Фор­пост Єв­ро­пи

«Не­об­хі­дно роз­ро­бля­ти план між­на­ро­дної до­по­мо­ги Укра­ї­ні. Але для цьо­го і ми ма­є­мо до­по­мог­ти со­бі — ство­ри­ти умо­ви», — Юрій ЩЕРБАК

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Іван КАПСАМУН, Ва­лен­тин ТОРБА, «День»

«19 черв­ня у Бер­лі­ні спіль­но з ли­тов­ськи­ми дру­зя­ми, пар­ла­мен­та­ря­ми про­су­ва­ти­ме­мо план під­трим­ки Укра­ї­ни (своє­рі­дний план Мар­шал­ла)», — на­пи­са­ла на­пе­ре­до­дні у се­бе в «Фейс­бу­ці» го­ло­ва ко­мі­те­ту Вер­хов­ної Ра­ди в за­кор­дон­них спра­вах Ган­на Го­пко. Ще три ро­ки то­му, пі­сля Єв­ро­май­да­ну і ро­сій­ської агре­сії, в Укра­ї­ні вже ви­слов­лю­ва­ли­ся з цьо­го при­во­ду. Йшло­ся про спи­са­н­ня Укра­ї­ні з бо­ку За­хо­ду пов­ні­стю або час­тко­во зов­ні­шньо­го бор­гу, а та­кож на­да­н­ня сут­тє­вої фі­нан­со­вої до­по­мо­ги. Однак на офі­цій­но­му рів­ні про це фа­кти­чно не го­во­ри­ли ( при­найм­ні ін­фор­ма­ції та­кої не бу­ло), дис­ку­сії то­чи­ли­ся зде­біль­шо­го в екс­пер­тно­му се­ре­до­ви­щі. Сьо­го­дні, як ба­чи­мо, з по­да­чі Ган­ни Го­пко ця те­ма мо­же отри­ма­ти но­ве ди­ха­н­ня.

Зви­чай­но, «план Мар­шал­ла» ре­а­лі­зо­ву­вав­ся в зов­сім ін­ших істо­ри­чних умо­вах. Це про­гра­ма еко­но­мі­чної до­по­мо­ги Єв­ро­пі (близь­ко двад­ця­тьом кра­ї­нам) з бо­ку СШАпі­сля Дру­гої сві­то­вої вій­ни. Крім еко­но­мі­чної до­по­мо­ги, во­на та­кож ма­ла на ме­ті про­ти­дію по­ши­рен­ню впли­ву СРСР і со­ці­а­лі­сти­чних ідей у кра­ї­нах За­хі­дної Єв­ро­пи. «Спо­ча­тку тре­ба за­зна­чи­ти, що «план Мар­шал­ла» ре­а­лі­зо­ву­вав­ся вже пі­сля Дру­гої сві­то­вої вій­ни, а не під час бо­йо­вих дій, — ко­мен­тує «Дню» го­ло­ва Ко­мі­те­ту еко­но­мі­стів Укра­ї­ни Ан­дрій НОВАК. — Крім то­го, «план Мар­шал­ла» пе­ред­ба­чає зов­ні­шнє управ­лі­н­ня — як фі­нан­со­ве, так і адмі­ні­стра­тив­не. Я не ду­маю, що в Укра­ї­ні є за­раз по­лі­ти­чні си­ли, які го­то­ві від­да­ти управ­лі­н­ня кра­ї­ною зов­ні­шнім пар­тне­рам. Тоб­то ре­аль­ність та­ка, що спо­ча­тку по­трі­бно за­кін­чи­ти вій­ну. На­вряд чи зна­йду­ться та­кі, хто за­хо­че фі­нан­су­ва­ти кра­ї­ну, яка пе­ре­бу­ває у ста­ні вій­ни. От­же, спо­ча­тку по­трі­бен план де­о­ку­па­ції Дон­ба­су і Кри­му, план при­пи­не­н­ня вій­ни, а вже пі­сля цьо­го мо­жна го­во­ри­ти про якісь еко­но­мі­чні пла­ни».

« Пов­то­ри­ти по­ді­бне до «пла­ну Мар­шал­ла» не­мо­жли­во, — та­кож на­го­ло­шує в ко­мен­та­рі «Дню» пу­блі­цист, ди­пло­мат Юрій ЩЕРБАК. — «План Мар- шал­ла» був аб­со­лю­тно уні­каль­ним про­е­ктом для зруй­но­ва­ної на­цист­ською Ні­меч­чи­ною Єв­ро­пи. Ра­дян­ський Со­юз від­мо­вив­ся від цьо­го про­е­кту, тим ча­сом як Єв­ро­па від­но­ви­ла свій і на­у­ко­вий, і те­хно­ло­гі­чний по­тен­ці­ал. Аме­ри­кан­ці, чия кра­ї­на не при­пи­ня­ла сво­го роз­ви­тку під час Дру­гої сві­то­вої вій­ни, то­ді, зокре­ма, на­вча­ли ме­не­дже­рів із Єв­ро­пи».

Так, сьо­го­дні зов­сім ін­ші ре­а­лії, і го­во­ри­ти про « план Мар­шал­ла», як це бу­ло в се­ре­ди­ні XX ст., для Укра­ї­ни бу­ло б не­пра­виль­но. Про­те са­ма ідея до­нор­ської до­по­мо­ги кра­ї­ні, яка зу­пи­ни­ла ро­сій­ську агре­сію і за­хи­щає Єв­ро­пу від про­су­ва­н­ня Крем­ля на За­хід, є вір­ною. «Справ­ді, не­об­хі­дно роз­ро­бля­ти план між­на­ро­дної до­по­мо­ги Укра­ї­ні, — ка­же Юрій Щербак. — Але для цьо­го Укра­ї­на са­ма має до­по­мог­ти со­бі — ство­ри­ти умо­ви для ін­ве­сти­цій, при­пи­ни­ти гра­бу­ва­ти ін­ве­сто­рів, за­без­пе­чи­ти спра­ве­дли­вість у пра­во­охо­рон­них ор­га­нах, су­дах і про­ве­сти акту­аль­ні ре­фор­ми. Якщо чи­нов­ник і да­лі про­дов­жу­ва­ти­ме ви­ма­га­ти з ін­ве­сто­ра ха­ба­ра, то ні­чо­го з та­ких пла­нів не ви­йде. За­хі­дні ін­ве­сто­ри про­сять — дай­те нам нор­маль­ні пра­ви­ла гри. То­му я пе­ре­ко­на­ний, що Укра­ї­ні до­по­мо­га по­трі­бна, але в пра­виль­но­му кон­текс­ті, і най­пер­ше те­хно­ло­гі­чна. При цьо­му Укра­ї­на са­ма має ви­зна­чи­ти прі­о­ри­те­тні сфе­ри і не ро­би­ти з се­бе си­ро­вин­ну кра­ї­ну. Крім то­го, по­трі­бно роз­ви­ва­ти сфе­ру но­вих озбро­єнь за стан­дар­та­ми НАТО».

На сьо­го­дні Укра­ї­на вже ті­сно спів­пра­цює з За­хо­дом. На­ре­шті за­пра­цю­ва­ли без­ві­зо­вий ре­жим та Уго­да про асо­ці­а­цію з Єв­ро­пей­ським Со­ю­зом, три­ває ті­сна спів­пра­ця у вій­сько­вій сфе­рі з кра­ї­на­ми НАТО, а от що­до фі­нан­со­вої до­по­мо­ги, то во­на здій­сню­є­ться в ме­жах кре­ди­тів ( як пра­ви­ло, від МВФ), які Укра­ї­ні ще по­трі­бно бу­де по­вер­та­ти. Зви­чай­но, своє­рі­дною до­по­мо­гою мо­жна вва­жа­ти сан­кції За­хо­ду про­ти Ро­сії (до ре­чі, бу­кваль­но вчо­ра Ра­да ЄС про­дов­жи­ла до 23 черв­ня на­сту­пно­го ро­ку сан­кції про­ти оку­по­ва­но­го Кри­му і Се­ва­сто­по­ля), але в цьо­му ра­зі йде­ться не так про до­по­мо­гу Укра­ї­ні, як про імідж і по­зи­цію са­мо­го За­хо­ду. Від­су­тність кон­кре­тних кро­ків ще біль­ше розв’яза­ла б ру­ки Крем­лю і про­я­ви­ла слаб­кість СШАта кра­їн Єв­ро­со­ю­зу.

«До­по­мо­га За­хо­ду Укра­ї­ні мо­же бу­ти рі­зною, — ко­мен­тує мі­ністр еко­но­мі­ки Укра­ї­ни (1992 р.), го­ло­ва Фон­ду дер­жав­но­го май­на ( 1997 — 1998 рр.), на­ро­дний де­пу­тат II, V та VI скли­кань Во­ло­ди­мир ЛАНОВИЙ. — Але якщо го­во­ри­ти про ма­те­рі­аль­ні за­со­би, то слід ро­зу­мі­ти їхню спря­мо­ва­ність і мо­жли­вість ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти. «План Мар­шал­ла» сво­го ча­су мав на ме­ті від­но­ви­ти об’єкти і си­сте­ми жит­тє­за­без­пе­че­н­ня, які бу­ли зруй­но­ва­ні в кра­ї­нах Єв­ро­пи. Йшло­ся про за­во­ди, до­ро­ги, ко­му­наль­не го­спо­дар­ство та ін­ші стру­кту­ри. На­віть зер­но, ву­гі­л­ля, ру­ду СШАза­во­зи­ли до Єв­ро­пи в борг. Який сенс мо­же ма­ти по­ді­бний план для Укра­ї­ни? Це, перш за все, від­нов­ле­н­ня зруй­но­ва­них об’єктів. Всі ін­ші чин­ни­ки, які пов’яза­ні з ма­те­рі­аль­ним за­без­пе­че­н­ням, на мою дум­ку, не по­тре­бу­ють та­ко­го пла­ну. По­трі­бні су­ча­сні про­ра­хо­ва­ні про­е­кти для від­по­від­них вли­вань ко­штів. І пи­та­н­ня тут не в су­мі ко­штів, а в то­му, як во­ни ма­ють ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти­ся. Ме­ні зда­є­ться, що з на­шо­го бо­ку по­ки що це не усві­дом­ле­но. То­му не вар­то ду­ма­ти, що ко­ли на­ді­йдуть гро­ші, то одра­зу роз­по­чне­ться від­нов­ле­н­ня. По­трі­бна актив­на ро­бо­та, а не па­сив­на, з очі­ку­ва­н­ня­ми яки­хось тим­ча­со­вих пре­фе­рен­цій».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.