ДОВІДКА «Дня»

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

На пер­ший все­укра­їн­ський фе­сти­валь бло­ге­рів за­про­си­ли близь­ко 40 ін­тер­нет-бло­ге­рів з усі­єї кра­ї­ни. Се ред них: Ро ман Шрайк, Карл Во­лох, Павло Бе­лян­ський, Ві­та­лій Че­пи­но­га, Горь­кий Лук, Ві­ктор Пу­за­нов, Де­нис Ка­зан­ський, Оле­на До­бро­воль­ська, Та­ту­ся Бо, На­та­ша Вла­щен­ко, Ві­ктор Тре­гу­бов, Іри­на Ме­ду­шев­ська, Павло Ка­за­рін, Іван Се­ме­сюк, Ми­ко­ла Во­ська­ло, Ле­о­нід Швець, Єв­ге­ній Ку­зьмен­ко, Юрій Гу­ди­мен­ко, Яро­слав Ма­тю­шин, Іри­на Ко­ро­тич, Ва­дим Фуль­махт, Ма­ри­на Да­ни­люк-Яр­мо­ла­є­ва, Оле­ся Яхно-Бел­ков­ська, Бо­рис лав Бе ре за, Ро ман Скри пін, Сер­гій Гри­шин, Іл­ля Ке­ніг­штейн, Бо­г­дан Бу­тке­вич, Оле­ксандр Ройт­бурд, Оле­ксандр Шуль­ман, Оле­ксандр Со ко ловсь кий, Олек сандр Де­дю­хін.

Із Дніп ра — Бо рис Фі ла тов, Юрій Го­лик, Ян Ва­ле­тов, Яні­ка Ме ри ло, Мак сим Му зи ка, Макс Бу жансь кий, Дмит ро Том чук і Єв­ге­ній Гендін.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.