У Брюс­се­лі роз­по­ча­ли­ся пе­ре­го­во­ри про Brexit

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Учо­ра в Брюс­се­лі роз­по­ча­ли­ся пе­ре­го­во­ри про ви­хід Ве­ли­ко­бри­та­нії зі скла­ду Єв­ро­со­ю­зу (Brexit). У них бе­руть участь бри­тан­ський мі­ністр з пи­тань ви­хо­ду кра­ї­ни з ЄС Де­від Де­віс і го­ло­ва пе­ре­го­вор­ної гру­пи ЄС з пи­тань Brexit Мі­шель Бар­ньє. До якнай­швид­шо­го по­ча­тку пе­ре­го­во­рів, зокре­ма, за­кли­ка­ли мі­ні­стри за­кор­дон­них справ кіль­кох дер­жав ЄС, які кри­ти­ку­ють оби­дві сто­ро­ни за по­віль­ність. «Ни­ні­шній стан не мо­же три­ва­ти ві­чно, Brexit по­ви­нен бу­ти здій­сне­ний», — за­явив го­ло­ва МЗС Ав­стрії Се­ба­сті­ян Курц. «З ча­су ре­фе­рен­ду­му ми­нув уже рік, у нас за­кін­чу­є­ться час», — на­го­ло­сив йо­го ко­ле­га за по­са­дою з Лю­ксем­бур­гу Жан Ас­сель­борн. Мі­ністр за­кор­дон­них справ Ве­ли­ко­бри­та­нії Бо­рис Джон­сон на­пе­ре­до­дні пе­ре­го­во­рів за­явив, що Лон­дон пра­гне до «гли­бо­ко­го і осо­бли­во­го пар­тнер­ства» з Єв­ро­со­ю­зом пі­сля ви­хо­ду зі скла­ду ЄС. «Най­ва­жли­ві­ше — це за­зир­ну­ти за го­ри­зонт, по­ду­ма­ти про но­ве май­бу­тнє і но­ве пар­тнер­ство», — за­явив Джон­сон в Лю­ксем­бур­зі. Офі­цій­ні пред­став­ни­ки Брюс­се­ля і Лон­до­на впер­ше пі­сля бри­тан­сько­го ре­фе­рен­ду­му про ви­хід з Єв­ро­со­ю­зу обго­во­рю­ють умо­ви від­мо­ви Спо­лу­че­но­го Ко­ро­лів­ства від член­ства в ЄС. Брюс­сель, на­сам­пе­ред, ці­кав­лять га­ран­тії для гро­ма­дян дер­жав ЄС, які жи­вуть у Ве­ли­ко­бри­та­нії і ви­ко­на­н­ня ці­єю кра­ї­ною всіх фі­нан­со­вих зо­бов’язань, взя­тих нею як чле­ном Єв­ро­со­ю­зу. Йти­ме­ться та­кож про но­ві кор­до­ни між Ір­лан­ді­єю і Пів­ні­чною Ір­лан­ді­єю.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.