Ко­ли світ став віль­ним

У ви­дав­ни­цтві «Лю­та спра­ва» ви­йшла но­ва книж­ка Оле­ся Улья­нен­ка «Там, де Пів­день»

Den (Ukrainian) - - Культура - Дми­тро ДЕСЯТЕРИК, «День»

Пи­сьмен­ник Олесь Улья­нен­ко (1962—2010) цьо­го ро­ку, схо­же, є одним із цен­траль­них куль­тур­них ге­ро­їв. Окрім ви­хо­ду книж­ки, у по­не­ді­лок ста­ло ві­до­мо про старт зйо­мок трьох пов­но­ме­тра­жних філь­мів, пов’яза­них з ним: «Ди­кі ко­ні» (ре­жи­сер — Во­ло­ди­мир Ти­хий; «Се­ра­фи­ма» — екра­ні­за­ція одно­ймен­но­го ро­ма­ну (Ма­ри­ся Ні­кі­тюк); до­ку­мен­таль­ний біо­гра­фі­чний «Олесь Улья­нен­ко: без цен­зу­ри» (Юлія Ша­шко­ва).

«Там, де Пів­день» — збір­ка по­ві­стей, на­пи­са­них у рі­зні ро­ки: «Там, де Пів­день», «Зи­мо­ва по­вість», «Сє­дой», «Бо­гем­на ра­псо­дія». Вча­сне ви­да­н­ня. Як і все, що пов’яза­но з цим, усе ще не­до­оці­не­ним, про­за­ї­ком.

Улья­нен­ко-ав­тор скла­да­є­ться з су­пе­ре­чно­стей. Мі­зо­гін і се­ксист у по­шу­ку іде­аль­ної ко­ха­ної. Го­мо­фоб, що ре­гу­ляр­но встав­ляє в сю­же­ти го­мо­е­ро­ти­чні сце­ни. Ди­кий не­при­бор­ка­ний ци­нізм — і ви­со­ка пе­чаль. Гній, кал, кров, смо­рід — і за­во­ро­жли­ві опи­си кра­є­ви­дів.

«Со­сна за­чі­па­ла по­кру­че­ним гі­л­лям не­бо, що про­сто па­да­ло, а при кін­ці хи­ли­ло­ся, і сніг та не­бо роз­ме­жо­ву­ва­ло­ся тон­кою смуж­кою оче­ре­ту» («Зи­мо­ва по­вість»).

« Я по­ди­вив­ся на кри­вий апен­дикс за­то­ки, що роз­то­пле­ним оло­вом по­чи­на­ла­ся між чер­во­них ока­рин круч, тя­гну­ла­ся до не­да­ле­ко­го тем­но­го мо­ря, ве­ду­чи шка­ра­лу­пки бі­лих па­ру­сни­ків, бі­лих ча­йок, і ли­ше аме­ти­сто­ве не­бо не­ру­хо­мо ле­жа­ло, ві­чність ле­жа­ло, а під ним усе змі­ню­ва­ло­ся» («Там, де Пів­день»).

«Ро­же­вим ту­ма­ном кри­ли­ся бе­ре­ги, від­сві­чу­ва­ло пор­це­ля­ною, від то­го про­би­ва­ло за­хо­пле­н­ням і зди­ву­ва­н­ням, на­чеб­то хтось до­зво­лив гля­ну­ти на ди­тя­чі дав­но чо­мусь за­бу­ті лу­бо­чні ма­люн­ки, що да­ру­ють до Но­во­го ро­ку». («Бо­гем­на ра­псо­дія»).

«Ві­кна ста­ли зря­чі, і він по­ба­чив ве­ле­тен­ський про­стір, тон­ко ви­сте­ле­ний сні­гом, і там гу­ля­ла осінь, по­вії, по­е­ти і ви­гна­ні ко­ро­лі» («Бо­гем­на ра­псо­дія»).

Йо­го кра­є­ви­ди кра­сно­мов­ні­ші за ге­ро­їв, що в них ді­ють. Ба біль­ше, він на­стіль­ки за­хо­пле­но і са­мо­за­бут- ньо пра­цює з мо­вою, що ін­ко­ли втра­чає сю­жет; мо­жна ска­за­ти, що в Улья­нен­ка ро­ман з укра­їн­ською — на­стіль­ки ін­тим­ний, що істо­рія в ньо­му є тре­тьою зай­вою. Йо­го пе­ред­ба­че­н­ня ди­во­ви­жно то­чні: зи­мо­ве мі­сто, пе­ре­рі­за­не ба­ри­ка­да­ми, бро­ньо­ви­ки мі­лі­ції, по­би­ті сту­ден­ти — це в «Зи­мо­вій по­ві­сті», опу­блі­ко­ва­ній в 1994-му. Але від ро­лі по­е­та-про­ро­ка, що за­над­то дов­го тя­жі­ла над на­шою лі­те­ра­ту­рою, він від­мов­ля­є­ться. Ско­рі­ше, він, ціл­ком по-єв­ро­пей­ськи, по­ет про­кля­тий.

І він не не­на­ви­дить жі­нок — бо «скіль­ки ра­зів тре­ба ці­лу­ва­ти жін­ку, щоб зро­зу­мі­ти, що во­на то­бі не на­ле­жа­ти­ме ні­ко­ли, як і ти їй: у цьо­му є най­кра­ща отру­та жи­т­тя», бо «ба­наль­ність — це за­вче­на на­пам’ять ко­жно­ден­на тра­ге­дія» («Там, де Пів­день»). Адже йо­го ко­ха­н­ня обі­йма­є­ться зі смер­тю, йо­го ге­рої зав­жди са­мо­тні, і для них за­ли­ша­є­ться два ви­хо­ди — вте­ча або за­ги­бель. Про­та­го­ні­сти Улья­нен­ка — по­стій­но ре­фле­ксу­ю­чі, роз­па­чли­во без­стра­шні, ні­ким не по­ня­ті бун­тів­ни­ки — тоб­то пи­то­мо укра­їн­ські ро­ман­ти­чні пер­со­на­жі, са­ме та­ких на­ша лі­те­ра­ту­ра по­ро­джує ще з ча­сів Шев­чен­ка. І го­лов­на на­віть не цін­ність, а при­страсть у них зав­жди одна — сво­бо­да. Як у мо­ло­до­го бан­дит­сько­го «ка­пі­та­на» в «Там, де Пів­день», як у вбив­ці ти­ра­нів у «Зи­мо­вій по­ві­сті», як у по­е­та Ко­сті в «Бо­гем­ній ра­псо­дії». Ві­чне й нев­та­мо­ва­не пра­гне­н­ня, се­ред усьо­го бру­ду, кро­ві й здо­ро­во­го глу­зду зро­би­ти так, аби «світ став віль­ним» («Зи­мо­ва по­вість»).

Ні, Улья­нен­ко — не про­рок. Він про­сто схо­жий на Укра­ї­ну. Ін­ко­ли на­віть ля­ка­ю­че схо­жий.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.