Пів­ро­ку са­мов­ря­ду­ва­н­ня

Об’єд­на­ним те­ри­то­рі­аль­ним гро­ма­дам Хер­сон­щи­ни уже вда­ло­ся вті­ли­ти низ­ку ва­жли­вих про­е­ктів

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Іван АНТИПЕНКО, «День» Хер­сон, фо­то автора

Зпо­ча­тку ре­фор­ми де­цен­тра­лі­за­ці­їу Хер­сон­ській обла­сті ство­ре­но 14 об’єд­на­них те­ри­то­рі­аль­них гро­мад із 41, схва­ле­но­ї­о­бл­ра­дою як пер­спе­ктив­ний план. Це не пе­ре­до­вий по­ка­зник, по­рів­ня­но з ін­ши­ми ре­гіо­на­ми (є обла­сті, де вже біль­ше 20 і на­віть 30 ОТГ). Однак Ча­плин­ський ра­йон Хер­сон­щи­ни, на від­мі­ну від ін­ших, на­ма­га­є­ться кро­ку­ва­ти в но­гу з ре­фор­мою. Тут уже ство­ре­но чо­ти­ри ОТГ. Ли­ше два се­ла в ра­йо­ні по­ки не об’єд­на­ли­ся з су­сі­да­ми. Однак і це — пи­та­н­ня най­ближ­чо­го май­бу­тньо­го. Під час прес-ту­ру, ор­га­ні­зо­ва­но­го мі­сце­вим пред­став­ни­цтвом Асо­ці­а­ці­ї­міст Укра­ї­ни, ко­ре­спон­дент «Дня» від­ві­дав цен­три трьох ОТГ Ча­плин­сько­го ра­йо­ну, аби до­від­а­ти­ся, як са­мов­ря­ду­ють гро­ма­ди, «на­ро­дже­ні» всьо­го пів­ро­ку то­му.

ЧАПЛИНКА

Най­біль­шою за скла­дом у ра­йо­ні є Ча­плин­ська ОТГ, що об’єд­на­ла 16 сіл з на­се­ле­н­ням у 16 ти­сяч ме­шкан­ців. Оскіль­ки смт Чаплинка бу­ло ра­йон­ним цен­тром, то й ін­фра­стру­кту­ра ОТГ є кра­щою, по­рів­ня­но з ін­ши­ми гро­ма­да­ми ра­йо­ну. За­кла­ди осві­ти, куль­ту­ри, ме­ди­ци­ни, а та­кож центр на­да­н­ня со­ці­аль­них по­слуг те­пер на­пря­му під­по­ряд­ко­ва­ні гро­ма­ді. Центр на­да­н­ня со­цпо­слуг діє пе­ред­усім для ма­ло­за­без­пе­че­них ка­те­го­рій на­се­ле­н­ня і лю­дей пен­сій­но­го ві­ку. Тут за низь­ки­ми ці­на­ми або без­ко­штов­но на­да­ють по­слу­ги пе­ру­ка­ря, шва­чки, кон­суль­та­ці­ї­мед­пра­ців­ни­ка, ма­саж, на­вча­ють ко­ри­сту­ва­ти­ся комп’юте­ром, мо­біль­ним те­ле­фо­ном. Центр про­во­дить рі­зно­ма­ні­тні куль­тур­ні за­хо­ди, до­по­ма­гає са­мо­тнім лю­дям, про­во­дить со­ці­аль­но-пси­хо­ло­гі­чні ле­кці­їі тре­нін­ги.

«Ми збе­ре­гли те, що бу­ло в рай­цен­трі, лю­ди не від­чу­ли про­блем із отри­ма­н­ням по­слуг, які їм на­да­ва­ли ра­ні­ше. Оскіль­ки нам всьо­го кіль­ка мі­ся­ців, про зна­чні до­ся­гне­н­ня го­во­ри­ти за­ра­но. Ми за­твер­ди­ли про­гра­му со­ці­аль­но-еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку на п’ять ро­ків і, при очі­ку­ва­них до­хо­дах до бю­дже­ту, спо­ді­ва­є­мось по­кра­щи­ти ін­фра­стру­кту­ру. Зокре­ма, про­ве­сти ре­монт до­ріг, впро­ва­ди­ти енер­го­збе­рі­га­ю­чі те­хно­ло­гі­їв за­кла­дах бю­дже­тно­ї­сфе­ри. На пер­шо­му ета­пі спо­ді­ва­є­мось на ін­фра­стру­ктур­ну су­бвен­цію від уря­ду, а та­кож на ті по­да­тки, які ма­ють ли­ши­ти­ся в бю­дже­ті гро­ма­ди пі­сля об’єд­на­н­ня», — ка­же се­кре­тар се­ли­щно­ї­ра­ди Іри­на Ко­тик.

Во­дно­час, як го­во­рить за­сту­пник се­ли­щно­го го­ло­ви Ва­дим Поліщук, ОТГ на­ра­хо­вує кіль­ка на­се­ле­них пун­ктів, де є кри­чу­щі про­бле­ми з до­ро­га­ми, во­до­по­ста­ча­н­ням, осві­тле­н­ням. Для їх ви­рі­ше­н­ня ство­ри­ли окре­ме ко­му­наль­не під­при­єм­ство, від­по­від­аль­не за бла­го­устрій гро­ма­ди. Та­кож у Ча­плин­ці від­чу­ва­ють про­бле­му ко­му­ні­ка­ці­їз се­ла­ми, але но­ві ви­бо­ри ста­ро­стів по­ки про­во­ди­ти не зби­ра­ю­ться. На мі­сцях ли­ши­лись ко­ли­шні сіль­ські го­ло­ви. Їм за­ли­ши­ли кіль­ка по­мі­чни­ків, але в ці­ло­му штат сіль­рад ско­ро­тив­ся.

Го­лов­ною по­то­чною про­бле­мою для ОТГ за­ли­ша­є­ться фі­нан­су­ва­н­ня шко­ли у с. Пер­шо­ко­стян­ти­нів­ка, яке уві­йшло до Ча­плин­сько­ї­гро­ма­ди, а осві­тню су­бвен­цію отри­ма­ла При­си­ва­ська ОТГ, ку­ди се­ло ма­ло при­єд­на­ти­ся за пер­спе­ктив­ним пла­ном. На­ра­зі три­ва­ють пе­ре­мо­ви­ни з су­сі­дньою гро­ма­дою. А по­ки вчи­те­лям ці­є­ї­шко­ли не ви­ста­чає ко­штів на за­ро­бі­тну пла­ту до кін­ця ро­ку.

АСКАНІЯ-НО­ВА

ОТГ Асканія-Но­ва на­лі­чує близь­ко 5,5 ти­сяч ме­шкан­ців і об’єд­нує 6 на­се­ле­них пун­ктів. Го­ло­ва ОТГ Ві­та­лій Свін­ці­цький впев­не­ний, що ре­фор­ма де­цен­тра­лі­за­ції— це можливість роз­ви­ва­ти­ся іні­ці­а­тив­ним гро­ма­дам. «Де­які чи­нов­ни­ки зви­кли ні­чо­го не ро­би­ти і отри­му­ва­ти за це ко­шти. Ре­фор­ма якраз і до­во­дить, що з цим тре­ба по­кін­чи­ти. В усьо­му по­вин­на бу­ти здо­ро­ва кон­ку­рен­ція. Ра­йон­на вла­да в цьо­му не за­ці­кав­ле­на, то­му не вда­ло­ся за­лу­чи­ти до об’єд­на­них гро­мад се­ла Хлі­бо­да­рів­ка і Пре­о­бра­жен­ка. Але во­ни ско­ро зро­зу­мі­ють, що по­ми­ли­ли­ся», — ка­же Свін­ці­цький.

На під­твер­дже­н­ня сво­їх слів го­ло­ва на­во­дить ци­фри. Пі­сля об’єд­на­н­ня бю­джет ОТГ склав близь­ко 33 млн гри­вень. 23 млн — су­бвен­ція з держ­бю­дже­ту, в то­му чи­слі на ін­фра­стру­кту­ру, а та­кож 10 млн вла­сних ко­штів. Ще два ро­ки то­му вла­сний бю­джет Аска­нії-Но­ви був близь­ко 2,5 млн грн, го­во­рить Свін­ці­цький. «Біль­шість ін­фра­стру­ктур­них ко­штів пі­де на онов­ле­н­ня ко­му­наль­но­ї­те­хні­ки, про­дов­же­н­ня на­шо­го про­е­кту з осві­тле­н­ня дво­рів, а та­кож на ре­монт до­ріг. В цьо­му ми пі­шли в ті се­ла, де, як ка­жуть, не сту­па­ла но­га бла­го­устрою. До­ро­ги ре­мон­ту­ють не в цен­трі, а в мен­ших се­лах (Мо­ло­чне, Іл­лін­ка, Но­вий Етап) і між на­се­ле­ни­ми пун­кта­ми. Ко­шти тре­ба роз­по­ді­ля­ти рів­но­мір­но, аби всі від­чу­ва­ли плю­си від ре­фор­ми», — на­го­ло­шує го­ло­ва гро­ма­ди.

Збіль­ше­н­ня бю­дже­ту ОТГ до­зво­ли­ло до­лу­чи­ти­ся до спів­фі­нан­су­ва­н­ня ра­йон­них со­ці­аль­них про­грам. Гро­ма­да ви­ді­ли­ла ко­шти для піль­го­во­го про­їзду окре­мих ка­те­го­рій гро­ма­дян на рей­со­вих ав­то­бу­сах, на про­ве­де­н­ня ме­ди­чних огля­дів пра­ців­ни­ків бю­дже­тно­ї­сфе­ри, при­дба­н­ня ма­те­рі­а­лів та по­слуг для ам­бу­ла­то­рі­ї­то­що.

Бю­дже­то­утво­рю­ю­чи­ми об’єкта­ми в ОТГ є все­сві­тньо ві­до­мий біо­сфер­ний за­по­від­ник «Асканія-Но­ва», Ін­сти­тут тва­рин­ни­цтва сте­по­вих ра­йо­нів ім. М.Ф. Іва­но­ва, фер­мер­ські го­спо­дар­ства і під­при­єм­ці, які до­лу­ча­ю­ться до бла­го­устрою гро­ма­ди, а та­кож за­кла­ди осві­ти й ам­бу­ла­то­рія. Це якщо го­во­ри­ти про по­да­ток на до­хо­ди фі­зи­чних осіб. Та­кож гро­ма­да отри­мує зна­чний по­да­ток від орен­ди зем­лі, яка, за сло­ва­ми Свін­ці­цько­го, «пов­ні­стю обро­бля­є­ться і не гу­ляє».

Що­до роз­ви­тку гро­ма­ди Аска­ні­я­Но­ва ро­бить став­ку на ту­ризм, адже за­по­від­ник що­ро­ку від­ві­ду­ють со­тні ти­сяч ту­ри­стів. Однак зав­да­н­ня для мі­сце­во­ї­вла­ди — не за­лу­чи­ти їх, а утри­ма­ти хо­ча б на кіль­ка днів. До ре­чі, цьо­го ро­ку кіль­кість го­стей зоо­пар­ку і ден­дро­пар­ку вже ся­гну­ла 30 ти­сяч лю­дей. Це, го­во­рять екс­кур­со­во­ди, зна­чно біль­ше, ніж ми­ну­ло­го ро­ку. Та­кож у гро­ма­ді мрі­ють ство­ри­ти ака­де­мію ди­тя­чо­го фут­бо­лу. В Аска­нії-Но­ва уже є хо­ро­ший ама­тор­ський фут­боль­ний клуб (лі­дер обла­сно­го чем­піо­на­ту), актив­но від­ро­джу­є­ться ста­діон і про­во­дять ди­тя­чі тур­ні­ри. Го­ло­ва ОТГ за­зна­чає, що це ам­бі­тна ме­та не одно­го ро­ку, але акцен­тує, що «тре­ба ду­ма­ти стра­те­гі­чно».

Із по­то­чних про­блем го­ло­ва ОТГ ви­ді­ляє ка­дро­ві. «Му­си­мо за­лу­ча­ти біль­ше іні­ці­а­тив­них лю­дей, то­му за­кли­каю де­пу­та­тів пра­цю­ва­ти з на­се­ле­н­ням. Сьо­го­дні гро­ма­ді не­об­хі­дний хо­ро­ший сі­мей­ний лі­кар. Ми го­то­ві да­ти йо­му квар­ти­ру, слу­жбо­ве ав­то і кон­ку­рен­тну за­ро­бі­тну пла­ту. Це мо­же бу­ти не­по­га­ний старт для мо­ло­до­го спе­ці­а­лі­ста. Ві­дві­дую ме­ди­чні ін­сти­ту­ти і шу­каю та­ку лю­ди­ну», — го­во­рить Ві­та­лій Свін­ці­цький.

ГРИГОРІВКА

Цен­тром При­си­ва­сько­ї­ОТГ ста­ло се­ло Григорівка. Взя­ти від­мін­ну від цен­тру гро­ма­ди на­зву ви­рі­ши­ли з по­лі­ти­чних мір­ку­вань, ка­жуть у Гри­го- рів­ці. Тут дов­го ве­ли пе­ре­мо­ви­ни про об’єд­на­н­ня із су­сі­дні­ми се­ла­ми. Аби ні­ко­го не ви­окрем­лю­ва­ти, гро­ма­ду з 5 на­се­ле­них пун­ктів, які роз­та­шо­ва­ні по­бли­зу за­то­ки Си­ваш, ви­рі­ши­ли на­зва­ти При­си­ва­ською. ОТГ на­ра­хо­вує близь­ко 4,5 ти­сяч на­се­ле­н­ня.

Та все ж Григорівка ви­ді­ля­є­ться зпо­між сво­їх су­сі­дів. Уже з 2014 ро­ку тут актив­но впро­ва­джу­ють гран­то­ві со­ці­аль­ні та ін­фра­стру­ктур­ні про­е­кти від між­на­ро­дних до­но­рів. На­при­клад, за під­трим­ки По­соль­ства Ко­ро­лів­ства Нор­ве­гі­їв Укра­ї­ні здій­сни­ли ре­кон­стру­кцію окре­мо­ї­ко­тель­ні зі вста­нов­ле­н­ням ко­тла на аль­тер­на­тив­них ви­дах па­ли­ва, а та­кож ка­пі­таль­ний ре­монт си­сте­ми опа­ле­н­ня до­шкіль­но­го за­кла­ду «Дзві­но­чок». Бю­джет про­е­кту склав 48 тис. єв­ро.

За спіль­но­го фі­нан­су­ва­н­ня з ЄС ПРООН бу­ли за­мі­не­ні ві­кна у шко­лі с. Стро­га­нів­ка, про­ве­де­но тер­мо­мо­дер­ні­за­цію бу­дів­лі та ка­пі­таль­ний ре­монт си­сте­ми опа­ле­н­ня зі вста­нов­ле­н­ням ко­тла на біо­ма­сі у ФАПі, про­ве­де­но те­хні­чне пе­ре­о­сна­ще­н­ня ар­те­зі­ан­ської свер­дло­ви­ни. Бю­джет цих про­е­ктів склав по­над півмільйона гри­вень.

Успі­шно ре­а­лі­зо­ва­но про­ект «Центр спор­ту та ди­тя­чо-юна­цької твор­чо­сті», який до­по­міг сіль­ській гро­ма­ді обза­ве­сти­ся тре­на­жер­ним за­лом для ді­тей та мо­ло­ді. Про­ект, бю­джет яко­го ста­но­вив 350 тис. гри­вень, за­по­ча­тку­ва­ла та здій­сни­ла Гри­го­рів­ська сіль­ська рада.

Ни­ні­шній рік уже в ста­ту­сі ОТГ по­ра­ду­вав се­лян ще біль­ши­ми на­дба­н­ня­ми. У сі­чні про­ве­де­но енер­го­збе­рі­га­ю­чі за­хо­ди — за­мі­ну ві­кон — у всіх за­галь­но­осві­тніх за­кла­дах При­си­ва­ської ОТГ, на що ви­тра­че­но 250 ти­сяч гри­вень. У бе­ре­зні від­кри­то апте­ку в Гри­го­рів­ській ам­бу­ла­то­рії. У кві­тні ОТГ отри­ма­ла но­вий шкіль­ний ав­то­бус, при­дба­ний на умо­вах спів­фі­нан­су­ва­н­ня — 70% вар­то­сті по­кри­то за ра­ху­нок дер­жав­но­ї­су­бвен­ці­їі 30% — з мі­сце­во­го бю­дже­ту ОТГ.

У бе­ре­зні При­си­ва­ська ОТГ пе­ре­мо­гла в кон­кур­сі про­гра­ми Агент­ства США з між­на­ро­дно­го роз­ви­тку (USAID) DOBRE «Де­цен­тра­лі­за­ція при­но­сить кра­щі ре­зуль­та­ти та ефе­ктив­ність». На­ра­зі гро­ма­да роз­по­чи­нає спів­пра­цю з ор­га­ні­за­ці­єю «Гло­бал Ко­мью­ні­тіз», яка має на ме­ті під­три­ма­ти ре­фор­му де­цен­тра­лі­за­ції. Ця п’яти­рі­чна про­гра­ма роз­ро­бле­на та­ким чи­ном, щоб під­ви­щи­ти спро­мо­жність ке­рів­ни­цтва ОТГ ефе­ктив­но ре­а­гу­ва­ти на пріоритети гро­ма­дян зав­дя­ки на­ле­жно­му управ­лін­ню ре­сур­са­ми, під­ви­щен­ню яко­сті ко­му­наль­них по­слуг, сти­му­лю­ван­ню мі­сце­во­ї­еко­но­мі­ки та по­си­лен­ню за­лу­че­н­ня гро­ма­дян.

Над по­шу­ком ін­ве­сти­цій і за­лу­че­н­ням но­вих про­е­ктів пра­цю­ва­ти­ме но­вий ре­сур­сний центр, який від­кри­ли 8 черв­ня. Го­ло­ва ОТГ Сер­гій Клі­щев­ський за­зна­чає, що до­свід, отри­ма­ний у спів­пра­ці з між­на­ро­дни­ми ор­га­ні­за­ці­я­ми, до­по­ма­гає під­ня­ти актив­ність гро­ма­дян: «Біль­шість ре­мон­тних ро­біт ви­ко­ну­ва­ли се­ля­ни: хтось без­ко­штов­но, хтось за мі­ні­маль­ну пла­ту, адже во­ни ро­зу­мі­ють, що ре­монт у шко­лі чи са­до­чку — для на­ших же ді­тей».

Во­дно­час най­бо­лю­чі­шою про­бле­мою для гро­ма­ди є до­ро­ги, до­дає го­ло­ва. Спо­лу­че­н­ня між се­ла­ми пе­ре­бу­ває у жа­хли­во­му ста­ні, і на ре­монт по­трі­бні міль­йон­ні ви­да­тки. Ще одні­єю про­бле­мою є кон­фрон­та­ція з ра­йон­ною вла­дою сто­сов­но пе­ре­да­чі ко­му­наль­но­го май­на на ба­ланс ОТГ та бо­роть­ба за ко­шти з держ­бю­дже­ту. «Ра­йон­на вла­да хо­ті­ла, щоб ме­ди­чну і осві­тню су­бвен­цію ми пе­ре­да­ли їм, а во­ни нам ні­би­то ви­ді­ля­ти­муть за по­тре­бою. Але та­кі фо­ку­си ми зна­є­мо, по­тім звід­ти ні­чо­го не до­че­ка­є­шся. І який то­ді сенс у де­цен­тра­лі­за­ції? Ду­маю, ми і са­мі впо­ра­є­мо­ся, на­віть якщо нам ство­рю­ва­ти­муть тру­дно­щі», — ка­же Сер­гій Клі­щев­ський.

Що­до пла­нів на май­бу­тнє — у гро­ма­ді хо­чуть роз­ви­ва­ти ту­ризм, в то­му чи­слі з Аска­ні­єю-Но­ва. По­бли­зу Гри­го­рів­ки є уні­каль­не ро­же­ве озе­ро з ці­лю­щи­ми гря­зя­ми. Сю­ди що­ро­ку їдуть ту­ри­сти, то­му мар­шрут аска­ній­сько­го за­по­від­ни­ка і ці­лю­що­го озе­ра хо­чуть по­єд­на­ти. З мо­жли­ві­стю по­їзд­ки на Азов­ське море. Але для цьо­го, знов-та­ки, по­трі­бні хо­ро­ші до­ро­ги.

У Ча­плин­ці пи­ша­ю­ться сво­їм на­вчаль­но-ви­хов­ним ком­пле­ксом. Учні гім­на­зії ста­біль­но пе­ре­ма­га­ють на обла­сних олім­пі­а­дах і зма­га­н­нях. Ді­ти на­вча­ю­ться у від­ре­мон­то­ва­них кла­сах із су­ча­сною те­хні­кою, а в бу­дів­лі за­кла­ду впро­ва­джу­ють енер­го­збе­рі­га­ю­чі те­хно­ло­гії. Влі­тку для учнів діє та­бір від­по­чин­ку

Ін­сти­тут тва­рин­ни­цтва сте­по­вих ра­йо­нів ім. М.Ф. Іва­но­ва є на­у­ко­во-до­слі­дною уста­но­вою у стру­кту­рі НАН Укра­ї­ни. Він є одним із бю­дже­то­утво­рю­ю­чих об’єктів для ОТГ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.