«Під­три­му­ю­чи Укра­ї­ну, Трамп під­три­му­ва­ти­ме пе­ре­мож­ця»

Про зна­че­н­ня зу­стрі­чі Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни з гла­вою Бі­ло­го до­му

Den (Ukrainian) - - День Планети - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

Вчо­ра роз­по­чав­ся анон­со­ва­ний ми­ну­ло­го ти­жня ро­бо­чий візит Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни Пе­тра По­ро­шен­ка до Ва­шинг­то­на, який пе­ред­ба­чає низ­ку ва­жли­вих зу­стрі­чей з ке­рів­ни­цтвом США. Зокре­ма, вран­ці, об 11-й го­ди­ні за ва­шинг­тон­ським ча­сом (о 18-й го­ди­ні за ки­їв­ським ча­сом) у гла­ви укра­їн­ської дер­жа­ви за­пла­но­ва­на зу­стріч з ві­це-пре­зи­ден­том США Май­клом Пен­сом. І як по­ві­дом­ляє офіс прес-се­кре­та­ря гла­ви Бі­ло­го до­му, пі­сля ран­ко­во­го ін­фор­ма­цій­но­го бри­фін­гу пре­зи­дент США До­нальд Трамп ра­зом з ра­дни­ком з пи­тань на­ціо­наль­ної без­пе­ки Ма­кМа­сте­ром при­ймуть ві­це­пре­зи­ден­та Май­кла Пен­са та Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни Пе­тра По­ро­шен­ка. Оскіль­ки ця зу­стріч від­бу­ва­є­ться пі­зно вве­че­рі за ки­їв­ським ча­сом, то на мо­мент під­го­тов­ки но­ме­ру не бу­ло ві­до­мо про її ре­зуль­та­ти.

Однак сам По­ро­шен­ко, який при­був у Ва­шинг­тон на­пе­ре­до­дні, під час спіл­ку­ва­н­ня з укра­їн­ською гро­ма­дою у сто­ли­ці США за­явив: «У нас бу­де фан­та­сти­чна про­гра­ма. Ду­же ва­жли­во, що моя зу­стріч як Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни в Бі­ло­му до­мі від­бу­де­ться ра­ні­ше, ніж зу­стріч Пу­ті­на. Для то­го щоб всі бу­ли озбро­є­ні ін­фор­ма­ці­єю, щоб ні­ко­му не за­ли­ши­ти шан­су на не­спра­ве­дли­вість».

Ра­зом з Пре­зи­ден­том до Ва­шинг­то­на при­бу­ли Іри­на Ге­ра­щен­ко, Пав­ло Клім­кін, Ігор На­са­лик, Во­ло­ди­мир Оме­лян, Ко­стян­тин Єли­сє­єв, Дми­тро Шим­ків, Ві­ктор Му­жен­ко.

По­ро­шен­ко по­ін­фор­му­вав, що під час ві­зи­ту про­ве­де зу­стріч з пре­зи­ден­том США До­наль­дом Трам­пом, держ­се­кре­та­рем США Ре­ксом Тіл­лер­со­ном, мі­ні­стром обо­ро­ни Джейм­сом Мет­ті­сом, ке­рів­ни­цтвом мі­ні­стер­ства тор­гів­лі та мі­ні­стер­ства енер­ге­ти­ки США, а та­кож з ди­ре­кто­ром-роз­по­ря­дни­ком Мі­жна­ро­дно­го ва­лю­тно­го фон­ду і пре­зи­ден­том Сві­то­во­го бан­ку.

«Ще не бу­ло та­ко­го по­ту­жно­го ві­зи­ту. Він ва­жли­вий для то­го, щоб ми ма­ли мо­жли­вість по­спіл­ку­ва­ти­ся і з при­во­ду на­шої спів­пра­ці у сфе­рі без­пе­ки, по­лі­ти­ки та еко­но­мі­ки», — ска­зав гла­ва укра­їн­ської дер­жа­ви.

Пре­зи­дент за­ува­жив, що Укра­ї­на має ду­же мі­цну дво­пар­тій­ну під­трим­ку в Кон­гре­сі США. Він та­кож від­зна­чив, що чу­до­вим по­да­рун­ком ста­ло і рі­ше­н­ня Се­на­ту США про за­про­ва­дже­н­ня но­вих сан­кцій про­ти Ро­сії. За йо­го сло­ва­ми, сан­кції — це ци­ві­лі­зо­ва­ний ме­ха­нізм при­му­си­ти агре­со­ра за­бра­ти­ся із Укра­ї­ни, ви­ве­сти вій­ська і те­хні­ку.

«День» звер­нув­ся до аме­ри­кан­сько­го та укра­їн­сько­го екс­пер­тів з про­ха­н­ням про­ко­мен­ту­ва­ти зна­че­н­ня зу­стрі­чі Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни з гла­вою Бі­ло­го до­му і роз­по­ві­сти, який ме­сидж має до­не­сти По­ро­шен­ко Трам­пу.

«УКРА­ЇН­СЬКИЙ ЛІДЕР ПОВИНЕН ПІДТВЕРДИТИ НА­МІ­РИ ПРИСКОРИТИ РЕФОРМИ» Сті­вен ПАЙФЕР, стар­ший на­у­ко­вий спів­ро­бі­тник Iн­сти­ту­ту Бру­кін­гза, Ва­шинг­тон:

— Най­ва­жли­ві­ше сто­сов­но ві­зи­ту Пре­зи­ден­та По­ро­шен­ка до Ва­шинг­то­на — це те, що він змо­же зу­стрі­ти­ся з пре­зи­ден­том Трам­пом та ві­це-пре­зи­ден­том Пен­сом і ви­сло­ви­ти свої по­гля­ди на укра­їн­сько­ро­сій­ський кон­флікт, перш ніж пре­зи­дент Трамп по­ба­чить пре­зи­ден­та Пу­ті­на на по­лях са­мі­ту G20 у Ні­меч­чи­ні. За остан­ні п’ять мі­ся­ців чи­нов­ни­ки адмі­ні­стра­ції Трам­па ви­слов­лю­ва­ли під­трим­ку Укра- їні і за­яви­ли, що Спо­лу­че­ні Шта­ти під­три­му­ва­ти­муть пов’яза­ні з Укра­ї­ною сан­кції що­до Ро­сії й за­су­джу­ють про­дов­же­н­ня не­за­кон­ної оку­па­ції Кри­му.

Зу­стріч у Бі­ло­му до мі на­дасть Пре­зи­ден­то­ві По­ро­шен­ку мо­жли­вість без по се ред ньо по чу ти від пре зи ден та Трам па свою дум ку про укра­їн­сько-ро­сій­ський кон­флікт. Що ж до ме­си­джу, який має при­не­сти Пре­зи­дент По­ро­шен­ко, то укра­їн­ський лідер повинен підтвердити на­мі­ри уря­ду прискорити еко­но­мі­чні ре­фор ми і сер­йо­зно бо­ро­ти­ся з ко­ру­пці­єю, тоб­то що­до тих сфер, у яких Ки їв не про су - нув­ся так да­ле­ко й ефе­ктив­но, як мав би. Він по ви нен на ма га ти ся за ли ши ти у пре зи ден та Трам па вра­же­н­ня, що Укра­ї­на мо­же і бу­де істо­рі­єю успі­ху, що, під­три­му­ю­чи Укра­ї­ну, адмі­ні­стра­ція Трам­па під­три­му­ва­ти­ме пе­ре­мож­ця.

«ДУ­ЖЕ ВА­ЖЛИ­ВО ДО­НЕ­СТИ ДО АМЕ­РИ­КАН­СЬКО­ГО ПРЕ­ЗИ­ДЕН­ТА ОБ’ЄКТИВНУ КАРТИНУ...»

Оле­ксандр МОЦИК, екс-по­сол Укра­ї­ни в США, Ки­їв:

— По-пер­ше, над­зви­чай­но ва­жли­во, що зу­стріч Трам­па з на­шим Пре­зи­ден­том від­бу­де­ться ра­ні­ше, ніж з Пу­ті­ним. Це над­зви­чай­но ва­жли­во, адже у сві­ті ду­же до­бре зна­ють, що Пу­тін є не­пе­ре­вер­ше­ним май­стром ма­ні­пу­ля­цій. То­му ду­же ва­жли­во до­не­сти до аме­ри­кан­сько­го пре­зи­ден­та без­по­се­ре­дньо і до чин­ної аме­ри­кан­ської адмі­ні­стра­ції ту об’єктивну картину, яку ми ма­є­мо у зв’яз­ку з ро­сій­ською агре­сі­єю про­ти Укра­ї­ни, оку­па­ці­єю і спро­бою ане­ксії Кри­му, а та­кож оку­па­ці­єю та вій­ною на Дон­ба­сі.

По-дру­ге, візит справ­ді істо­ри­чний і над­зви­чай­но мас­шта­бний, то­му що на Пре­зи­ден­та че­ка­ють пов­но­мас­шта­бні й ком­пле­ксні пе­ре­го­во­ри з пре­зи­ден­том Трам­пом, ві­це-пре­зи­ден­том Пен­сом, дер­жав­ним се­кре­та­рем Тіл­лер­со­ном, мі­ні­стром обо­ро­ни Мат­ті­сом, мі­ні­стром енер­ге­ти­ки та мі­ні­стром тор­гів­лі. Тоб­то весь ком­плекс най­ва­жли­ві­ших на сьо­го­дні укра­їн­сько-аме­ри­кан­ських від­но­син бу­де обов’яз­ко­во обго­во­ре­но. Перш за все, це си­ту­а­ція в Кри­му і на Дон­ба­сі, ви­ко­на­н­ня Мін­ських до­мов­ле­но­стей. У цьо­му сен­сі є над­зви­чай­но акту­аль­ним те, що Пре­зи­дент По­ро­шен­ко змо­же до­не­сти пов­ні­стю ін­фор­ма­цію про те, як від­бу­ва­є­ться хід пе­ре­го­во­рів у «мін­сько­му» фор­ма­ті і що Ро­сія не ви­ко­на­ла на сьо­го­дні жо­дно­го пун­кту з па­ке­та Мін­ських до­мов­ле­но­стей.

Без­пе­ре­чно, в пе­ре­бі­гу пе­ре­го­во­рів з аме­ри­кан­ською адмі­ні­стра­ці­єю укра­їн­ською сто­ро­ною бу­де по­ру­ше­но пи­та­н­ня на­да­н­ня ле­таль­ної зброї та ін­ших ви­дів до­по­мо­ги в обо­рон­ній сфе­рі. Крім то­го, слід очі­ку­ва­ти по­ру­ше­н­ня пи­та­н­ня ухва­ле­н­ня без­пе­ко­вої уго­ди, по­ді­бної до До­го­во­ру про без­пе­ку між США та Япо­ні­єю, який бу­ло ухва­ле­но 1951 ро­ку. Над цим пи­та­н­ням Укра­ї­на пра­цює від са­мо­го по­ча­тку ро­сій­ської агре­сії.

Зви­чай­но, бу­дуть обго­во­рю­ва­тись пи­та­н­ня подаль­шої до­по­мо­ги з бо­ку Спо­лу­че­них Шта­тів в еко­но­мі­чній, фі­нан­со­вій та енер­ге­ти­чній сфе­рах. Ду­маю, що ця до­по­мо­га бу­де про­дов­же­на в кон­текс­ті по­пе­ре­дньої до­по­мо­ги, яка на­да­ва­лась адмі­ні­стра­ці­єю Оба­ми. У По­ро­шен­ка за­пла­но­ва­но дві на­галь­ні на­два­жли­ві зу­стрі­чі з ди­ре­кто­ром МВФ Крі­стін Ла­гард та пре­зи­ден­том Сві­то­во­го бан­ку Джи­мом Кі­мом. Ці пе­ре­го­во­ри ва­жли­ві в кон­текс­ті ре­форм, які про­во­дить Укра­ї­на, і в кон­текс­ті ви­хо­ду з кри­зи та сер­йо­зно­го стар­ту еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку на­шої кра­ї­ни.

Я пе­ре­ко­на­ний, що цей візит ма­ти­ме ве­ли­ке зна­че­н­ня для подаль­шо­го роз­ви­тку спів­пра­ці між на­ши­ми кра­ї­на­ми та спів­пра­ці з між­на­ро­дни­ми фі­нан­со­ви­ми ін­сти­ту­ці­я­ми, і за­га­лом для роз­ви­тку си­ту­а­ції в на­шо­му ре­гіо­ні.

Слід від­зна­чи­ти, що на­ші від­но­си­ни зі США — це не до­ро­га з одно­сто­рон­нім ру­хом. Ми за­раз справ­ді по­тре­бу­є­мо до­по­мо­ги Аме­ри­ки, а й во­дно­час по­тре­бу­є­мо лі­дер­ства США в тан­де­мі з Єв­ро­пі що­до зу­пи­не­н­ня ро­сій­ської агре­сії та від­нов­ле­н­ня те­ри­то­рі­аль­ної ці­лі­сно­сті Укра­ї­ни, вклю­ча­ю­чи Дон­бас і Крим. Ро­сія в най­бру­таль­ні­ший спо­сіб по­ру­ши­ла між­на­ро­дне пра­во, прин­ци­пи і нор­ми Ста­ту­ту ООН, фа­кти­чно зне­хту­ва­ла Гель­сін­ським за­клю­чним актом, прин­ци­па­ми Бу­да­пешт­сько­го ме­мо­ран­ду­му. Аби ми й да­лі мо­гли го­во­ри­ти, що сві­том пра­вить між­на­ро­дне пра­во, то по­трі­бно, по-пер­ше, щоб Ро­сія по­не­сла від­по­від­аль­ність за свої зло­чи­ни, і, по-дру­ге, дія мі­жна­ро­дно­го пра­ва має бу­ти від­нов­ле­на сто­сов­но Укра­ї­ни. А зі сво­го бо­ку, Укра­ї­на сьо­го­дні за­хи­щає не тіль­ки свою зем­лю, а й Єв­ро­пу, єв­ро­пей­ські цін­но­сті та прин­ци­пи де­мо­кра­тії. Від­так Укра­ї­на є фор­по­стом опо­ру ро­сій­ській агре­сії. І в цьо­му кон­текс­ті ми ви­ко­ну­є­мо ду­же ва­жли­ву мі­сію, спри­я­ю­чи у змі­цнен­ні де­мо­кра­тії та за­хи­сту єв­ро­пей­ських цін­но­стей.

Укра­ї­на роз­та­шо­ва­на в до­сить ва­жли­во­му ре­гіо­ні для Єв­ро­пи і для Аме­ри­ки, на пе­ре­хре­сті Єв­ро­пи та Азії, пе­ре­хре­сті пів­ні­чних та пів­ден­них транс­порт­них ко­ри­до­рів і шля­хів. І від то­го, на­скіль­ки бу­де успі­шною Укра­ї­на, на­скіль­ки ми змо­же­мо про­ве­сти реформи і на­скіль­ки бу­де­мо успі­шни­ми в то­му, щоб від­но­ви­ти те­ри­то­рі­аль­ну ці­лі­сність і роз­ви­ва­ти­ся швид­ки­ми тем­па­ми, від цьо­го ба­га­то в чо­му за­ле­жа­ти­ме подаль­ший роз­ви­ток усьо­го єв­ро­пей­сько­го кон­ти­нен­ту. Єв­ро­па без Укра­ї­ни не є за­вер­ше­ним про­е­ктом. Ми про це го­во­ри­ли ра­ні­ше і це по­вто­рю­є­мо сьо­го­дні. А за­раз це осо­бли­во акту­аль­но в кон­текс­ті то­го, що ми бо­ре­мось про­ти іно­зем­ної агре­сії.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.