Ан­дрій ФУТЕЙ,

пре­зи­дент Укра­їн­сько­го кон­гре­со­во­го ко­мі­те­ту Аме­ри­ки (УККА):

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - (www.ukrinform.ua)

Я від­вер­то ві­рю в те, що ко­жний се­на­тор і кон­гре­смен, який на­ле­жить Ре­спу­блі­кан­ській пар­тії, за­раз по­вер­та­є­ться до то­го ви­зна­че­н­ня, що Ро­сія є най­пер­шим во­ро­гом у сві­ті, во­ро­гом для Спо­лу­че­них Шта­тів. То­му для на­ціо­наль­ної без­пе­ки Аме­ри­ки ва­жли­во, щоб Укра­ї­на бу­ла силь­ною і ці­лі­сною те­ри­то­рі­аль­но, а та­кож зда­тною стри­му­ва­ти ро­сій­ську агре­сію на схо­ді Єв­ро­пи

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.