По­ка­за­ти вій­ну... вій­ною

Про що дис­ку­ту­ва­ти­муть на III Дон­бас Ме­діа Фо­ру­мі

Den (Ukrainian) - - 25 - Ан­на ГАВРИЛЮК

Про Джой­сів «Улісс» існує без­ліч жар­тів на те­му то­го, що, мов­ляв, оди­ни­ці по­ду­жа­ли цей твір. Вла­сне, ці жар­ти не­без­під­став­ні, адже зокре­ма у мо­є­му ко­лі зна­йо­мих, вклю­чно зі мною, є ли­ше одна лю­ди­на, ко­тра спро­мо­гла­ся про­чи­та­ти цей твір пов­ні­стю. І це не я...

Але, ви­яв­ля­є­ться, «оди­ниць» не так вже й ма­ло. Бо кіль­кість лю­дей, які що­рі­чно від­зна­ча­ють Блумс­дей, що­ра­зу збіль­шу­є­ться. Блумс­дей — це день, що при­свя­че­ний го­лов­но­му ге­ро­є­ві «Уліс- са» — Ле­о­поль­ду Блу­му. Да­та цьо­го лі­те­ра­тур­но­го свя­та, зві­сно ж, при­па­дає на 16 черв­ня, адже са­ме цей день з жи­т­тя го­лов­но­го ге­роя так до­кла­дно опи­са­но Дж. Джой­сом у ле­ген­дар­но­му ро­ма­ні. Ці­ка­во, що це ре­аль­на да­та з жи­т­тя автора, яку він та­ким чи­ном уві­чнив. 16 черв­ня 1904 ро­ку він по­зна­йо­мив­ся зі сво­єю му­зою, со­ра­тни­цею та май­бу­тньою дру­жи­ною — Но­рою Бар­накл. На ди­во сен­ти­мен­таль­ний жест, як для автора одно­го з най­ви­да­тні­ших ін­те­ле­кту­аль­них ро­ма­нів ХХ сто­лі­т­тя.

У Ду­блі­ні Блумс­дей від­зна­ча­ють про­гу­лян­кою мар­шру­том Блу­ма, для чо­го по мі­сту вста­нов­ле­ні спе­ці­аль­ні по­зна­чки та пам’ятні та­бли­чки. А де­які ен­ту­зі­а­сти на­віть вдя­га­ю­ться у від­по­від­ний одяг ті­є­ї­е­по­хи. І, зві­сно, ва­жли­вим еле­мен­том свя­тку­ва­н­ня є тра­пе­за, опи­са­на у ро­ма­ні: бу­тер­брод із іта­лій­ським си­ром, сма­же­ні ба­ра­ня­чі нир­ки та склян­ка бур­гунд­сько­го ви­на.

А для ме­не цей день є при­во­дом втре­тє взя­ти­ся за про­чи­та­н­ня ле­ген­дар­но­го ро­ма­ну. І, мо­жли­во, й я ко­лись змо­жу про­гу­ля­ти­ся ву­ли­чка­ми Ду­блі­на у ко­лі лі­те­ра­тур­них фа­на­тів.16 черв­ня ще не­ві­до­мо­го ме­ні ро­ку...

ФО­ТО АЛІНИ КОМАРОВОЇ

За­кін­че­н­ня на 28-й стор.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.