«Дві ле­пти» Йо­си­фа Слі­по­го

В Укра­ї­ні уві­йшла в обіг мо­не­та із зо­бра­же­н­ням Па­трі­ар­ха УГКЦ

Den (Ukrainian) - - День України - Окса­на МИКОЛЮК, «День»

Вчо­ра в Му­зеї гро­шей На­ціо­наль­но­го бан­ку Укра­ї­ни пред­ста­ви­ли пам’ятну мо­не­ту но­мі­на­лом дві грив­ні «Йо­си­фСлі­пий», при­свя­че­ну пам’яті одно­го із най­ви­зна­чні­ших му­жів Все­лен­ської Цер­кви ХХ сто­лі­т­тя Бла­жен­ні­шо­го Вер­хов­но­го Ар­хі­єпис­ко­па Йо­си­фа Слі­по­го (1892—1984). Ти­раж мо­не­ти — 35 ти­сяч, ді­а­метр — 31 мм, ви­го­тов­ле­на із ней­зиль­бе­ру. Во­на по­пов­ни­ла се­рію «Ви­да­тні осо­би­сто­сті Укра­ї­ни», в якій про­тя­гом 20 ро­ків ви­йшло по­над 130 мо­нет.

« Цьо­го ро­ку від­зна­ча­є­ться 125-та рі­чни­ця від дня на­ро­дже­н­ня цер­ков­но­го і гро­мад­сько­го ді­я­ча, пе­да­го­га, ме­це­на­та, бо­го­сло­ва, па­трі­ар­ха Укра­їн­ської гре­ко-ка­то­ли­цької цер­кви у 1975— 1984 ро­ках Йо­си­фа Слі­по­го, мир­ським ім’ям яко­го бу­ло Йо­си­фІва­но­вич Ко­бер­ни­цький-Ди­чков­ський. Він — сим­вол укра­їн­сько­го не­злам­но­го ду­ху, йо­го ме­тою бу­ла кон­со­лі­да­ція укра­їн­ців у сві­ті. Аби вша­ну­ва­ти сві­тлу пам’ять Па­трі­ар­ха, На­ціо­наль­ний банк ввів в обіг цю мо­не­ту», — ска­за­ла за­сту­пник на­чаль­ни­ка від­ді­лу ну­мі­зма­ти­чної про­ду­кції та мар­ке­тин­гу Де­пар­та­мен­ту гро­шо­во­го обі­гу На­ціо­наль­но­го бан­ку Укра­ї­ни Ві­кто­рія СУЗАНСЬКА.

На авер­сі мо­не­ти зо­бра­же­но рим­ський со­бор, збу­до­ва­ний за спри­я­н­ня Йо­си­фа Слі­по­го, та львів­ський со­бор, який Йо­си­фСлі­пий очо­лю­вав і де сьо­го­дні по­ко­ї­ться йо­го прах. На ре­вер­сі на дзер­каль­но­му тлі зо­бра- же­но порт­рет Йо­си­фа Слі­по­го, який ні­би за­ти­сну­тий ку­та­ми ма­то­вих пло­щин: це сим­во­лі­зує му­че­ни­цьку, по­дви­жни­цьку до­лю Па­трі­ар­ха. З обох сто­рін від порт­ре­та — сло­ва йо­го за­по­ві­ту: «Мо­лі­ться, пра­цюй­те і бо­рі­ться за збе­ре­же­н­ня хри­сти­ян­ської ду­ші, ко­жної лю­ди­ни укра­їн­сько­го ро­ду і за весь укра­їн­ський на­рід». Се­кре­тар Си­но­ду єпис­ко­пів УГКЦ вла­ди­ка Бо­г­дан ДЗЮРАХ про­вів ана­ло­гію між но­мі­на­лом ці­єї мо­не­ти та ві­до­мим бі­блій­ним сю­же­том про дві ле­пти вдо­ви — остан­ні гро­ші, які во­на по­жер­тву­ва­ла цер­кві і які Хри­стос на­звав най­більш цін­ни­ми.

Ху­до­жни­ка­ми ескі­зів мо­не­ти «Йо­си­фСлі­пий» ста­ли ки­їв­ські ми­тці Во­ло­ди­мир Та­ран, Оле­ксандр Ха­рук та Сер­гій Ха­рук; скуль­пту­ра­ми — Ана­то­лій Дем’янен­ко та Во­ло­ди­мир Ата­ман­чук.

«Ко­лись ме­не вра­зи­ла роз­по­відь ме­тра Сер­гія Яку­то­ви­ча про те, що ко­ли він по­чи­нає ро­бо­ту і пе­ред ним ле­жить чи­стий ар­куш па­пе­ру, то від­чу­ває страх і ве­ли­ку від­по­від­аль­ність. По­ді­бне бу­ло зі мною, ко­ли пра­цю­вав над ескі­за­ми... Пло­щи­на­ми, які є на ре­вер­сі, ме­ні хо­ті­ло­ся пе­ре­да­ти дра­ма­тизм ча­су, в який на­ро­див­ся Йо­си­фСлі­пий, — і що по­при всі ви­про­бу­ва­н­ня мо­жна прой­ти йо­го до­стой­но, з прав­дою в сер­ці і ду­ші. На авер­сі — жит­тє­ствер­дний мо­тив: Укра­ї­на є і бу­де в май­бу­тньо­му. Апо­сто­ли прав­ди, яким був Йо­сиф, зна­ли, що прав­да пе­ре­мо­же», — від­зна­чив ху­до­жник Во­ло­ди­мир ТА­РАН.

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.