки ця те­ма тор­ка­є­ться й ба­га­тьох ін­ших кі­но­те­а­трів по всій Укра­ї­ні, ча­сти­ну з яких уже зни­ще­но, а над ча­сти­ною до­сі існує небезпека.

Ми­ко­ла ГРИЦЕНКО

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.