Ан-132D на LE BOURGET 2017

«Укр­обо­рон­пром» здій­снить сві­то­ву прем’єру лі­та­ка на між­на­ро­дно­му па­ризь­ко­му аі­ва­шоу

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Пі­дго­ту­вав Іван КАПСАМУН, «День»

Лі­так роз­ро­бле­ний в ко­о­пе­ра­ції зі сві­то­ви­ми ком­па­ні­я­ми-лі­де­ра­ми авіа­бу­ду­ва­н­ня, йде­ться на сай­ті «Укр­обо­рон­про­му». Під час ви­став­ки за­пла­но­ва­ні де­мон­стра­цій­ні по­льо­ти Ан-132D (пер­ший про­то­тип пер­спе­ктив­но­го ба­га­то­ці­льо­во­го транс­порт­но­го Ан-132, який ство­рю­є­ться ДП «Ан­то­нов» спіль­но з пар­тне­ра­ми із Са­у­дів­ської Ара­вії) та пре­зен­та­ція ін­ших про­грам «Ан­то­но­ва». На об’єд­на­но­му стен­ді бу­дуть роз­мі­ще­ні но­ві­тні роз­роб­ки авіа­цій­но­го кла­сте­ру «Укр­обо­рон­про­му», ра­ке­тна те­хні­ка та ін­ша про­ду­кція ві­тчи­зня­но­го ОПК. На цій, як і на всіх ін­ших між­на­ро­дних ви­став­ках, «Укр­обо­рон­пром» ста­вить со­бі за ме­ту за­лу­чи­ти іно­зем­них ви­ро­бни­ків до вза­є­мо­ви­гі­дної спів­пра­ці та про­де­мон­стру­ва­ти ін­ве­сто­рам пер­спе­ктив­ність укра­їн­сько­го обо­рон­но­го ком­пле­ксу.

ФО­ТО З САЙТА ANTONOV.COM

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.