Без ар­мії, ге­ро­їв та за­хи­сни­ків,

Або При­крий ви­па­док із одні­єю гра­мо­тою

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» -

По­ча­ток на 25-й стор.

Усі ці на­ста­но­ви взя­то із текс­ту ле­кці­ї­На­сті Стан­ко. Десь два ро­ки то­му Ана­ста­сія при­їжджа­ла в Шко­лу жур­на­лі­сти­ки Укра­їн­сько­го Ка­то­ли­цько­го Уні­вер­си­те­ту та про­ве­ла май­стер-клас, на яко­му «по­ясни­ла рі­зни­цю та ва­жли­вість ви­ко­ри­ста­н­ня ко­ре­ктних тер­мі­нів». Ось чо­му, зокре­ма, во­на вчи­ла жур­на­лі­стів: «На­то­мість «на­ших» вжи­ва­є­мо «укра­їн­ські» вій­сько­ві або блок­по­сти. Уни­ка­є­мо сло­ва «ге­рої», «на­ші ге­рої», «на­ші за­хи­сни­ки».

Наступні змі­ни в ро­бо­ті жур­на­лі­стів ма­ють сто­су­ва­ти­ся їхньої по­ве­дін­ки в зо­ні АТО. Від­те­пер ко­ре­спон­ден­ти

ма­ють зні­ма­ти облич­чя вій­сько­вих, по­зи­ці­ї­на­ших військ, пре­дме­ти, що мо­жуть ста­ти орі­єн­ти­ра­ми для во­ро­га, і по­ши­рю­ва­ти сю­же­ти із ци­ми да­ни­ми. То­му що са­ме це зро­би­ла На­стя Стан­ко влі­тку ми­ну­ло­го ро­ку. То­ді на­віть Пре­сцентр Шта­бу АТО опри­люд- ню­вав від­по­від­ну за­яву, де на­звав ді­ї­Стан­ко та ін­ших ме­дій­ни­ків, що пра­цю­ва­ли ра­зом з нею, « гру­бим по­ру­ше­н­ням пра­вил ро­бо­ти жур­на­лі­стів в зо­ні АТО».

Ви га­да­є­те, що пе­ре­біль­шую? Аж ні­як.

Вже з’яв­ля­ю­ться стат­ті, в яких ро­бо­та ко­ман­ди На­сті Стан­ко, що ви­кли­ка­ла обу­ре­н­ня шта­бу АТО, по­да­є­ться як при­клад які­сно­ї­вій­сько­вої жур­на­лі­сти­ки. «Ін­ко­ли жур­на­лі­стам та­ки вда­є­ться відзня­ти ма­те­рі­ал з га­ря­чих то­чок під час бо­їв», — схваль­но зга­дує ав­тор про той ви­па­док.

А в про­це­сі обго­во­ре­н­ня си­ту­а­ці­їз одним жур­на­лі­стом, який теж отри­мав на­го­ро­ду від Мі­н­обо­ро­ни, я ви­пад­ко­во ді­зна­ла­ся, що він не вжи­ває сло­ва «на­ші», тіль­ки «укра­їн­ські» сто­сов­но вій­сько­во­слу­жбов­ців ЗСУ. (То­му що та­кі стан­дар­ти.)

От­же, в су­хо­му за­ли­шку на­го­ро­да Стан­ко при­зво­дить до:

змен­ше­н­ня су­спіль­но­ї­під­трим­ки укра­їн­ської ар­мії че­рез про­су­ва­н­ня ідей ней­траль­но­сті що­до ЗСУ. «Якщо ар­мія не на­ша, то на­ві­що ме­ні її під­три­му­ва­ти?» — за­про­гра­мо­ва­на ре­а­кція пе­ре­сі­чно­го гро­ма­дя­ни­на на по­ши­ре­н­ня те­зи про «не на­шу ар­мію». Це, зокре­ма, ве­де до змен­ше­н­ня во­лон­тер­сько­ї­під­трим­ки, до зро­ста­н­ня бай­ду­жо­сті або на­віть не­га­тив­но­го став­ле­н­ня до уча­сни­ків, ве­те­ра­нів та ін­ва­лі­дів АТО; па­ді­н­ня по­пу­ляр­но­сті і ав­то­ри­те­ту укра­їн­ської ар­мії і як на­слі­док — ско­ро­че­н­ня ба­жа­ю­чих слу­жи­ти у вій­ську, яке «не на­ше» і в яко­му не­має ге­ро­їв, звід­си про­бле­ми із мо­бі­лі­за­ці­єю та на­бо­ром кон­тра­ктни­ків; по­ши­ре­н­ня со­ці­аль­но­ї­де­пре­сії: якщо не на­ша ар­мія і не на­ші за­хи­сни­ки, то і не на­ша вій­на, от­же, вій­сько­ві ді­ї­не ма­ють сен­су, да­рем­но хло­пці ги­нуть ні за що... За ве­ли­ким ра­хун­ком, про­су­ва­н­ня іде­о­ло­гем «не на­ша ар­мія», «на вій­ні ге­ро­їв не­має», «це не на­ші за­хи­сни­ки», ця про­па­ган­да від­сто­ро­не­н­ня від ар­мі­ї­сво­є­ї­краї ни, є ні­чим ін­шим, як ча­сти­ною гі­бри­дної вій­ни про­ти Укра­ї­ни. Не біль­ше і не мен­ше.

І не тре­ба зга­ду­ва­ти «стан­дар­ти Бі-Бі-Сі». Мі­ні­стер­ство обо­ро­ни та усі йо­го під­роз­ді­ли без ви­клю­че­н­ня, вклю­чно із Управ­лі­н­ням ко­му­ні­ка­цій і пре­си, не ма­ють жо­дно­го від­но- ше­н­ня до до­три­ма­н­ня стан­дар­тів жур­на­лі­сти­ки. Це ві­дом­ство за ви­зна­че­н­ням має бо­ро­ни­ти кра­ї­ну. Для ко­му­ні­ка­цій­но­го від­ді­лу МО та усіх пре­со­фі­сів та ЗМІ це озна­чає:

ство­ре­н­ня по­зи­тив­но­го імі­джу ЗСУ для збіль­ше­н­ня чи­сла кон­тра­ктни­ків та мо­ти­ва­ці­ї­для мо­бі­лі­зо­ва­них; про­ти­дія ін­фор­ма­цій­ній агре­сі­ї­Ро­сії , тоб­то про­па­ган­да та кон­тр­про­па­ган­да в рам­ках сво­є­ї­ком­пе­тен­ції , вій­сько­во­ї­та во­єн­но­ї­сфе­ри; під­трим­ка мо­раль­но­го ду­ху вій­сько­во­слу­жбов­ців; за­без­пе­че­н­ня під­трим­ки ЗСУ з бо­ку су­спіль­ства. Будь-які зов­ні­шні ко­му­ні­ка­ці­ї­Мі­н­обо­ро­ни ма­ють слу­гу­ва­ти ли­ше цим ці­лям.

Зро­зумі­ло, що це — азбу­чні істи­ни. Але ж гра­мо­та від МО На­сті Стан­ко де­мон­струє, що ці­є­їа­збу­ки де­хто і не знає. Або не хо­че зна­ти, то­му що про­е­кти про­ти «мо­ви не­на­ви­сті» та «за стан­дар­ти» до­бре фі­нан­су­ю­ться, на від­мі­ну від за­хи­сту Ба­тьків­щи­ни.

На­та­ля ІЩЕНКО

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.