Крок до ви­рі­ше­н­ня про­бле­ми

Хер­сон за­ку­пив чо­ти­ри тро­лей­бу­си на 20 млн гри­вень

Den (Ukrainian) - - День України -

Мі­ське ко­му­наль­не під­при­єм­ство« Хер­со­н­еле­ктро­транс» про­ве­ло тен­дер­на за­ку­пів­лю но­вих тро­лей­бу­сів. В ре­зуль­та­ті тор­гів до­го­вір укла­де­но з До­чП «Ав­то­скла­даль­ний за­вод №1» АТ «АК «Бо­г­дан Мо­торс», який по­ста­вить у Хер­сон чо­ти­ри низь­ко­пі­дло­го­вих тро­лей­бу­си «Бо­г­дан» Т70117 по 4,95 млн грн за оди­ни­цю. Ін­фор­ма­цію про за­ку­пів­лю опу­блі­ко­ва­но на пор­та­лі ProZorro. В до­го­во­рі за­зна­че­но, що по­ста­чаль­ник зо­бов’яза­ний на­да­ти то­вар про­тя­гом 2017 ро­ку. Га­ран­тій­ний строк тро­лей­бу­сів ста­но­вить два ро­ки, або 100 тис. км про­бі­гу.

Но­ві тро­лей­бу­си ма­ю­тьпо­лі­пши­ти­транс­порт­ну­си­ту­а­ці­ю­вХер­со­ні.На­ра­зі«Хер­со­н­еле­ктро­транс»ви­пу­ска­є­на­лі­ні­ю­о­рі­єн­тов­но­30ма­шин,одна­кцьо­го­бра­кує для на­да­н­ня які­сних по­слуг із пе­ре­ве­зе­н­ня. Си­ту­а­ція по­гір­ши­ла­ся в сі­чні цьо­го ро­ку, ко­ли при­ва­тні пе­ре­ві­зни­ки ви­рі­ши­ли під­ви­щи­ти пла­ту за про­їзд у мар­шру­тках із 3 до 5 гри­вень. Кіль­ка днів у Хер­со­ні бу­ли пе­ре­бої з пе­ре­ве­зе­н­ня­ми, однак пе­ре­кри­ти «при­ва­тні» мар­шру­ти ко­му­наль­ним транс­пор­том бу­ло не­мо­жли­во че­рез йо­го від­сут- ність. На­ра­зі три­ва­ють су­до­ві про­це­си з пе­ре­ві­зни­ка­ми що­до під­ня­т­тя вар­то­сті про­їзду. Мі­ськра­да ска­су­ва­ла рі­ше­н­ня ви­кон­ко­му про під­ня­т­тя та­ри­фу. Ці­на за про­їзд у мар­шру­тках по­ки за­ли­ша­є­ться на рів­ні трьох гри­вень. На­га­да­є­мо, у ве­ре­сні ми­ну­ло­го ро­ку МКП «Хер­со­н­еле­ктро­транс» про­ве­ло тен­дер за­ку­пів­лю 12 тро­лей­бу­сів, які бу­ли у ви­ко­ри­стан­ні в кра­ї­нах ЄС. Ро­з­гля­нув­ши чо­ти­ри про­по­зи­ції, пе­ре­мож­цем тор­гів ви­зна­ли ТОВ «Тор­го­вий Дім «ЛІТАН», який за­про­по­ну­вав по­ста­ви­ти 12 машин за 13 міль­йо­нів 347 ти­сяч гри­вень. Ішло­ся про машини Skoda 14TR, ви­пу­ще­ні в 1990-х ро­ках.

Пі­сля ого­ло­ше­н­ня ре­зуль­та­тів тор­гів у Хер­со­ні по­ча­ли лу­на­ти зви­ну­ва­че­н­ня на адре­су «Хер­со­н­еле­ктро­трансу» в то­му, що під­при­єм­ство ви­тра­ти­ло за­над­то ве­ли­кі ко­шти як для та­кої те­хні­ки. Пі­сля ре­зо­нан­су в ЗМІ у спра­ву втру­ти­ла­ся СБУ. За­ку­пів­лю бу­ло ска­со­ва­но, а ко­шти, на­да­ні КП на тро­лей­бу­си, роз­по­ді­ле­ні пе­ре­ва­жно на під­трим­ку ме­ди­чних за­кла­дів мі­ста. Цьо­го­річ із мі­сько­го бю­дже­ту на­да­ли вже 20 млн гри­вень, але при­дба­ти ви­рі­ши­ли ви­клю­чно но­ві тро­лей­бу­си.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.