На екс­клю­зив­ній «Во­ли­нян­ці»

Den (Ukrainian) - - День України - На­та­лія МАЛІМОН, «День», Луцьк

У Лу­цьку — но­вий ту­ри­сти­чний мар­шрут

Ко­лись всю­ди­хо­ди, які ла­ска­во на­зи­ва­ли «во­ли­нян­ка­ми » , бу­ли в ба­га­тьох во­лин­ських ро­ди­нах. Ав­то­мо­біль Лу­АЗ969М, який мі­сце­вий за­вод зби­рав із 1979-го до 1992 ро­ку, лег­ко до­лав по­льо­ві до­ро­ги, ями, бо­ло­та. « Во­ли­нян­ка » уві­йшла до де­ся­тки най­кра­щих пов­но­при­ві­дних ав­то­мо­бі­лів Єв­ро­пи на Ту­рин­сько­му ав­то­са­ло­ні в Іта­лії 1978 ро­ку. Во­на та­кож бу­ла одні­єю з ві­зи­ті­вок Лу­цька та Во­ли­ні.

Гро­мад­ська спіл­ка «Ту­ри­сти­чний альянс Лу­цька», ту­ри­сти­чна фір­ма «Но­ві ман­дри» за спри­я­н­ня управ­лі­н­ня ту­ри­зму та про­мо­ції мі­ста Лу­цької мі­ської ра­ди пред- ста­ви­ли но­ву ту­ри­сти­чну атра­кцію се­зо­ну — за­хо­плю­ю­чу ман­дрів­ку Лу­цьком на «Во­ли­нян­ці». Для цьо­го при­дба­ли ста­рий всю-

ди­хід, який від­шу­ка­ли аж у Ра­тнів­сько­му ра­йо­ні. Ав­то­мо­біль пе­ре­о­бла­дна­ли для пе­ре­ве­зе­н­ня п’яти ту­ри­стів і обла­дна­ли ау­діо­гі­дом. Мар­шрут екс­кур­сії роз­ро­би­ли та­ким чи­ном, щоб по­ка­за­ти най­гар­ні­ші ку­то­чки Лу­цька. Кін­це­ва зу­пин­ка — бі­ля се­ре­дньо­ві­чно­го зам­ку Лю­бар­та.

ФО­ТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.