Не­до­тор­кан­ні. По­ки?

По­да­н­ня на зня­т­тя іму­ні­те­ту з на­ро­дних де­пу­та­тів Бо­ри­сла­ва Ро­зен­бла­та, Ма­кси­ма По­ля­ко­ва та Оле­ся Дов­го­го на­прав­ле­ні до Ген­про­ку­ра­ту­ри

Den (Ukrainian) - - День України -

Ди­ре­ктор НАБУ Ар­тем Си­тник по­ві­до­мив, що для зня­т­тя де­пу­тат­ської не­до­тор­кан­но­сті з на­ро­дних де­пу­та­тів від БПП Бо­ри­сла­ва Ро­зен­бла­та і НФ Ма­кси­ма По­ля­ко­ва до­сить до­ка­зів, по­ві­дом­ляє interfax.kiev.ua.

«На­скіль­ки про­ана­лі­зо­ва­но до­ка­зо­ву ба­зу де­те­кти­ва­ми та про­ку­ро­ра­ми — її більш ніж до­сить для то­го, щоб по­зи­тив­но ви­рі­ши­ти пи­та­н­ня що­до по­да­чі на зня­т­тя іму­ні­те­ту на­ро­дних де­пу­та­тів. По­да­н­ня на зня­т­тя іму­ні­те­ту з Ро­зен­бла­та і По­ля­ко­ва за­раз на­прав­ле­не ге­не­раль­но­му про­ку­ро­ро­ві, і, спо­ді­ва­ю­ся, що ге­не­раль­ний про­ку­рор опе­ра­тив­но зре­а­гує на ці ли­сти і, від­по­від­но, на­пра­вить по­да­н­ня до пар­ла­мен­ту » , — ска­зав Си­тник на спіль­но­му бри­фін­гу з ке­рів­ни­ком САП На­за­ром Хо­ло­дни­цьким.

Вста­нов­ле­н­ня не­за­кон­них схем спро­би ле­га­лі­за­ції ви­до­бу­тку бур­шти­ну та при­че­тно­сті до них Бо­ри­сла­ва Ро­зен­бла­та і Ма­кси­ма По­ля­ко­ва ста­ло пер­шою аген­тур­ною опе­ра­ці­єю НАБУ, про­ве­де­ною спіль­но з ФБР США, за­явив Ар­тем Си­тник.

Ра­зом із тим, На­зар Хо­ло­дни­цький по­ві­до­мив, що під­пи­сав по­да­н­ня на зня­т­тя не­до­тор­кан­но­сті з по­за­фра­кцій­но­го на­ро­дно­го де­пу­та­та Оле­ся Дов­го­го в рам­ках кри­мі­наль­но­го про­ва­дже­н­ня про не­за­кон­не ви­ді­ле­н­ня ді­ля­нок у Ки­є­ві і вже на­пра­вив йо­го на під­пис ге­не­раль­но­му про­ку­ро­ро­ві Укра­ї­ни Юрі­є­ві Лу­цен­ку. «Вчо­ра під­пи­сав по­да­н­ня про зня­т­тя не­до­тор­кан­но­сті, оскіль­ки ми вва­жа­є­мо, що до­ка­зів, зі­бра­них для ого­ло­ше­н­ня пі­до­зри, до­сить для вне­се­н­ня вка­за­но­го по­да­н­ня. Вчо­ра по­да­н­ня бу­ло на­прав­ле­не ген­про­ку­ро­ро­ві», — по­ві­до­мив Хо­ло­дни­цький.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.