«Сві­тли­ни, які вчать, ви­хо­ву­ють і на­ди­ха­ють»

Фо­то­ви­став­ка «Дня» по­ки­дає «Львів­ську по­лі­те­хні­ку», але... за­ли­ша­є­ться у Льво­ві

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Дми­тро ПЛАХТА, Львів

Мі­сяць ви­став­ки най­кра­щих сві­тлин XVIII Між­на­ро­дно­го фо­то­кон­кур­су «Дня» у « Львів­ській по­лі­те­хні­ці » за­вер­шив­ся. «На жаль... Ка­жу « на жаль » , бо ми вже зви­кли до цих пре­кра­сних сві­тлин, які ста­ли не­від’єм­ною ча­сти­ною на­шо­го уні­вер­си­те­ту», — від­зна­чає ди­ре­ктор Між­на­ро­дно­го ін­сти­ту­ту осві­ти, куль­ту­ри та зв’яз­ків з ді­а­спо­рою НУ «Львів­ська по­лі­те­хні­ка» Іри­на КЛЮЧКОВСЬКА. — Одно­зна­чно мо­жу ствер­джу­ва­ти, що цьо­го ро­ку ви­став­ку огля­ну­ли не про­сто со­тні, а ти­ся­чі на­ших сту­ден­тів і ви­кла­да­чів, адже на­ша «По­лі­те­хні­ка» — най­біль­ший уні­вер­си­тет За­хі­дної Укра­ї­ни й один із най­біль­ших вза­га­лі в Укра­ї­ні. Ата­кож сю­ди ре­гу­ляр­но на­ві­ду­ва­ли­ся го­сті мі­ста, які при­хо­ди­ли до нас і в бу­дні, і у ви­хі­дні дні. Крім то­го, шко­ля­рі та гім­на­зи­сти, що за­ві­та­ли до уні­вер­си­те­ту. Бу­ло теж ба­га­то іно­зем­них де­ле­га­цій, які при­їха­ли на між­на­ро­дні кон­фе­рен­ції. Усі го­лов­ні та най­більш зна­ко­ві по­дії на­шо­го уні­вер­си­те­ту від­бу­ва­ю­ться в йо­го го­лов­но­му кор­пу­сі, де якраз бу­ла роз­та­шо­ва­на екс­по­зи­ція. Усі де­ле­га­ції та го­сті із за­до­во­ле­н­ням хо­ди­ли та роз­гля­да­ли фо­то­ви­став­ку.

Уза­га­лі мо­жна бу­ло б від­кри­ти фо­то­ви­став­ку «Про ви­став­ку га­зе­ти «День». Ми за­знім­ку­ва­ли тих від­ві­ду­ва­чів, які про­сто зав­ми­ра­ли бі­ля фо­то­гра­фій, з ці­ка­ві­стю ро­з­гля­да­ю­чи ко­жну сві­тли­ну. Не­пе­ре­вер­ше­ні ка­дри з гли­бо­ки­ми вдум­ли­ви­ми по­гля­да­ми лю­дей, яких до роз­ду­мів і осми­сле­н­ня спо­ну­ка­ли пред­став­ле­ні ро­бо­ти. Впев­не­на, ви­йшов би ще один ду­же ці­ка­вий аль­бом.

Ви­став­ка ма­ла ве­ли­ку по­пу­ляр­ність ще й то­му, що во­на не впер­ше тут від­бу­ва­є­ться. Ко­жно­го ро­ку її че­ка­ють. Ми — «по­лі­те­хні­ки» — з не­тер­пі­н­ням очі­ку­є­мо при­їзду ви­став­ки та зу­стрі­чі з Ла­ри­сою Оле­ксі­їв­ною. Са­ма роз­мо­ва з го­лов­ним ре­да­кто­ром спо­ну­кає ко­жно­го, хто при­су­тній при цьо­му ді­а­ло­зі, до пе­ре­о­сми­сле­н­ня тої си­ту­а­ції, в якій ми сьо­го­дні опи­ни­ли­ся.

Без сум­ні­ву, ми ма­є­мо ве­ли­кий спіль­ний успіх га­зе­ти «День», На­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту «Львів­ська по­лі­те­хні­ка» та Між­на­ро­дно­го ін­сти­ту­ту осві­ти, куль­ту­ри та зв’яз­ків з ді­а­спо­рою, який зав­жди був, є і бу­де іні­ці­а­то­ром про­ве­де­н­ня та­ких за­хо­дів. Успіх по­ля­гає у то­му, що ми ба­чи­мо, як зро­стає ін­те­рес на­шо­го сту­дент­ства, на­шої мо­ло­ді до ма­те­рі­а­лів, які пу­блі­кує га­зе­та, до сми­слів, на яких во­на акцен­тує ува­гу. Той ві­део­ро­лик, який зро­би­ли сту­ден­ти (на­га­да­є­мо, під час «на­ціо­наль­но­го діа­ло­гу» з Ла­ри­сою Ів­ши­ною сту­ден­тки Ві­то­сла­ва Гла­го­вич та Мар­та Хар­ха­ліс пред­ста­ви­ли мі­ні­фільм про га­зе­ту «День» — див. ма­те­рі­ал «Не бу­ти одна­ко­вим то­ва­ром у су­пер­мар­ке­ті» https://day.kyiv.ua/uk/photo/ ne-buty-odnakovym-tovaromu-supermarketi. — Ред.), був ви­клю­чно їхньою іні­ці­а­ти­вою. Не за­чи­ня­ю­ться две­рі до на­шо­го ін­сти­ту­ту — сту­ден­ти по­стій­но при­хо­дять по­зи­ча­ти книж­ки з Бі­блі­о­те­ки га­зе­ти «День», адже ми зі­бра­ли тут пов­ну їх ко­ле­кцію. Зви­чай­но, ми ни­ми ще­дро ді­ли­мо­ся. Та­кож знаю, що сту­ден­ти бу­дуть по­да­ва­ти­ся на Лі­тню шко­лу жур­на­лі­сти­ки «Дня».

Та пра­ця, що про­ро­бле­на га­зе­тою «День», на­шим уні­вер­си­те­том та ін­сти­ту­том, уже дає чи­ма­ло пло­дів. Це най­ва­жли­ві­ший під­су­мок на­шої ба­га­то­рі­чної си­стем­ної спів­пра­ці».

Не злі­чи­ти, на­скіль­ки ба­га­то сту­ден­тів, ви­кла­да­чів, львів’ян, го­стей мі­ста пе­ре- гля­ну­ли фо­то­екс­по­зи­цію « Дня » у « Львів­ській По­лі­те­хні­ці». Хтось сю­ди при­хо­дить що­ро­ку і на­віть не при­га­дає, вко­тре від­ві­дує фо­то­ви­став­ку, а для ко­гось це пер­ше зна­йом­ство з «Днем». Сту­ден­тка- жур­на­ліс­тка з ЛНУ ім. Іва­на Фран­ка Ан­дрі­а­на СТРОЦЬКА вдру­ге на ви­став­ці, ор­га­ні­зо­ва­ній га­зе­тою: «Сим­во­лі­чно, що фо­то роз­мі­ще­ні са­ме в сті­нах уні­вер­си­те­ту — мі­сці, де вчать і на­вча­ю­ться. Ці фо­то­гра­фії та­кож мо­жуть на­вча­ти, до­по­мог­ти щось зро­зу­мі­ти, а щось пе­ре­о­сми­сли­ти. Ви­став­ка спо­ну­кає ду­ма­ти. Тут не до­ста­тньо про­сто пі­ді­йти до стен­ду, по­гля­ну­ти на ньо­го і пі­ти да­лі. Ко­жна фо­то­гра­фія за­три­мує бі­ля се­бе, адже, щоб усві­до­ми­ти її сенс, тре­ба осми­сли­ти її зміст. У ана­лі­ти­чній га­зе­тній стат­ті ав­тор по­яснює та «роз­жо­вує» для чи­та­ча ма­те­рі­ал. Афо­то­граф че­рез свій твір по­си­лає до гля­да­ча пев­ний сенс, який ча­сто мо­же бу­ти при­хо­ва­ним і зов­сім не оче­ви­дним, та­ким, що не ле­жить на по­верх­ні. Ві­дві­ди­ни ці­єї ви­став­ки тре­ба спри­йма­ти як мо­жли­вість чо­гось на­вчи­ти­ся і від­кри­ти щось но­ве. За­зним­ко­ва­ні ра­кур­си жи­т­тя на фо­то до­зво­ля­ють від­кри­ти для се­бе но­ві жит­тє­ві ра­кур­си. Для Укра­ї­ни не­об­хі­дно, щоб ці сві­тли­ни, які вчать, ви­хо­ву­ють і на­ди­ха­ють, по­ба­чи­ли й осми­сли­ли яко­мо­га біль­ше укра­їн­ців».

За ре­зуль­та­та­ми гля­да­цько­го го­ло­су­ва­н­ня сим­па­тії львів’ян та го­стей мі­ста роз­по­ді­ли­ли­ся так: пер­ше мі­сце — у ро­бо­ти-трі­ум­фа­то­ра Між­на­ро­дно­го фо­то­кон­кур­су « День » - 2016 « Зо­ря­не не­бо над на­ми і мо­раль­ний за­кон все­ре­ди­ні нас» Єв­ге­на Ма­ло­лє­тки; дру­ге мі­сце — у «Бе­ре­ги­ні» Ан­ни Ча­па­ли, тре­тє — у се­рії ро­біт Оле­ксія Фур­ма­на «По­до­ла­н­ня».

Фо­то­ви­став­ка по­ки­дає сті­ни «Львів­ської по­лі­те­хні­ки», про­те... за­ли­ша­є­ться у Льво­ві. Своє про­дов­же­н­ня во­на ма­ти­ме на го­лов­ній пло­щі Льво­ва. Вже у вів­то­рок, 20 черв­ня, 30 най­кра­щих фо­то­гра­фій роз­мі­стять на спе­ці­аль­них стен­дах без­по­се­ре­дньо бі­ля вхо­ду до Ра­ту­ші.

«Та­кий фо­то­про­ект га­зе­ти «День» — це своє­рі­дний зріз жи­т­тя Укра­ї­ни про­тя­гом ро­ку. Ра­зом усі фо­то уча­сни­ків про­е­кту тво­рять збір­ний фо­то­ре­пор­таж, який справ­ді вра­жає. Львів­ський мі­ський го­ло­ва від­ві­дав ви­став­ку у « Львів­ській по­лі­те­хні­ці » й одра­зу за­про­по­ну­вав, щоб ці фо­то по­ба­чи­ло яко­мо­га біль­ше го­стей та ме­шкан­ців мі­ста. Ми вдя­чні га­зе­ті «День» за мо­жли­вість роз­мі­сти­ти фо­то на на­ших мі­ських стен­дах», — про­ко­мен­ту­ва­ла іні­ці­а­ти­ву мі­ста ке­рів­ник від­ді­лу про­мо­ції Льво­ва Со­ло­мія КОРОНЕНКО.

Дні « Дня » у Льво­ві три­ва­ють, а сві­тли­ни фо­то­ви­став­ки ста­ли ще ближ­чи­ми до львів’ян і го­стей мі­ста. Те­пер пе­ре­гля­ну­ти най­кра­щі фо­то­гра­фії мо­жна про­сто на пло­щі Ри­нок під час про­гу­лян­ки з гор­ня­тком львів­ської ка­ви.

ФО­ТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

ФО­ТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.