Ме­ді­а­во­лон­тер­ство в час вій­ни

Оле­ксандр Бу­хта­тий: «У зо­ні АТО ка­та­стро­фі­чно ма­ло укра­їн­ських га­зет. Дер­жа­ва по­вин­на це ви­пра­ви­ти»

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ва­дим ЛУБЧАК, «День»

На ба­зі по­лі­го­ну опе­ра­тив­но­го ко­ман­ду­ва­н­ня «Захід», що на Рів­нен­щи­ні, де три­ває бо­йо­ве зла­го­дже­н­ня ча­сти­ни Зброй­них сил Укра­ї­ни, від­був­ся На­ціо­наль­ний кру­глий стіл «Вій­сько­ва пре­са та українська жур­на­лі­сти­ка: го­лов­ні зав­да­н­ня, пер­спе­кти­ви роз­ви­тку, обмін успі­шним до­сві­дом що­до вза­є­мо­дії». У цен­трі ува­ги — пре­зен­та­ція жур­на­лі­стам та ре­да­кто­рам ЗМІ з усі­є­ї­Украї ни во­лон­тер­сько­го ме­ді­а­про­е­кту «Ре­фор­мо­ва­на пре­са — Укра­їн­ській Ар­мії». По су­ті, мо­ва про те, як ре­фор­мо­ва­ні мі­сце­ві га­зе­ти змо­гли не ли­ше ви­йти на са­мо­оку­пність, а й до­по­ма­га­ти опе­ра­тив­но ін­фор­му­ва­ти вій­сько­вих, ви­пу­ска­ти так зва­ні бри­га­дні га­зе­ти. Так, 24-та окре­ма ме­ха­ні­зо­ва­на Бер­ди­чів­ська «За­лі­зна бри­га­да» іме­ні ко­ро­ля Да­ни­ла Га­ли­цько­го ста­ла пер­шим бо­йо­вим під­роз­ді­лом Укра­їн­ської ар­мії, де в рам­ках во­лон­тер­сько­ї­ме­ді­а­а­кці­ї­за­по­ча­тко­ва­но дру­ко­ва­ний ви­пуск ін­фор­ма­цій­но­го бю­ле­те­ня «За­лі­зна во­ля». Ця акція швид­ко зна­йшла під­трим­ку во­лон­те­рів в ін­ших бри­га­дах, зокре­ма сво­ї­ви­да­н­ня за­по­ча­тку­ва­ли га­зе­тя­рі із Сум­ської, Чер­ні­гів­ської, Рів­нен­ської та ін­ших обла­стей.

«Чу­тки про швид­ку смерть пре­си за­над­то пе­ре­біль­ше­ні. Осо­би­сто я був щи­ро зди­во­ва­ний, ко­ли ді­знав­ся, що на мо­мент по­ча­тку ре­а­лі­за­ці­ї­ці­єї акці­ї­прес-офі­це­ра­ми «За­лі­зно­ї­бри­га­ди» (Во­ло­ди­ми­ром Фі­тьо та На­за­ром Іль­ни­цьким) бу­ло під­го­тов­ле­но і по­ши­ре­но в со­ці­аль­ній ме­ре­жі Facebook 55 що­ти­жне­вих ви­пу­сків бри­га­дно­го ін­фор­ма­цій­но­го бю­ле- те­ня «За­лі­зна во­ля». Зро­зумі­ло, що на пе­ре­до­вій в По­па­сній не ко­жен бо­єць має до­ступ до ін­тер­не­ту, а на «до­істо­ри­чно­му» прин­те­рі роз­дру­ку­ва­ти ти­раж не­ре­аль­но. То­му ко­ли по­ста­ло пи­та­н­ня «Чи мі­сце­ві ре­да­кці­ї­го­то­ві до­по­мог­ти на­шим вій­сько­вим?» — пер­ши­ми від­гу­кну­ли­ся сум­ча­ни, — роз­по­від­ає го­лов­ний кон­суль­тант де­пар­та­мен­ту ін­фор­ма­цій­ної по­лі­ти­ки Адмі­ні­стра­ці­ї­Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни Оле­ксандр Бух- та­тий. — Пер­ший звер­ста­ний та від­дру­ко­ва­ний ви­пуск «За­лі­зно­ї­во­лі» ми від­ве­зли на «пе­ре­док» якраз напередодні Па­схи, і мо­жу осо­би­сто за­свід­чи­ти, що він ро­зі­йшов­ся се­ред бій­ців на ура і був ду­же по­зи­тив­но сприйня­тий сво­ї­ми чи­та­ча­ми. Бу­кваль­но за кіль­ка ти­жнів нам вда­ло­ся на­ла­го­ди­ти ре­аль­ну і ді­є­ву вза­є­мо­дію чер­ні­гів­ських ре­фор­мо­ва­них ре­да­кцій з 14-ю бри­га­дою (Во­лин­ська, прес-офі­цер На­дія Зам­ри­га, бю­ле­тень «Во­лин­ський щит»), а рів­нен­чан — з 128-ю За­кар­пат­ською (пре­со­фі­цер На­та­ля Ме­ще­ря­ко­ва, бю­ле­тень «Пліч-о-пліч»). Спо­ді­ва­юсь, що не­за­ба­ром не тіль­ки всі під­роз­ді­ли ОК «Захід» ма­ти­муть свою «фрон­то­ву» пре­су, а й ін­ші бо­йо­ві ча­сти­ни ЗСУ отри­му­ва­ти­муть дру­ко­ва­ні га­зе­ти».

За сло­ва­ми Бу­хта­то­го, ідея бю­ле­те­ня, яка на­ле­жить ко­ман­ди­ру «За­лі­зно­ї­бри­га­ди», пол­ков­ни­ку Ана­то­лію Шев­чен­ку, є об’єктив­но ко­ри­сною та по­трі­бною як для укра­їн­ської ар­мі­їв ці­ло­му, так і для окре­мих під­роз­ді­лів та офі­це­рів і сол­да­тів зокре­ма. І вза­га­лі — на пе­ре­до­вій вкрай не ви­ста­чає укра­їн­ської пре­си, то­му ва­жли­вим і гі­дним на­слі­ду­ва­н­ня на­зва­ли уча­сни­ки на­ціо­наль­но­го кру­гло­го сто­лу до­свід «Дня», ко­ли ре­да­кція тричі на ти­ждень че­рез во­лон­те­рів пе­ре­да­ва­ла ча­сти­ну на­кла­ду в зо­ну АТО. «Те­ле­ві­зор, ра­діо, ін­тер­нет і... окоп, якщо від­вер­то, є не над­то су­мі­сни­ми ре­ча­ми, — до­дає Оле­ксандр Бу­хта­тий. — Ін­ша спра­ва — га­зе­та. В зо­ні АТО ка­та­стро­фі­чно ма­ло укра­їн­ських ви­дань. На мою дум­ку, проблема в то­му, що, по-пер­ше, ле­во­ва час­тка від­по­від­них дер­жав­них ор­га­нів ува­ги бу­ла при­ді­ле­на те­ле­ба­чен­ню і ра­діо. В жо­дно­му ра­зі не при­мен­шу­ю­чи ва­жли­вість всіх ді­ю­чих се­гмен­тів га­лу­зі мас-ме­діа, тре­ба ви­зна­ти, що пре­са у нас за­ли­ша­є­ться на пра­вах «По­пе­лю­шки». Адже як мо­жна по­ясни­ти той факт, що про­тя­гом де­ся­ти­річ у дер­жав­но­му бю­дже­ті на під­трим­ку пре­си за­кла­да­є­ться... 50 тис. гри­вень? На рік, на всіх. При­чо­му від­по­від­но до за­ко­но­дав­ства су­спіль­но­по­лі­ти­чні ви­да­н­ня не мо­жуть ци­ми гро­ши­ма ско­ри­ста­ти­ся вза­га­лі. А пі­сля то­го як бу­де звіль­не­но Де­баль­це­ве, До­нецьк, Лу­ганськ та всі ін­ші на­ші те­ри­то­рії, що ра­но чи пі­зно не­о­дмін­но від­бу­де­ться, чи по­трі­бно там ві­днов­лю­ва­ти, а мо­жли­во, й ство­рю­ва­ти з ну­ля укра­їн­ську мі­сце­ву га­зе­ту? Пев­но, що так. До­став­ля­ти ту­ди вже існу­ю­чу ав­то­ри­те­тну пре­су, як «День». А де взя­ти ко­шти на ці стар­та­пи? Вва­жаю, що на цьо­му ета­пі са­ме Українська дер­жа­ва по­вин­на під­три­ма­ти Укра­їн­ську пре­су».

ФО­ТО ПАВ­ЛА СМОВЖА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.