Га­брі­ель: сан­кці­ї­про­ти РФ тре­ба збе­рі­га­ти до пов­но­го ви­ко­на­н­ня «Мін­ська»

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Го­ло­ва МЗС Ні­меч­чи­ни Зі­гмар Га­брі­ель за­явив, що сан­кції про­ти Ро­сії по­трі­бно збе­рі­га­ти до пов­но­го ви­ко­на­н­ня Мін­ських до­мов­ле­но­стей. Про це йде­ться в ін­терв’ю, яке опу­блі­ко­ва­не на сай­ті ні­ме­цько­го Бун­де­све­ру. «Нам по­трі­бна Мо­сква для ви­рі­ше­н­ня ба­га­тьох кон­флі­ктів у сві­ті. Без­пе­ки та ста­біль­но­сті у Єв­ро­пі та всьо­му сві­ті не­мо­жли­во до­ся­гну­ти без Ро­сії — та без США», — ска­зав він, від­по­від­а­ю­чи на за­пи­та­н­ня про ро­зви­ток ні­ме­цько-ро­сій­ських від­но­син, зокре­ма вра­хо­ву­ю­чи «кон­текст на­пру­же­но­сті між Мо­сквою та Ки­є­вом». «Во­дно­час ми не по­вин­ні за­бу­ва­ти, що Ро­сія по­ста­ви­ла під сум­нів єв­ро­пей­ську си­сте­му без­пе­ки ане­ксі­єю Кри­му та сво­єю по­ве­дін­кою на схо­ді Укра­ї­ни. Ось чо­му ва­жли­во, щоб ми до­три­му­ва­ли­ся сан­кцій про­ти Ро­сії, до­ки не бу­де до­ся­гну­тий про­грес у ви­ко­на­н­ня Мін­ських угод», — за­явив Га­брі­ель.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.