На ру­ї­нах хра­му XII сто­лі­т­тя

У Лу­цьку хо­чуть пра­ви­ти бо­го­слу­жі­н­ня

Den (Ukrainian) - - День України -

Ми­ну­лої не­ді­лі на ру­ї­нах пра­во­слав­но­го хра­му свя­то­го Іва­на Бо­го­сло­ва на те­ри­то­рії Лу­цько­го зам­ку від­слу­жив лі­тур­гію пред­сто­я­тель Во­лин­ської єпар­хії УПЦ КП ми­тро­по­лит Лу­цький і Во­лин­ський Ми­ха­їл. «Не бу­ла ця ка­фе­дра ні ро­сій­ською, ні уні­ат­ською. Во­на істо­ри­чно за­кла­да­лась як пра­во­слав­на ка­фе­дра пра­во­слав­но­го мі­ста пра­во­слав­ної єпар­хії. Я ого­ло­шую цей храм від­нов­ле­ною во­лин­ською ка­фе­дрою — пер­шим ка­фе­драль­ним со­бо­ром, у яко­му ре­гу­ляр­но здій­сню­ва­ти­му­ться бо­го­слу­жі­н­ня. Бра­т­тя Хре­сто­во­здви­жен­сько­го мо­на­сти­ря ма­ють бла­го­сло­ве­н­ня пра­ви­ти тут слу­жбу Бо­жу», — на­го­ло­сив очіль­ник Во­лин­ської єпар­хії УПЦ КП. За йо­го сло­ва­ми, гро­ма­да й ви­рі­шу­ва­ти­ме пи­та­н­ня про від­бу­до­ву древ­ньої цер­кви.

Ни­ні від хра­му Іва­на Бо­го­сло­ва за­ли­ши­ли­ся тіль­ки від­кри­ті ар­хе­о­ло­га­ми на кіль­ка­ме­тро­вій гли­би­ні за­ли­шки фун­да­мен­тів. Про­те збе­ре­гла­ся бла­го­дать свя­то­го мі­сця, що її світ­ські лю­ди на­зи­ва­ють ау­рою. Міс- це роз­ко­пок, аби збе­рег­ти ці без­цін­ні за­ли­шки, на­кри­те своє­рі­дним ша­тром, ра­ні­ше тут бу­ва­ли тіль­ки екс­кур­сан­ти. Цей храм — пер­ша хри­сти­ян­ська куль­то­ва спо­ру­да древ­ньо­го Лу­че­ська, по­бу­до­ва­на ще за до­мон­голь­ських ча­сів. Тут по­хо­ва­ні і бу­дів­ни­чий Лу­цько­го зам­ку князь Лю­барт, ко­трий у хри­сти­ян­стві мав ім’я Дми­тро, і князь Сви­дри­гай­ло, хре­ще­ний Ле­вом, та ін­ші ру­ські кня­зі, рев­ни­те­лі пра­во­слав­ної ві­ри. Спо­ру­дже­ний храм у 1175 — 1180 рр., ще за ча­сів прав­лі­н­ня кня­зя Яро­сла­ва Ізя­сла­ви­ча. На те­ре­нах Ста­ро­дав­ньої Ру­сі є ли­ше кіль­ка ана­ло­гів лу­цько­го хра­му Іва­на Бо­го­сло­ва, що є про­я­вом са­мо­бу­тно­сті Во­лин­ської ар­хі­те­ктур­ної шко­ли.

Пер­ше бо­го­слу­жі­н­ня на ру­ї­нах хра­му пі­сля трьох з по­ло­ви­ною сто­літь пі­сля йо­го зни­ще­н­ня від­бу­ло­ся в ли­сто­па­ді 2013 ро­ку. Пра­ви­ли слу­жбу свя­ще­ни­ки Во­лин­ської єпар­хії УПЦ, які ма­ли про це до­го­вір з ди­ре­кці­єю істо­ри­ко-куль­тур­но­го за­по­від­ни­ка «Ста­рий Луцьк». В на­сту­пні ро­ки тут слу­жи­ли (у ве­ли­кі свя­та) як пред­став­ни­ки УПЦ, так і УПЦ КП. І ось те­пер та­ка за­ява...

Ди­ре­ктор за­по­від­ни­ка «Ста­рий Луцьк » Пав­ло Ру­де­цький, який ни­ні пе­ре­бу­ває у від­пус­тці, про­ко­мен­ту­вав, що на­ра­зі не­має до­зво­лу на те, щоб бо­го­слу­жі­н­ня на ру­ї­нах пам’ ятки ар­хе­о­ло­гії XII сто­лі­т­тя від­бу­ва­ли­ся по­стій­но, звер­шу­ва­ли­ся ча­сто. Тим біль­ше, не мо­же бу­ти мо­ви про від­бу­до­ву та­кої пам’ятки рі­ше­н­ням гро­ма­ди.

На­та­лія МАЛІМОН, «День», Луцьк

ІЛЮСТРАЦІЮ НАДАНО АВТОРОМ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.