Хто во­рог Льво­ву?

Сміт­тє­ва кри­за за­гро­жує пе­ре­тво­ри­ти­ся на по­лі­ти­чну

Den (Ukrainian) - - День України - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Ке­рів­ник пар­ла­мент­ської фра­кції «Са­мо­по­міч» Олег Бе­ре­зюк на за­сі­дан­ні по­го­джу­валь­ної ра­ди пар­ла­мен­ту в по­не­ді­лок ого­ло­сив го­ло­ду­ва­н­ня на знак під­трим­ки ме­шкан­ців Льво­ва і про­те­сту про­ти дій цен­траль­ної вла­ди. «Львів на сьо­го­дні оку­по­ва­ний во­ро­гом. Рік то­му до цьо­го мі­ста Во­лі, яке зав­жди бу­ло і бу­де на пе­ре­до­вій бо­роть­би за Укра­ї­ну... при­йшов во­рог, який упро­довж ро­ку, ци­ні­чно обма­ню­ю­чи на ко­жно­му кро­ці, зну­ща­є­ться не ли­ше з ке­рів­ни­ка мі­ста чи по­лі­ти­чної си­ли, зну­ща­є­ться з лю­дей, які там жи­вуть», — за­го­стрив про­бле­му на­ро­дний де­пу­тат. Цьо­го ж дня мі­ський го­ло­ва Льво­ва Ан­дрій Са­до­вий по­ві­до­мив, що в мі­сті на­ко­пи­чи­ло­ся 8500 тонн твер­дих по­бу­то­вих від­хо­дів ( це 850 ван­та­жі­вок), які ні­ку­ди ви­во­зи­ти. Си­ту­а­ція кри­ти­чна, а цен­траль­на вла­да мов­чить у від­по­відь на про­ха­н­ня Льво­ва про до­по­мо­гу.

І до­по­мо­га, що за­пі­зни­ла­ся, на­ді­йшла. Прем’ єр- мі­ністр Во­ло­ди­мир Грой­сман на се­лек- тор­ній на­ра­ді з під­го­тов­ки до зи­ми, що від­бу­ла­ся учо­ра, звер­нув­ся до ор­га­нів мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня Укра­ї­ни: « Хо­чу за­раз по­про­си­ти всю кра­ї­ну: ша­нов­ні ко­ле­ги, мі­ські й сіль­ські го­ло­ви, го­ло­ви ОДА, якщо до вас ви­пад­ко­во звер­не­ться го­ло­ва мі­ста Льво­ва Ан­дрій Іва­но­вич Са­до­вий по до­по­мо­гу в пев­ний пе­рі­од ча­су з ви­ве­зе­н­ням смі­т­тя зі Льво­ва, я вас ду­же про­шу, будь ла­ска, якщо ви мо­же­те зро­би­ти, до­по­мо­жіть » . Прем’єр на­го­ло­сив, що Львів­ській обл­держ­адмі­ні­стра­ції при цьо­му ду­же ва­жли­во отри­ма­ти від ме­ра Льво­ва від­по­відь, за який час він мо­же розв’ яза­ти про­бле­му си­стем­но — по­бу­ду­ва­ти по­лі­гон для при­йма­н­ня смі­т­тя на одній із за­про­по­но­ва­них у Львів­ської обла­сті 14 зе­мель­них ді­ля­нок. Грой­сман по­обі­цяв на­да­ти Льво­ву 50 міль­йо­нів гри­вень із ре­зерв­но­го фон­ду Ка­бмі­ну на обла­шту­ва­н­ня та­ко­го по­лі­го­ну.

Си­ту­а­ція в мі­сті кри­ти­чна, пи­ше ко­ре­спон­дент «Дня» Те­тя­на Ко­зи­рє­ва. Смі­т­тя що­дня до­да­є­ться на 200 тонн, і, від­по­від­но, зро­стає тер­мін збе­рі­га­н­ня на май­дан­чи­ках роз­плав­ле­но­го під пе­ку­чим сон­цем ор­га­ні­чно­го ком­по­сту, що вже пов­ні­стю згнив і не­стер­пно смер­дить. Ви­сту­па­ю­чи на по­за­пла­но­во­му за­сі­дан­ні ко­мі­сії з пи­тань те­хно­ген­но-еко­ло­гі­чної без­пе­ки і над­зви­чай­них си­ту­а­цій, на­чаль­ник управ­лі­н­ня охо­ро­ни здо­ров’я ме­рії Во­ло­ди­мир Зуб за­зна­чив, ство­рю­є­ться за­гро­за на­се­лен­ню — мо­жли­ві спа­ла­хи не­без­пе­чних ін­фе­кцій­них хво­роб. Ко­мі­сія вдру­ге за ти­ждень звер­ну­ла­ся до ке­рів­ни­цтва кра­ї­ни. Амер по­пе­ре­див: якщо й цьо­го ра­зу від­по­віді не бу­де, то мі­ськра­да звер­не­ться до пра­во­охо­рон­них ор­га­нів що­до без­ді­яль­но­сті по­са­до­вих осіб. Тим ча­сом, пи­ше ко­ре­спон­дент «Дня», по­лі­ція ви­лу­чи­ла всі ма­те­рі­а­ли по­пе­ре­дніх за­сі­дань ко­мі­сії, а її чле­нів ви­кли­ка­ють на до­пит.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.