Ген­сек НАТО за­кли­кає Ро­сію та Бі­ло­русь до від­вер­то­сті що­до на­вчань «За­хід-2017»

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Ге­не­раль­ний се­кре­тар НАТО Єнс Стол­тен­берг за­явив учо­ра, що Ро­сії та Бі­ло­ру­сі слід до­три­му­ва­ти­ся норм мі­жна­ро­дно­го пра­ва та прин­ци­пів від­вер­то­сті у зв’яз­ку з під­го­тов­кою вій­сько­вих на­вчань «За­хід-2017» за уча­стю ро­сій­ських і бі­ло­ру­ських вій­сько­ви­ків. «У нас є Ві­ден­ський до­ку­мент, у яко­му про­пи­са­но, як по­ві­дом­ля­ти про вій­сько­ві на­вча­н­ня і що во­ни є об’єктом між­на­ро­дних ін­спе­кцій. І ми за­кли­ка­є­мо Ро­сію та Бі­ло­русь до­три­му­ва­ти­ся Ві­ден­сько­го до­ку­мен­та, так що у нас бу­де транс­па­рен­тність, пе­ред­ба­чу­ва­ність у зв’яз­ку з на­вча­н­ня­ми «За­хід-2017», — ска­зав він у Віль­ню­сі під час спіль­ної прес-кон­фе­рен­ції з пре­зи­ден­том Ли­тви Да­лею Грі­ба­у­скай­те. Стол­тен­берг на­го­ло­сив, що ко­жна кра­ї­на має пра­во про­во­ди­ти вій­сько­ві на­вча­н­ня, про­те ра­зом із тим до­три­му­ю­чись між­на­ро­дних угод і сво­їх зо­бов’язань. Він та­кож за­ува­жив, що в Альян­сі спо­сте­рі­га­ти­муть за на­вча­н­ня­ми «За­хід-2017». При цьо­му ген­сек ука­зав на осо­бли­ву ва­жли­вість від­вер­то­сті в да­ний час, ко­ли уздовж кор­до­нів НАТО спо­сте­рі­га­ю­ться «по­си­ле­на вій­сько­ва при­су­тність» та «істо­тне на­ро­щу­ва­н­ня вій­сько­вої по­ту­жно­сті Ро­сії в ре­гіо­ні», і Альян­су по­трі­бно ре­а­гу­ва­ти. Се­ред за­хо­дів НАТО Стол­тен­берг зга­дав чо­ти­ри ба­га­то­на­ціо­наль­ні ба­таль­йо­ни в кра­ї­нах Бал­тії та Поль­щі, по­си­ле­на при­су­тність США й ча­сті­ші вій­сько­ві на­вча­н­ня за уча­стю Альян­су. Спіль­ні стра­те­гі­чні на­вча­н­ня Зброй­них сил Бі­ло­ру­сі та Ро­сії «За­хід-2017» від­бу­ду­ться в се­ре­ди­ні ве­ре­сня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.