Му­зей ху­до­жни­ці Со­фії Ка­раф­фи-Кор­бут

Від­кри­ють у се­лі Ку­ткір на Львів­щи­ні

Den (Ukrainian) - - День України - Те­тя­на КОЗИРЄВА, Львів

Му­зей від­кри­ють у кни­го­збір­ні се­ла Ку­ткір, що в Бу­сько­му ра­йо­ні, де ме­шка­ла ро­ди­на ху­до­жни­ці, де во­на са­ма про­ве­ла ди­тя­чі ро­ки і де її по­хо­ва­но. За по­ві­дом­ле­н­ням Де­пар­та­мен­ту з пи­тань куль­ту­ри, на­ціо­наль­но­стей та ре­лі­гій Львів­ської обл­держ­адмі­ні­стра­ції, на­ра­зі три­ва­ють ро­бо­ти з обла­шту­ва­н­ня му­зею — у при­мі­щен­ні вже зро­би­ли ре­монт і при­дба­ли екс­по­зи­цій­ні ві­три­ни, які час­тко­во на­пов­ни­ли екс­по­на­та­ми, і це — ори­гі­наль­ні ма­люн­ки ху­до­жни­ці, ре­про­ду­кції її ілю­стра­цій, книж­ки та ав­тор­ська ке­ра­мі­ка.

Ко­ли са­ме му­зей прийме пер­ших від­ві­ду­ва­чів, на­ра­зі не по­ві­дом­ля­є­ться.

На­га­да­є­мо, Со­фія Ка­раф­фа-Кор­бут (23 сер­пня 1924 р. — 29 ли­сто­па- да 1996 р.) — май­стри­ня стан­ко­вої та книж­ко­вої гра­фі­ки. Про­ілю­стру­ва­ла близь­ко ше­сти де­ся­тків тво­рів укра­їн­ських пи­сьмен­ни­ків, які ви­йшли на­кла­дом у по­над шість міль­йо­нів при­мір­ни­ків (і це — ко­жна че­твер­та ди­тя­ча книж­ка, яка ви­хо­ди­ла в Укра­ї­ні). У до­роб­ку ху­до­жни­ці­ілю­стра­тор­ки, зокре­ма, ви­бра­ні тво­ри Оста­па Ви­шні, Пав­ла Гра­бов­сько­го, Ле­о­ні­да Глі­бо­ва, по­е­ма «Про­ме­тей» Ан­дрія Ма­ли­шка, істо­ри­чна по­вість Ми­хай­ла Ста­ри­цько­го «Остан­ні ор­ли», «Лі­со­ва пі­сня», «Лі­то кра­снеє ми­ну­ло», «До­сві­тні огні», «Ясні са­мо­цві­ти» Ле­сі Укра­їн­ки, «Ма­лий Ми­рон», «Лис Ми­ки­та», «Бо­ри­слав смі­є­ться» Іва­на Фран­ка... Мис­тки­ня ство­ри­ла та­кож низ­ку чи­слен­них екслі­бри­сів.

ІЛЮСТРАЦІЯ З АРХІВУ «Дня»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.