Про при­крий ви­па­док із одні­єю гра­мо­тою

Den (Ukrainian) - - 25 - На­та­ля ІЩЕНКО

Де­кіль­ка днів то­му Мі­ні­стер­ство обо­ро­ни Укра­ї­ни на­го­ро­ди­ло Ан­то­нюк Ана­ста­сію Ро­ма­нів­ну, ві­до­му як На­стя Стан­ко, жур­на­лі­ста Hromadske.tv, по­че­сною гра­мо­тою (по­дя­кою) «За зна­чний осо­би­стий вне­сок у спра­ву роз­ви­тку ві­тчи­зня­но­ї­вій­сько­во­ї­жур­на­лі­сти­ки, ін­фор­ма­цій­но­ї­по­лі­ти­ки в Мі­ні­стер­стві обо­ро­ни та Зброй­них си­лах Укра­ї­ни, сум­лін­не та без­до­ган­не слу­жі­н­ня укра­їн­сько­му на­ро­ду, ви­зна­чні осо­би­сті до­ся­гне­н­ня в слу­жбо­во­ї­ді­яль­но­сті, зраз­ко­ве ви­ко­на­н­ня слу­жбо­во­го обов’яз­ку та з на­го­ди Дня жур­на­лі­ста».

У со­ці­аль­них ме­ре­жах не­гай­но здій­сняв­ся ґвалт та по­ча­лось по­ши­ре­н­ня обу­ре­н­ня. Бло­ге­ри на­віть на­пи­са­ли мі­ні­стро­ві обо­ро­ни від­кри­то­го ли­ста, в яко­му за­су­джу­ють на­го­ро­дже­н­ня та да­ють по­ра­ди на кшталт «біль­ше та­ко­го не ро­би­ти».

Але справ­жню су­тність ці­єї по­ді­ї­так і не бу­ло ре­тель­но про­ана­лі­зо­ва­но.

Щось ста­ло­ся? Чо­му цей сим­во­лі­чний акт «по­дя­ки» є ва­жли­вим і та­ким, що за­слу­го­вує про­фе­сій­но­го «пре­па­ру­ва­н­ня»? По­чне­мо із са­мо­го по­ча­тку. На­го­ро­дже­н­ня — тим па­че пу­блі­чне — під час про­фе­сій­них свят зав­жди і всю­ди є си­гна­лом про­фе­сій­но­му се­ре­до­ви­щу: лю­ди, які отри­ма­ли ви­на­го­ро­ду \ по­дя­ку, ро­блять свою спра­ву кра­ще від ін­ших, от­же, на­да­лі слід пра­цю­ва­ти, як во­ни.

Що ж те­пер ма­ють ро­би­ти укра­їн­ські жур­на­лі­сти, якщо во­ни будуть на­ма­га­ти­ся ви­ко­на­ти вка­зів­ку Мі­н­обо­ро­ни та по­чнуть рів­ня­ти­ся на На­стю Стан­ко?

ВО­НИ ПО­ВИН­НІ:

① При­пи­ни­ти на­зи­ва­ти Зброй­ні си­ли Укра­ї­ни « на­шою » ар­мі­єю. До­пу­ска­є­ться тіль­ки від­сто­ро­не­ний ви­раз «українська ар­мія». ➁ Ні­ко­ли біль­ше не го­ту­ва­ти ма­те­рі­а­лів про по­дви­ги та ге­ро­їзм вій­сько­вих, то­му що сло­во «ге­рої» біль­ше вжи­ва­ти не мо­жна. ③ Зви­кну­ти до дум­ки, що укра­їн­ські вій­сько­ві не за­хи­ща­ють Укра­ї­ну та її на­род (вклю­чно із жур­на­лі­ста­ми), не є за­хи­сни­ка­ми — сло­во «за­хи­сник» та­кож за­бо­ро­не­но.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.