ДОВІДКА «Дня»

Den (Ukrainian) - - Культура -

Олесь Улья­нен­ко (справ­жнє ім’ я — Оле­ксандр Ста­ні­сла­во­вич Улья­нов; 14 сер­пня 1962, Хо­рол — 17 сер­пня 2010, Ки­їв) — укра­їн­ський про­за­їк. На­вчав­ся в Лю­бен­сько­му ме­ди­чно­му учи­ли­щі, у 1980 за­кін­чив Ми­ко­ла­їв ське ме­ди­чне учи­ли­ще. Пра­цю­вав у Яку­тії, слу­жив де­сан­тни­ком у Ра­дян­ській ар­мії вСхі­дній Ні­меч­чи­ні та Аф­га­ні­ста­ні. Вів мар­гі­наль­ний спо­сіб жи­т­тя у Цен­траль­ній Ро­сії та Пе­тер­бур­зі. Се­ред ві­до­мих тво­рів: «Ста­лін­ка» (1997), «Син ті­ні» ( 2001), «До­фін са­та­ни » (2003), «Кві­ти Со­до­му» (2005), «Жін­ка йо­го мрії» ( 2006), « Знак Са­ва­о­фа » ( 2006), « Се­ра­фи­ма» ( 2007), «Со­фія» (2008), «Пер­ли і сви­ні» (2009), « Ан­ге­ли пом­сти: три­ло­гія » ( 2012). За « Знак Са­ва­о­фа » під­да­ний ана­фе­мі УПЦ Мо­сков­сько­го па­трі­ар­ха­ту. «Жін­ку йо­го мрії» ви­лу­ча­ли з про­да­жу за «пор­но­гра­фію». Був на­го­ро­дже­ний пре­мі­я­ми жур­на­лів « Су­ча­сність » , « Бла­го­віст » , « Кур’ єр Крив­ба­су » та ма­лою Шев­чен­ків­ською.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.