«Від­кри­та ніч. Дубль 20»

Як фе­сти­валь ко­ро­тко­ме­тра­жно­го кі­но від­кри­ває но­ві твор­чі іме­на та зна­йо­мить гля­да­ча по всій кра­ї­ні з кі­но­по­шу­ком по­ча­тків­ців

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» -

Вно­чі з 18 на 19 черв­ня о 00.55 у про­гра­мі «Ар­ґу­мент-Кі­но» на те­ле­ка­на­лі «1+1» іти­ме­ться про кі­но­фе­сти­валь «Від­кри­та ніч. Дубль 20». Цей уні­каль­ний укра­їн­ський кі­но­фе­сті ба­зо­во прой­де вно­чі з 24 на 25 черв­ня на Арт-при­ча­лі в Ки­є­ві. Але па­ра­лель­ні по­ка­зи й транс­ля­ції від­бу­ду­ться на май­же 70 екра­нах по всій Укра­ї­ні.

« Від кри та ніч » є фо ру мом кі но ко рот ко мет раж но го. Він по кли ка ний від кри ва ти но ві твор чі іме на та знай о ми ти гля­да­ча по всій кра­ї­ні з кі­но­по­шу­ком пе­ре­ва­жно по­ча­тків­ців, хо - ча й не тіль­ки.

Фе­сти­валь має про­мо­ви­стий де­віз: «Ми. Для нас. Про се­бе». Йо­го ба­тько, над­хнен­ник, арт-ди­ре­ктор — зна­ко­ва для но­ві­тньо­го укра­їн­сько­го кі­не­ма­то­гра­фа осо­ба, режисер Ми­хай­ло Іл­лєн­ко, ав­тор та­ких філь­мів, як «Фуч­жоу» і «ТойХто­Про­йшо­вКрі­зьВо­гонь»; до ре­чі, са­ме він очо­лив ми­ну­ло­го кві­тня но­во­ство­ре­ну Укра­їн­ську кі­но­а­ка­де­мію.

Та кож при кмет но, що філь - ми з «Від­кри­тої но­чі» зго­дом по­їдуть на пе ре до ву, на Схід ний фронт. За сло­ва­ми Ми­хай­ла Іл­лєн­ка, під­бір стрі­чок вра­хо­ву­ва­ти ме цю « фо кус- гру пу, бо не ко­жну стрі­чку мо­жна по­ка­зу­ва­ти в блін­да­жі». І да­лі: «Філь­ми не ма ють бу ти де пре сив ни ми. Во ни ма ють не сти усміш ку та на дію. Ми шу ка є мо ге роя, на - віть якщо це бу­де ди­ти­на».

Та кож в « Ар­ґу мен ті- Кі но » йти меть ся про Тиж день іта - лій­сько­го кі­но й по­да­ва­ти­ме­ться роз гор ну та ін фор ма ція про кі­но­те­а­траль­ні но­вин­ки. Зокре­ма про швей­цар­сько-фран­цузь - ку ані ма цію для ро дин но го пе - ре гля ду « Жит тя Ка бач ка » , ка - надсь кий дра ма тич ний три лер «Жор­сто­кі мрії», аме­ри­кан­ську ко ме дію « Без со ром на ман д рів - ка» та аме­ри­кан­ський фан­та­зій­ний фільм дії « Транс фор ме ри: Остан­ній ли­цар».

На­сам­кі­нець — те­ле­е­сеї про куль то вий те ле се рі ал Дей ві да Лін ча « Твін Пікс » , про кі но ре - жи се ра Бо ба Фо сі та ак тор ку Френ­сис Мак­дор­менд.

Во­ло­ди­мир ВОЙТЕНКО

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.