З ра­діо­ну­клі­да­ми по­бо­ре­ться... па­влов­нія

У рам­ках на­у­ко­во­го про­е­кту са­джан­ці цьо­го де­ре­ва ви­са­ди­ли в зо­ні від­чу­же­н­ня

Den (Ukrainian) - - День України -

Урам­ках на­у­ко­во­го про­е­кту на те­ри­то­рії зо­ни від­чу­же­н­ня за­вер­ши­ли ство­ре­н­ня екс­пе­ри­мен­таль­них май­дан­чи­ків і ви­сад­ку са­джан­ців для ви­ро­щу­ва­н­ня куль­тур па­влов­нії (Paulownia Clone In vitro 112). Ре­зуль­та­том екс­пе­ри­мен­ту бу­де оцін­ка па­ра­ме­трів на­ко­пи­че­н­ня ра­діо­ну­клі­дів ці­єю ро­сли­ною на ді­лян­ках з рі­зним сту­пе­нем ра­діо­ну­клі­дно­го за­бру­дне­н­ня, по­ві­дом­ляє www.menr.gov.ua. До­слі­дже­н­ня пла­ну­ють про­во­ди­ти про­тя­гом на­сту­пних 5 ро­ків спе­ці­а­лі­сти ТОВ «На­у­ко­вий парк «Чор­но­биль» у спів­пра­ці з ДСП «Еко­центр», ДСП «Пів­ні­чна пу­ща» та Чор­но­биль­ським ра­ді­а­цій­но- еко­ло­гі­чним біо­сфер­ним за­по­від­ни­ком.

За по­пе­ре­дні­ми да­ни­ми, де­ре­во па­влов­нії за 5 ро­ків до­ся­гає до 20 ме­трів зав­ви­шки і, від­по­від­но, швид­ше за ін­ші ро­сли­ни, по­гли­нає ра­діо­актив­ні еле­мен­ти, які мі­стя­ться у ґрун­ті. « Оскіль­ки па­влов­нія на­ле­жить до гру­пи швид­ко­ро­сту­чих де­рев­них по­рід, мо­жна при­пу­сти­ти, що у ро­слин бу­де спо­сте­рі­га­ти­ся під­ви­ще­ний рі­вень на­ко­пи­че­н­ня ра­діо­ну­клі­дів. Зда­тність па­влов­нії кон­цен­тру­ва­ти ра­діо­ну­клі­ди мо­же бу­ти ви­ко­ри­ста­на для очи­ще­н­ня ґрун­ту, а та­кож по­си­лен- ня бар’єр­ної фун­кції зо­ни і без­пе­ки для лю­дей», — по­ві­до­мив ге­не­раль­ний ди­ре­ктор ДСП «Еко­центр» Сер­гій КІРЄЄВ.

Усьо­го бу­ло ви­са­дже­но 100 са­джан­ців Paulownia Сlonе in Vitro 112(r) на 4-х май­дан­чи­ках з ура­ху­ва­н­ням ста­ну ра­ді­а­цій­но­го за­бру­дне­н­ня та скла­ду ґрун­тів: с. Па­ри­шів, с. Ру­дня-Іл­лін­ці, с. Ко­па­чі та м. Чор­но­биль.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.