По­же­жа в Грен­фелл­та­у­ер: по­го­ріль­цям ви­ді­ля­ють гро­ші та жи­тло

Den (Ukrainian) - - День Планети -

По­над 200 тис. фун­тів стер­лін­гів (225 тис. до­ла­рів США) з екс­тре­но­го фон­ду до­по­мо­ги роз­мі­ром у 5 млн фун­тів уже надано ро­ди­нам, які по­стра­жда­ли від по­же­жі, що ста­ла­ся ми­ну­ло­го вів­тор­ка у ви­со­тній бу­дів­лі Грен­фелл-та­у­ер на за­хо­ді Лон­до­на. За да­ни­ми спе­ці­аль­но за­сно­ва­ної Гру­пи ре­а­гу­ва­н­ня Грен­фелл (GRT), на по­не­ді­лок гро­ші отри­ма­ли вже 180 ро­дин, що без­по­се­ре­дньо по­стра­жда­ли від по­же­жі. Спів­ро­бі­тни­ки GRT, у зав­да­н­ня яких вхо­дить ор­га­ні­за­ція до­по­мо­ги по­го­ріль­цям, по­ві­до­ми­ли та­кож про роз­се­ле­н­ня 78 ро­дин: усі во­ни отри­ма­ли тим­ча­со­ве жи­тло в то­му ж ра­йо­ні. У по­не­ді­лок та­кож бу­ло впі­зна­но ще п’ять жертв по­же­жі, під час якої, за остан­ні­ми да­ни­ми, за­ги­ну­ли 79 осіб. За ін­фор­ма­ці­єю си­сте­ми охо­ро­ни здо­ров’я Ве­ли­ко­бри­та­нії, в лі­кар­нях, як і ра­ні­ше, пе­ре­бу­ва­ють 17 осіб, що по­стра­жда­ли під час по­же­жі, з них дев’ять — у кри­ти­чно­му ста­ні. На сьо­го­дні для ме­шкан­ців Грен­фелл-та­у­ер, які втра­ти­ли до­мів­ку, вже надано 126 го­тель­них но­ме­рів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.