«Бе­звіз» у ... «Ар­се­на­лі»

Про стра­те­гію роз­ви­тку най­біль­шої куль­тур­ної ін­сти­ту­ції Укра­ї­ни

Den (Ukrainian) - - День України - Окса­на МИКОЛЮК, «День»

На 10-му Між­на­ро­дно­му ар­хі­те­ктур­но­му фе­сти­ва­лі CANaction, який від­був­ся на по­ча­тку черв­ня, ві­тчи­зня­ні та між­на­ро­дні фа­хів­ці рі­зних на­прям­ків обго­во­ри­ли стра­те­гію роз­ви­тку На­ціо­наль­но­го куль­тур­но ми­сте­цько­го та му­зей­но­го ком­пле­ксу «Ми­сте­цький Ар­се­нал» (МА). Ба­че­н­ня та­ке: у май­бу­тньо­му він має ста­ти одним із най­по­ту­жні­ших сві­то­вих му­зей­но-ви­став­ко­вих ком­пле­ксів. Стра­те­гію пред­ста­ви­ли гро­мад­сько­сті. У ній іде­ться про ва­жли­вість об’єд­на­н­ня і вза­є­мо­дії рі­зних ми­сте­цьких і куль­тур­них на­прям­ків, со­ці­аль­ну і осві­тню фун­кції МА, ство­ре­н­ня зру­чно­го без­бар’єр­но­го се­ре­до­ви­ща для всіх від­ві­ду­ва­чів, іні­ці­а­ти­ви за­лу­че­н­ня ко­штів для роз­ви­тку ком­пле­ксу то­що.

«Ми­сте­цький Ар­се­нал» — це най­біль­ша куль­тур­на ін­сти­ту­ція в Укра­ї­ні, яка за сво­ї­ми об­ся­га­ми ся­гає біль­ше 60 ти­сяч ме­трів ква­дра­тних, та­кож це — 10 га те­ри­то­рії. На­ра­зі ми ви­ко­ри­сто­ву­є­мо ли­ше 12 ти­сяч ме­трів ква­дра­тних — пер­ший по­верх. Цей рік ми про­ве­ли над роз­роб­кою стра­те­гії, і, згі­дно з на­шим ба­че­н­ням, МА— це фла­гман­ська ін­сти­ту­ція ми­сте­цтва і куль­ту­ри в Укра­ї­ні, во­на по­ва­жає цін­но­сті со­лі­дар­но­сті, кри­ти­чно­го і від­по­від­аль­но­го ми­сле­н­ня, цін­но­сті са­мо­ви­ра­же­н­ня, — за­ува­жи­ла за­сту­пник ди­ре­кто­ра На­ціо­наль­но­го куль­тур­но-ми­сте­цько­го та му­зей­но­го ком­пле­ксу «Ми­сте­цький Ар­се­нал» Со­ло­мія БОРОШ. — В ме­жах ре­а­лі­за­ції ці­єї стра­те­гії ду­же ва­жли­во зво­ди­ти рі­зні ти­пи ми­сте­цтва під одним да­хом. То­му цьо­го ро­ку ми від­кри­ли лі­те­ра­тур­ну ла­бо­ра­то­рію, ла­бо­ра­то­рію су­ча­сно­го ми­сте­цтва, пла­ну­є­мо ла­бо­ра­то­рію те­а­траль­но­го ми­сте­цтва та ін­ші. «Ми­сте­цький Ар­се­нал» має ста­ти мі­сцем для рі­зних ми­сте­цьких пра­ктик, які бу­дуть про­ду­ку­ва­ти но­вий які­сний укра­їн­ський куль­тур­ний кон­тент. Якщо кон­кре­тні­ше, то в най­ближ­чі 50 ро­ків пла­ну­є­мо фор­му- ва­ти у нас ко­ле­кцію су­ча­сно­го укра­їн­сько­го ми­сте­цтва. Фор­му­ва­н­ня ко­ле­кції за­ймає сто­річ­чя, то­му ра­но чи пі­зно по­трі­бно з цьо­го по­ча­ти».

Аби по­ка­зу­ва­ти цю ко­ле­кцію, по­трі­бно по­дба­ти про кон­кре­тні про­сто­ро­ві рі­ше­н­ня. Са­ме то­му іні­ці­а­тив­на гру­па з роз­ви­тку «Ми­сте­цько­го Ар­се­на­лу» на­ма­га­є­ться за­лу­чи­ти до ро­бо­ти яко­мо­га біль­ше фа­хів­ців — обго­во­ре­н­ня ще три­ває. У пер­спе­кти­ві на 10 ро­ків — зро­би­ти «Ми­сте­цький Ар­се­нал» між­на­ро­дним май­дан­чи­ком для роз­ви­тку куль­тур­них спіль­них про­е­ктів, роз­ви­ва­ти під одним да­хом рі­зні ви­ди ми­сте­цтва, ве­ли­ка роль — про­сві­тни­цькій та со­ці­аль­ній ро­бо­ті. Се­ред ці­лей фі­нан­со­вих — бю­джет на рів­ні одно­го міль­йо­на єв­ро, зокре­ма, за ра­ху­нок фан­дрей­зин­гу та че­рез по­слу­ги і про­ду­кти МА. Та­кож у стра­те­гії, зокре­ма, пе­ред­ба­че­но від­кри­т­тя всіх площ до 2027 ро­ку.

Про ближ­чі пер­спе­кти­ви роз­по­ві­ла уча­сни­ця вор­кшо­пу Ма­рія РАСТВОРОВА: «Я пред­став­ля­ла гео­гра­фі­чний під­хід. Го­лов­на ідея — пе­ре­тво­ре­н­ня «Ми­сте­цько­го Ар­се­на­лу» в про­стір для ко­му­ні­ка­ції для рі­зних лю­дей. Всі, хто бу­ли в «Ар­се­на­лі», ба­чи­ли, що там ба­га­то стін, а за­раз, ко­ли ми взя­ли курс на Єв­ро­пу, отри­ма­ли бе­звіз, пер­шою на­шою іде­єю ста­ло при­бра­ти ці бар’єри — зро­би­ти Ар­се­нал від­кри­тим мі­сцем. У дво­рі ми про­по­ну­є­мо зро­би­ти не­ве­ли­чкий ланд­ша­фтний парк та від­кри­ти для за­га­лу ар­хе­о­ло­гі­чні роз­ко­пки древ­ньої цер­кви. Та­кож ми зро­би­ли зо­ну­ва­н­ня те­ри­то­рії — зро­би­ли її ін­клю­зив­ною, щоб бу­ло зру­чно всім — вклю­ча­ю­чи ді­тей, лю­дей по­хи­ло­го ві­ку та лю­дей з осо­бли­ви­ми по­тре­ба­ми».

Іні­ці­а­тив­на гру­па за­про­шує всіх охо­чих при­єд­ну­ва­ти­ся до обго­во­ре­н­ня стра­те­гії та обмі­ну дум­ка­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.