У Ла­тві­ї­о­фі­цій­но по­чав ді­я­ти ба­таль­йон НАТО

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Муль­ти­на­ціо­наль­ний ба­таль­йон НАТО у Ла­твії, який очо­лює Ка­на­да, в по­не­ді­лок офі­цій­но роз­по­чав свою ді­яль­ність на вій­сько­вій ба­зі по­бли­зу мі­ста Ада­жі. Як по­ві­до­мив пор­тал Delfi, на офі­цій­ній це­ре­мо­нії бу­ли при­су­тні пре­зи­дент Ла­твії Рей­монд Ве­йо­ніс і ген­сек НАТО Єнс Стол­тен­берг. «Ці си­ли над­си­ла­ють ду­же чі­ткий си­гнал: НАТО ви­сту­пає як єди­не ці­ле... І ці си­ли тіль­ки одна ча­сти­на шир­шої кар­ти­ни. НАТО та­кож роз­гор­тає бо­йо­ві під­роз­ді­ли в Есто­нії, Ли­тві та Поль­щі. Ці бо­йо­ві гру­пи слу­жать спіль­ній ме­ті — за­хи­сти­ти наш альянс і стри­му­ва­ти агре­сію » , — ска­зав Стол­тен­берг. Крім ка­над­ців і ла­твій­ців, до скла­ду ба­таль­йо­ну вхо­дять вій­сько­ві з Ал­ба­нії, Іта­лії, Іспа­нії, Поль­щі та Сло­ве­нії — за­га­лом по­над 1000 осіб.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.