Па­ра­до­кси і ди­ва на ві­тчи­зня­но­му ТБ

Ан­ти­на­тов­ські си­ли в Укра­ї­ні від­чу­ли ре­аль­ність пів­ні­чно­а­тлан­ти­чної пер­спе­кти­ви

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ігор ЛО­СЄВ

Спо­ча­тку про дій­сно ва­жли­ве й три­во­жне. На ка­на­лі «То­ніс» Д. Гор­дон спіл­ку­вав­ся з ро­сій­ським бі­зне­сме­ном у сфе­рі ко­му­ні­ка­цій па­ном Чи­чвар­кі­ним, ни­ні по­лі­ти­чним бі­жен­цем з РФ. Йшло­ся про укра­їн­ський мо­біль­ний зв’язок, який, за сло­ва­ми ро­сі­я­ни­на, пе­ре­бу­ває під пов­ним кон­тро­лем ФСБ. При­го­лом­ше­ний Гор­дон за­пи­тав: «От­же, й на­шо­го Пре­зи­ден­та й прем’єра слу­ха­ють?»

«Так», — по­зба­вив йо­го ілю­зій Чи­чвар­кін, — біль­ше то­го, всіх ва­ших сол­да­тів, офі­це­рів і ге­не­ра­лів — теж». Ну і як на­ша вла­да зби­ра­є­ться розв’язу­ва­ти цю стра­шну під час вій­ни про­бле­му, якщо вза­га­лі зби­ра­є­ться? І який то­ді сенс від­клю­ча­ти «Одно­клас­сни­ки» і «ВКон­та­кте»? Фа­кти­чно Кремль про­слу­хо­вує все на­ше су­спіль­ство, від Сє­вє­ро­до­не­цька до Льво­ва й від Чер­ні­го­ва до Ге­ні­че­ська. А на всіх на­ших мо­біль­них те­ле­фо­нах слід зро­би­ти на­пис: «Те­бе слу­хає Луб’ян­ка». Це все на­слід­ки по­лі­ти­ки «від­кри­тих две­рей» на схід, яку про­во­ди­ли всі на­ші президенти. Те­пер по­жи­на­є­мо гір­кі, кри­ва­ві пло­ди.

АНТИУКРАЇНСЬКА КЛІНІКА

Ка нал « 112 Укра ї на » про вів чер­го­ве про­во­ка­цій­не опи­ту­ва­н­ня у сво є му ефі рі, за пи тав ши у сво­єї ау­ди то рії: чи є ру со фо бія в Укра ї - ні? 56% йо­го гля­да­чів від­по­ві­ли — « є » . Ці 56% « 112 » - го є ти по ви ми, чис то по рід ни ми « ват ни ка ми » й при біч ни ка ми « рус ско го ми ра » , оскіль­ки ли­ше та­кий суб’єкт мо­же вва­жа­ти ру­со­фо­бі­єю слаб­кі спро­би Укра­ї­ни за­хи­сти­ти­ся. «112 Укра­ї­ні» є над чим за­ми­сли­ти­ся. Осо­би­сто я по стій но від чу ваю спе ци фіч - ний ан­ти­укра­їн­ський дух на цьо­му ка на лі. Так, він лег кий, лед ве по - мі­тний, не та­кий, як на «Ін­те­рі » та NEWS ONE, але є.

Ве­ду­ча «112»-го, ста­ран­но вда­ва­ю­чи з се­бе ду­ре­пу, з уда­ва­ним по­ди­вом до­пи­ту­ва­ла­ся, чо­му це 62% укра­їн­ців (за якимсь чер­го­вим опи­ту ван ням) вва жа ють РФ во ро гом? Кра­ще б по­ці­ка­ви­ла­ся, чо­му та­ких у во­ю­ю­чій кра­ї­ні 62%, а не 92%... А во­на все жу­ри­ла ся, що «брат­ські на­ро­ди» ра­птом (не­зро­зумі­ло чо­му) по сва ри ли ся. Укра їн ці ма ють всі об’ єк тив ні під ста ви для то го, щоб сприй ма ти Ро сію як во ро га, яким во­на і є. Мо­же, це укра­їн­ці за­хо­пи­ли Кра­сно­дар­ський край, Ро­стов­ську об ласть, міс то Во ро ніж? Ні, і хай бу де це ві до мо ве ду чо му « 112 Укра­ї­на» на ім’я Ти­гран і йо­го ко­ле­зі, са­ме РФ за­хо­пи­ла ча­сти­ну те­ри­то­рії Укра­ї­ни і вби­ває укра­їн­ських гро­ма­дян. А от ро­сі­я­ни жо­дних об’ єк тив них під став не на ви ді ти Укра­ї­ну й укра­їн­ців не ма­ють, але не на ви дять пал ко, на тхнен но, смер­тель­но... Як ви­сло­вив­ся сво­го ча су Фе дір Дос то євсь кий, лю дям вла­сти­во не­на­ви­ді­ти тих, ко­му во­ни за­по­ді­я­ли зло...

А NEWS ONE чер­го­вий раз схо­вав ся за « Vox populi » — го ло сом на ро ду, тіль ки- от на род на цьо му те ле ка на лі вель ми спе ци фіч ний. Пі­дле­глі ше­фа NEWS ONE Єв­ге­нія Му­ра­є­ва ви­пу­сти­ли в ефір дзві­нок яко­гось ви­ко­пно­го аде­пта «рус­ско­го ми­ра», який про­кри­чав, що Ро­сія — наш друг, і не тре­ба кла­ня­ти­ся Аме ри ці і Єв­ро пі і що ні би то Ро­сія вря ту ва ла (!) Укра ї ну під Іло­вай­ськом і Де­баль­це­вим. Клініка. Антиукраїнська клініка NEWS ONE. При­мі­тно, що на ін­ші те­ле­ка­на ли по діб ні « ди но зав ри » не те ле - фо ну ють, во ни зна ють, ку ди їм те­ле­фо­ну­ва­ти...

АНТИНАТОВСЬКИЙ МАНІФЕСТ МОРОЗА

На « 112 Укра ї на » рап том з’ я - вив ся Олек сандр Мо роз, який ви - сту­пив з ан­ти­на­тов­ським ма­ні­фе­стом і за­кли­кав до «по­за­бло­ко­во­сті, ней­тра­лі­те­ту й ба­га­то­ве­ктор­но­сті». Ми це вже про хо ди ли за Куч ми й сьо год ні про хо ди мо, роз пла чу ю - чись кров’ю на­ших лю­дей. По­ряд з не­ви­лі­ков­но агре­сив­ною Ро­сі­єю по­діб ний ста тус рів но знач ний са мо - губ­ству. Мо­роз за ці ро­ки ні­чо­го не зро­зу­мів й ні­чо­го не на­вчив­ся.

Мороза під­три­мав про­фе­сор Ва­ле рій Бе бик, який цьо го ра зу ви - сту пив екс пер том уже не з єги - пет­ських пі­ра­мід, а з гео­по­лі­ти­ки. Бе бик теж за тав ру вав НАТО як « мар ну » для Укра ї ни ор га ні за цію й по кри ти ку вав Чор но го рію, що не дав но ту ди всту пи ла, під ве ли - ким сек ре том по ві дав ши страш ну та­єм­ни­цю: «Чор­но­го­рія вза­га­лі не має ар­мії!» Ну на­ві­що ж так, па­не про фе со ре? Та ке со лід не ви дан ня, як The Economist, по ві дом ляє, що ар мія там є, хоч і ма лень ка — 1950 вій­сько­вих, 13 бо­йо­вих вер­то­льо­тів, 2 фре­га­ти і 3 па­труль­ні ко­ра­блі. Для по­рів­ня­н­ня: Вій­сько­во­мор­ські си­ли Укра­ї­ни ма­ють ли­ше один ко­ра­бель, який мо­жна на­зва - ти фре га том. Та й не в цьо му цін - ність Чор­но­го­рії, а в її те­ри­то­рії, бо во на за ми кає лан цюг на товсь ких кра їн від Пор ту га лії до си рійсь ко­го кор до ну. А остан ні ви сту пи на те­му «Геть НАТО!» на на­ших те­ле - ка на лах свід чать про те, що ан ти - на товсь кі си ли в Укра ї ні кон со лі - ду ють ся. Від чу ли ре аль ність пів - ні­чно­а­тлан­ти­чної пер­спе­кти­ви для на­шої кра­ї­ни?

МОВЧАЗНА ІСТО­РІЯ

На « 5- му ка на лі » ві до мий гро - мад­ський ді­яч з Лу­ган­ська Дми­тро Снє гі рьов у Ро ма на Чай ки обу рю - вав ся, що су ди Укра ї ни від пус ка - ють ке рів них се па ра тис тів « ДНР/ ЛНР » . Влас не, як що аген ти РФ у чи ма лій кіль кос ті бу ли в СБУ, МВС, ВСУ, то чо­му їх не має бу­ти в укра­їн­ських су­дах? Мо­сква то­таль­но на­са­джу­ва­ла сво­їх кон­фі­ден­тів у всіх ва­жли­вих укра­їн­ських ві­дом­ствах, за прин­ци­пом — що біль­ше, то кра­ще. Крім то­го, є й ті, хто ціл­ком без ко рис ли во не на ви дить Укра­ї­ну і ще сам го­то­вий до­пла­чу­ва­ти за можливість шко­ди­ти на­шій

кра­ї­ні. А на­ле­жно­го чи­ще­н­ня в су­дах не­має й, су­дя­чи з усьо­го, не бу­де. Все біль­ше скла­да­є­ться вра­же­н­ня, що чин­на вла­да ( а мо­же, пра­виль­ні­ше ска­за­ти не­ді­ю­ча?) аб­со­лю­тно без­си­ла, й за­хи­сти­ти Укра­ї­ну не в змо­зі.

На «Ес­пре­со-TV» у про­гра­мі «Ва­ша Сво­бо­да» зі­йшли­ся в су­пе­ре­чці де­пу­тат Ки­їв­ра­ди від ВО «Сво­бо­да» Ігор Мі­ро­шні­чен­ко і ві­до­мий ки­є­во­зна­вець Ми­хай­ло Каль­ни­цький. Каль­ни­цько­му ду­же не спо­до­ба­ло­ся пе­ре­йме­ну­ва­н­ня одно­го з ки­їв­ських про­спе­ктів на честь ко­ман­ду­ва­ча Укра­їн­ської пов­стан­ської ар­мі­ї­ге­не­ра­ла Ро­ма­на Шу­хе­ви­ча, а та­кож від­мо­ва від про­дов­же­н­ня куль­ту ста­лін­сько­го ге­не­ра­ла Ва­ту­ті­на. Пре­тен­зі­ї­Каль­ни­цько­го до Шу­хе­ви­ча бу­ли тра­ди­цій­но-ра­дян­ськи­ми. Мов­ляв, слу­жив у ба­таль­йо­ні «На­хті­галь». А Ва­ту­тін слу­жив у Ро­бі­тни­чо-се­лян­ській Чер­во­ній ар­мії(РСЧА), яка бу­ла стра­те­гі­чним со­ю­зни­ком на­цист­сько­ї­Ні­меч­чи­ни в 1939—1941 рр.

Чо­му ж М.Каль­ни­цький не ста­вить це в про­ви­ну Ва­ту­ті­ну й ін­шим ста­лін­ським ге­не­ра­лам? Чер­во­на ар­мія бу­ла най­ва­жли­ві­шим ме­ха­ні­змом біль­шо­ви­цько­го те­ро­ру й гео­по­лі­ти­чно­ї­екс­пан­сі­ї­Крем­ля. А якщо про­дов­жу­ва­ти про­слав­ля­ти в Укра­ї­ні РСЧА як «ви­зво­ли­тель­ку » , то­ді до­ве­де­ться сьо­го­дні ро­сій­ські вій­ська в Криму й на Дон­ба­сі теж ви­зна­ти ви­зво­ли­те­ля­ми. Спо­ді­ва­ю­ся, Ми­хай­ло Каль­ни­цький цьо­го не хо­че.

Уре­шті-решт, яка рі­зни­ця, яка са­ме кра­ї­на й ар­мія по­зба­ви­ли укра­їн­ців не­за­ле­жно­го існу­ва­н­ня й роз­ви­тку: Поль­ща, Ні­меч­чи­на, Ро­сія... Але 1920 ро­ку Українська дер­жа­ва бу­ла зни­ще­на са­ме Чер­во­ною ар­мі­єю, і цим усе ска­за­но...

Ко­ли за­хо­дить мо­ва про зне­се­н­ня ро­сій­сько- ім­пер­ських ко­ло­ні­аль­них пам’ятни­ків, назв і так да­лі, від про­тив­ни­ків ці­є­ї­по­лі­ти­ки мо­жна по­чу­ти: «Це ж на­ша істо­рія! » От­же, Ва­ту­тін — це істо­рія Укра­ї­ни. А Пе­тлю­ра, Ско­ро­пад­ський, Ко­но­ва­лець — це не істо­рія Укра­ї­ни. Це, на­пев­но, істо­рія яко­їсь ін­шої кра­ї­ни, на­при­клад, Ре­спу­блі­ки Су­рі­нам. Ли­ше цим мо­жна по­ясни­ти, що пам’ятни­ків ви­ще­на­зва­ним осо­бам до­сі не­має в сто­ли­ці не­за­ле­жно­ї­Украї ни, за яку во­ни бо­ро­ли­ся. За­те ма­ло не на ко­жно­му кро­ці — ста­лін­ські мар­ша­ли й ге­не­ра­ли, які ро­би­ли все, щоб Укра­ї­на ні­ко­ли не бу­ла не­за­ле­жною. До­сі в Ки­є­ві май­же не по­ба­чиш мо­ну­мен­таль­но­ї­пам’яті про ге­не­ра­лів і офі­це­рів ар­мі­ї­УНР, про укра­їн­ських пов­стан­ських лі­де­рів. У нас мовчазна істо­рія. Ду­же мовчазна...

ПРО РЕФЕРЕНДУМ

На «112 Укра­ї­на» ві­до­мий по­літ­те­хно­лог Олег Ме­две­дєв ви­сту­пав про­ти про­ве­де­н­ня ре­фе­рен­ду­му про вступ Укра­ї­ни до НАТО, мов­ляв, нас усе одно ту­ди не при­ймуть. Ні, йо­го слід про­ве­сти, щоб укра­їн­ський на­род чі­тко й одно­зна­чно ви­сло­вив свою по­зи­цію. Ме­две­дєв просто де­мон­струє за­ста­рі­лу гео­по­лі­ти­чну бо­яз­кість на­шої вла­ди. Дав­но ві­до­мо, «сту­кай­те, і від­кри­є­ться вам». А Захід до­сі дій­сно не мо­же зро­зу­мі­ти, яки­ми на­справ­ді є гео­по­лі­ти­чні на­мі­ри офі­цій­но­го Ки­є­ва.

Дмит ро Гор дон звер нув ува гу на те, що « РФ ка те го рич но про ти всту­пу Укра­ї­ни до НАТО». Ро­сія і про ти справ ж ньої не за леж нос ті й со­бор­но­сті Укра­ї­ни. Не РФ, а ми са­мі ма є мо ви рі шу ва ти свою до лю. Але жур­на­ліст аб­со­лю­тно пра­вий в ін­шій сво­їй фра­зі: «Сла­бо ве­де­ться в Укра ї ні бо роть ба з ро сійсь кою аген­ту­рою, пред­став­ни­ки якої обі­йма­ють най­ви­щі по­сти в на­шій дер­жа­ві». Це — так, і ми ба­чи­мо ан­ти­ук ра їнсь ку вак ха на лію і в пар ла - мен­ті, й на те­ле­ка­на­лах Укра­ї­ни, і в ба га тьох су до вих рі шен нях, і в по­лі­ти­ці рі­зних ві­домств.

Не бо­ро­ти­ся з аген­ту­рою во­ро­га озна чає при рек ти свою кра ї ну на по­раз­ку...

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.