«Со­ня­чний Мо­царт»

Укра­їн­сько-поль­ська спів­а­чка Оль­га Па­сі­чник де­бю­ту­ва­ла у Львів­сько­му опер­но­му те­а­трі

Den (Ukrainian) - - Культура - Оле­ксій КОСТЮЧЕНКО

УДзер­каль­но­му за­лі Львів­сько­го на­ціо­наль­но­го ака­де­мі­чно­го те­а­тру опе­ри та ба­ле­ту іме ні Со ло мії Кру шель - ни­цької 13 черв­ня ви­сту­пи­ли ла­у­ре­а­ти між­на­ро­дних кон­кур­сів, се­стри Оль­га та На­та­лія Па­сі­чник із кон­цер­том «Со­ня­чний Мо­царт». Про­гра­ма, яка скла­да­ла­ся з рі­зних фор­те­пі­ан­них кон­цер­тів, сим­фо­ній і кон­цер­тних арій, дав­но вже ста­ла по­пу­ляр­ною в Єв­ро­пі. Мо­цар­та у ви­ко­нан­ні се­стер Па­сі­чник мо­гли на­ре­шті по­чу­ти й львів’яни.

Як роз­по­ві­ла ке­рів­ник лі­те­ра­тур­но-дра­ма­тур­гі­чно­го від­ді­лу те­а­тру На­дія Труш, Дзер­каль­ний зал із трав­ня цьо­го ро­ку отри­мав но­ве жи­т­тя. Він пра­цює та­кож як ма­ла сце­на те­а­тру, на якій у ви­зна­че­ні дні й го­ди­ни, ко­ли в го­лов­ній за­лі не­має ви­став, про­во­дя­ться ка­мер­ні кон­цер­ти, у яких бе­руть участь ві­до­мі ар­ти­сти.

«Мо­царт у Льво­ві зву­чить ду­же рід­ко. То­му я під­три­мав про­по­зи­цію Оль­ги Па­сі­чник що­до ці­єї кон­цер­тної про­гра­ми. Ці­ка­во бу­ло те, що пе­ред ко­жною ком­по­зи­ці­єю На­та­лія Па­сі­чник коротко роз­тлу­ма­чу­ва­ла її зміст, адже тво­ри ви­ко­ну­ва­ли­ся ні­ме­цькою мо­вою і при­ро­дно, що не всі її ро­зумі­ли. Це був сво­го ро­ду ключ до ро­зу­мі­н­ня пі­сень Мо­цар­та. Ми ви­рі­ши­ли, що у Дзер­каль­ній за­лі будуть ви­сту­па­ти ли­ше му­зи­кан­ти екс­тра-кла­су, се­ред яких одними з пер­ших ста­ли Оль­га і На­та­лія Па­сі­чник. Це ме­не на­дзви­чай­но ра­дує, адже їх знаю вже ба­га­то ро­ків як ав­то­ри­те­тних осо­би­сто­стей у сві­ті му­зи­ки», — роз­по­вів ху­до­жній ке­рів­ник, укра­їн­ський ком­по­зи­тор Юрій ЛАНЮК.

Для Оль­ги Па­сі­чник — при­ма­дон­ни Вар­шав­ської ка­мер­ної опе­ри, за 23 ро­ки соль­ної кар’єри на За­хо­ді, ви­ступ у Львів­сько­му опер­но­му те­а­трі був де­бю­том. То­му, як за­зна­чи­ла Оль­га, цей день для неї ста­не пам’ятним. За пле­чи­ма спів­а­чки — пе­ре­мо­га у між­на­ро­дних во­каль­них кон­кур­сах у Гол­лан­дії, Фін- лян­дії, Бель­гії. Оль­га Па­сі­чник ви­сту­па­ла у 40 опе­рах рі­зних епох і сти­лів — від Мон­те­вер­ді до тво­рів су­ча­сних ком­по­зи­то­рів — на сце­нах най­пре­сти­жні­ших опер­них те­а­трів сві­ту, зокре­ма, в Ам­стер­да­мі, Па­ри­жі, Брюс­се­лі.

Про ві­до­му укра­їн­сько-швед­ську пі аніс т ку На та лію Па січ ник «День» уже пи­сав не­о­дно­ра­зо­во, зокре­ма про ді­яль­ність Укра­їн­сько­го ін­сти­ту­ту у Шве­ції (2014 р.), ди­ре­кто­ром і за­снов­ни­ком яко­го во­на є. На­та­лія Па­сі­чник — та­кож лау ре ат між на род них кон кур сів у Да нії ( 1998 р.), США ( 1999 р.), Іта лії ( Мі лан, 2001 р.). На та лія Па­сі­чник — ви­кла­дач Ко­ро­лів­ської ака­де­мії му­зи­ки та Ви­щої шко­ли му­зи­ки у Сток­голь­мі. До ре­чі, не­що­дав­но у Ки­є­ві пре­зен­ту­ва­ли аль­бом укра­їн­ської кла­си­чної му­зи­ки Consolation — пер­шу збір­ку тво­рів укра­їн­ських ком­по­зи­то­рів XIX— XXI ст., за­пи­са­ну єв­ро­пей­ськи­ми му­зи­кан­та­ми. Автором цьо­го про­е­кту ста­ла На­та­лія Па­сі­чник.

ФО­ТО АВТОРА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.