Iсто­ри­чний ре­зуль­тат

У Ки­є­ві за­вер­шив­ся чем­піо­нат Єв­ро­пи-2017 зі стриб­ків у во­ду. В очно­му ко­ман­дно­му за­лі­ку збір­на Укра­ї­ни по­сі­ла пер­ше мі­сце

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Ва­дим ЛУБЧАК, «День»

Укра­їн­ська збір­на зі стриб­ків у во­ду за по­ка­зни­ком ви­гра­них ме­да­лей по­сі­ла дру­ге мі­сце на чем­піо­на­ті Єв­ро­пи, який три­ває у Ки­є­ві 12-18 черв­ня. В акти­ві укра­їн­ців — 10 на­го­род (3 зо­ло­ті, 4 срі­бні і 3 брон­зо­ві). Біль­ше — тіль­ки в ро­сі­ян — 11 (3+6+2). На тре­тьо­му за­галь­но­ко­ман­дно­му мі­сці фі­ні­шу­ва­ла збір­на Ве­ли­ко­бри­та­нії — 6 на­го­род (3+0+3). Втім, в очко­во­му ко­ман­дно­му за­лі­ку, де вра­хо­ву­ють не тіль­ки ме­даль­ні мі­сця, а й по­зи­ції ін­ших спортс­ме­нів, Укра­ї­на ви­бо­ро­ла пер­шість, на­брав­ши 244 ба­ли — про­ти 242 у ро­сі­ян. Це пер­ший по­ді­бний успіх укра­їн­ської збір­ної в істо­рії. Зо­ло­ті ме­да­лі у скла­ді укра­їн­ської ко­ман­ди здо­бу­ва­ли Іл­ля Ква­ша (трам­плін 1 м), Оле­ксандр Гор­шко­во­зов і Ма­ксим Дол­гов (син­хрон, пла­тфор­ма 10 м), Ган­на Пи­сьмен­ська (трам­плін 3 м).

За­га­лом на п’єде­стал ки­їв­сько­го чем­піо­на­ту Єв­ро­пи за­га­лом під­ні­ма- ли­ся пред­став­ни­ки 8-ми кра­їн: Ро­сія — 11 на­го­род ( 3,6 , 2) , Укра­ї­на — 10 ( 3, 4,3 ), Ве­ли­ко­бри­та­нія — 6(3, 0, 3), Іта­лія —3 (2, 0, 1), Фран­ція —3 (2, 0, 1), Ні­меч­чи­на — 4 (0, 2, 2), Швей­ца­рія —1 (0, 1, 0), Гол­лан­дія —1 (0, 0, 1).

Як по­ві­дом­ляє НОК, во­ло­да­ря­ми ме­да­лей остан­ньо­го ком­пле­кту на­го­род ста­ли уча­сни­ки ін­ди­ві­ду­аль­них стриб­ків з 10- ме­тро­вої ви­шки: фран­цуз Бе­нья­мін Оф­фре (511,75 ба­ла) — «зо­ло­то», ро­сі­я­нин Ві­ктор Мі­ні­ба­єв ( 493,25) — « срі­бло » та бри­та­нець Ме­тью Лі ( 485,55) — « брон­за » ; укра­ї­нець Ма­ксим Дол­гов (468,50) у цій ди­сци­плі­ні фі­ні­шу­вав че­твер­тим.

«На­ші спортс­ме­ни по­ка­за­ли се­бе чу­до­во. І для те­хко­ма цей чем­піо­нат був як свя­то. Єди­не, що ми не очі­ку­ва­ли, що бу­де та­ка кіль­кість гля­да­чів. Наш спорт- ком­плекс про­сто не зміг вмі­сти­ти всіх ба­жа­ю­чих від­ві­да­ти зма­га­н­ня. Ду­маю, ми всі за­слу­жи­ли най­ви­щої оцін­ки » , — по­ді­ли­ла­ся вра­же­н­ня­ми від про­ве­де­н­ня чем­піо­на­ту го­лов­ний тре­нер збір­ної Укра­ї­ни зі стриб­ків у во­ду Та­ма­ра То­кма­че­ва.

На­га­да­є­мо, що чем­піо­нат Єв­ро­пи зі стриб­ків у во­ду-2017 — п’ятий чем­піо­нат Єв­ро­пи зі стриб­ків у во­ду, що три­вав у Ки­є­ві з 12 до 18 черв­ня 2017 ро­ку. Зма­га­н­ня від­бу­ва­лись у 13 ди­сци­плі­нах. Впер­ше в про­гра­му чем­піо­на­ту Єв­ро­пи вклю­че­но син­хрон­ні стриб­ки у мік­сті з 3-ме­тро­во­го трам­плі­на та 10-ме­тро­вої пла­тфор­ми. Ми­ну­ло­го ро­ку на чем­піо­на­ті Єв­ро­пи зі стриб­ків у во­ду в Лон­до­ні ( Ве­ли­ко­бри­та­нія) збір­на Укра­ї­ни по­сі­ла 3-тє за­галь­но­ко­ман­дне мі­сце, здо­був­ши 8 на­го­род — 3 зо­ло­ті, 2 срі­бні та 3 брон­зо­ві.

ФО­ТО З САЙТА НА­ЦІО­НАЛЬ­НО­ГО ОЛІМПІЙСЬКОГО КО­МІ­ТЕ­ТУ УКРА­Ї­НИ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.